Tilskudsvurdering

Vejledningens kapitel 4, version 3, sidst opdateret 12. marts 2016

Slots- og Kulturstyrelsen kan i særlige tilfælde yde tilskud til udgifterne til større forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser.

Før et museum gennemfører en større forundersøgelse eller en arkæologisk undersøgelse, skal Slots- og Kulturstyrelsen godkende et budget for undersøgelsen. I den forbindelse beslutter styrelsen altid, om der kan ydes tilskud til udgifterne. Bygherren skal således ikke selv søge om tilskud.

Større forundersøgelser

Slots- og Kulturstyrelsen kan i særlige tilfælde yde tilskud til en større forundersøgelse. Det følger af reglerne i museumslovens § 26, stk. 2, 3. pkt. og § 16, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1512 af 14. dec. 2006 om museer mv. og § 10, nr. 22 i bekendtgørelse nr. 1513 af 14. dec. 2006 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Slots- og Kulturstyrelsen.

Ved vurderingen om eventuelt tilsagn om tilskud foretager Slots- og Kulturstyrelsen en konkret vurdering. Styrelsen kan lægge vægt på, hvorvidt udgifterne til forundersøgelsen udgør en uforholdsmæssig stor udgift i forhold til den samlede anlægsudgift. Det kan herunder også indgå i vurderingen, om jordarbejdet skal udføres inden for et af Slots- og Kulturstyrelsen udpeget kulturarvsareal, jf. museumslovens § 23, stk. 4.

I § 16, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1512 af 14. dec. 2006 om museer m.v. er angivet, hvad der kan indgå i styrelsens tilskudsvurdering jf. ovenfor.

Ved tilskudsvurderingen fastsætter Slots- og Kulturstyrelsen bygherrens maksimale betaling til undersøgelsen. Forskellen mellem bygherrens maksimumsbetaling og det godkendte budget for undersøgelsen er Slots- og Kulturstyrelsens maksimale tilskud til undersøgelsen. Slots- og Kulturstyrelsens tilskud dækker således kun den del af udgifterne, som overstiger bygherrens maksimumsbetaling.

Til toppen

Arkæologiske undersøgelser

Slots- og Kulturstyrelsen kan i særlige tilfælde yde tilskud til en arkæologisk undersøgelse, jf. museumslovens § 27, stk. 6, § 17, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1512 af 14. dec. 2006 om museer mv. og § 10, nr. 30 i bekendtgørelse nr. 1513 af 14. dec. 2006 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Slots- og Kulturstyrelsen.

Ved vurderingen af eventuelt tilsagn om tilskud lægger Slots- og Kulturstyrelsen vægt på, hvorvidt udgifterne til den arkæologiske undersøgelse udgør en uforholdsmæssig stor udgift i forhold til den samlede anlægsudgift. Endvidere kan der ved vurderingen bl.a. lægges vægt på:

 • om bygherren forud for igangsætningen af jordarbejdet har indhentet en udtalelse efter museumslovens § 25,
 • om der forud for igangsætning af jordarbejdet er gennemført en forundersøgelse efter museumslovens § 26,
 • om bygherren i videst muligt omfang har forsøgt at tilrettelægge det konkrete jordarbejde således, at behovet for arkæologiske undersøgelser begrænses mest muligt, men at der til trods herfor skal foretages arkæologiske undersøgelser, og
 • om jordarbejdet skal udføres inden for et af Kulturstyrelsen udpeget kulturarvsareal, jf. museumslovens § 23, stk. 4.

Regler om tilskud findes i § 26, stk. 2 i museumsloven og § 17, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 1512 af 14. dec. 2006 om museer mv.

Til toppen

Anlægsarbejdets samlede økonomiske ramme

Det arkæologiske museum skal ved indsendelse af budgetter til godkendelse videregive bygherres oplysning om anlægsarbejdets samlede økonomiske ramme (den samlede anlægsudgift). Slots- og Kulturstyrelsen anvender denne oplysning ved tilskudsvurderingen, jf. § 17, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 1412 af 14. dec. 2006 om museer mv. Museets oplysning til Slots- og Kulturstyrelsen om den samlede økonomiske ramme skal være inkl. moms.

Det er den samlede økonomiske ramme for hele det konkrete byggeri /anlægsarbejde, der skal oplyses.

Det fremgår hverken af museumsloven eller bekendtgørelsen om museer, hvad der konkret forstås ved den samlede økonomiske ramme. Nedenfor ses derfor en oversigt over, hvad der efter styrelsens praksis indgår hhv. ikke indgår ved opgørelsen af den samlede økonomiske ramme i forbindelse med forskellige jordarbejder. Oversigten er vejledende.

Byggeri og anlægsarbejde
Følgende udgifter indgår ved opgørelse af den samlede økonomiske ramme:

 • udgifter til leje/køb af jordareal
 • udgifter til byggemodning
 • udgifter til etablering og drift i anlægsfasen af diverse servicefaciliteter
 • udgifter til byggematerialer
 • udgifter til leje af maskiner
 • udgifter til arbejdsløn
 • udgifter til rådgivere (ingeniør, advokat, revisor, arkitekt, landmåler, konsulent mv.)
 • udgifter til midlertidige adgangs- og køreveje
 • udgifter til nagelfast inventar (f.eks. sanitet og fast driftinventar)

Følgende indgår ikke ved opgørelse af den samlede økonomiske ramme:

 • fremtidig forventet fortjeneste
 • udgifter til ikke nagelfast inventar ("løsøre")
 • udgifter til forudgående arkæologiske undersøgelser på det samme areal

Råstofindvinding
Følgende indgår ved opgørelse af den samlede økonomiske ramme:

 • udgifter forud for køb/leje af jord
 • udgifter til boringer
 • udgifter til råstofprøvegravninger
 • udgifter til laboratorieundersøgelser
 • udgifter til etablering og drift af adgangsveje og asfaltering heraf
 • udgifter til flytning og deponering af overjord
 • udgifter til etablering og drift i indvindingsfasen af diverse servicefaciliteter
 • udgifter til indvinding af råstoffer
 • udgifter til rådgivere (ingeniør, advokat, revisor, arkitekt, landmåler, konsulent mv.)
 • udgifter til leje/køb af jordareal.

Følgende indgår ikke ved opgørelse af den samlede økonomiske ramme:

 • fremtidig forventet fortjeneste
 • udgifter til forudgående arkæologiske undersøgelser på det samme areal

Bygherren eller den anlægsansvarlige har ikke pligt til at oplyse museet om anlægsarbejdets samlede økonomiske ramme. Hvis bygherre ikke ønsker at oplyse dette, skal museet blot oplyse Slots- og Kulturstyrelsen herom i stedet for at angive et beløb. Hvis Slots- og Kulturstyrelsen ikke kender den samlede økonomiske ramme, kan det få betydning for vurderingen af, om der kan ydes tilskud til udgifterne til undersøgelsen.

Til toppen

Lokalplaner og salg af jord

Slots- og Kulturstyrelsen yder normalt ikke tilskud til forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser, som foretages forud for udarbejdelse af lokalplaner og salg af jordarealer. Begrundelsen er, at udarbejdelse af en lokalplan eller salg af et areal ikke i sig selv udgør en direkte risiko for fortidsminder.

Vurderingsgrundlag for tilskudsvurdering ved byggemodning og udstykning
Ved vurderingen af tilskud til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med byggemodning eller udstykning tager styrelsen udgangspunkt i, om det kommende projekt berører eventuelle væsentlige fortidsminder direkte og i så fald i hvilket omfang. Det er kun de dele af det kommende projekt, som direkte vil berøre eventuelle fortidsminder, der danner grundlag for styrelsens tilskudsvurdering.

Eksempel:
På baggrund af en forundersøgelse af et byggemodningsareal på samlet 50.000 m2 har museet udpeget et areal på 8.000 m2 med væsentlige fortidsminder, der skal undersøges arkæologisk. De samlede udgifter til arkæologiske undersøgelser af de 8.000 m2 er 700.000 kr.

Af de 8.000 m2 er der på 3.000 m2 projekteret en kommende vej, som skal udføres i forbindelse med byggemodningsprojektet.

 

Det berørte områdes andel af det samlede område udpeget til arkæologiske undersøgelser er 38 % (3.000:8.000 x 100). Udgifter til arkæologiske undersøgelser på det område, som er direkte berørt af det kommende projekt, er således 38 % af 700.000 kr. = 266.000 kr.

Ved styrelsens vurdering af, hvorvidt udgifterne til arkæologiske undersøgelser er uforholdsmæssige store i forhold til den samlede økonomiske ramme, vil vurderingsgrundlaget være 266.000 kr.

Til toppen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)