Udformning af budget og regnskab

Vejledningens kapitel 3, version 4.1, sidst opdateret 27. september 2016

Baggrund for budgetlægning

Ved budgetlægningen af forundersøgelser tager museet udgangspunkt i elementer som arealets størrelse, muldlagets tykkelse, topografiske og kulturhistoriske forhold.

I forbindelse med udarbejdelse af budgettet for arkæologiske undersøgelser er endvidere resultatet af en eventuel forundersøgelse en væsentlig del af budgetgrundlaget. Museet tager udgangspunkt i muligheden for, at der på arealet vil blive fundet optimalt bevarede væsentlige fortidsminder i det realistisk bedømt største mulige omfang. Grundlaget for denne bedømmelse er lokalkendskabet til det pågældende område: ældre fund og undersøgelser sammenholdt med de topografiske forhold og den hidtidige anvendelse af arealet. Hvis de væsentlige fortidsminder ved undersøgelsen viser sig at have et mindre omfang eller være i dårligere bevaringstilstand end forventet, skal bygherren kun betale de faktiske udgifter, der er forbundet med undersøgelsen, og som derved bliver billigere.

Alle museets forventede udgifter til gennemførelse af den enkelte undersøgelse skal påføres budgettet, således at de samlede udgifter til undersøgelsen er anført. De samlede udgifter til undersøgelsen er af betydning ved styrelsens vurdering af tilskudsspørgsmålet. Bygherren har efterfølgende på baggrund af det fremsendte budget mulighed for selv at stille eksempelvis maskinkraft eller andre faciliteter til rådighed, hvis de opfylder museets behov.

Til toppen

Hvad er et maksimumbudget

Et maksimumbudget sikrer, at bygherre ikke kan komme til at betale mere, end det oprindelige budget angiver, så længe forudsætningerne for budgettet ikke ændrer sig.

Fremkommer der i forbindelse med den arkæologiske undersøgelse flere eller bedre væsentlige fortidsminder end forventet, og undersøgelsen derved bliver dyrere end det godkendte budget, er det ikke bygherre, der skal afholde de ekstra omkostninger. Det er i sådanne tilfælde Slots- og Kulturstyrelsen, der betaler de forøgede omkostninger. Dette sker efter forudgående godkendelse og aftale med museet.

Det er vigtigt, at museet kontakter Slots- og Kulturstyrelsen, så snart museet kan se, at det godkendte budget vil blive overskredet. Slots- og Kulturstyrelsen skal godkende eventuelle budgetoverskridelser, inden museet påbegynder et forbrug udover det godkendte budget.

Tidsbegrænsning og andre forhold vedrørende godkendte budgetter

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse om godkendelse af budgetter for henholdsvis større forundersøgelser og egentlige arkæologiske undersøgelser bortfalder, hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 1 år efter, at den er meddelt bygherren, eller hvis undersøgelsen ikke er iværksat inden 1 år efter, at godkendelsen er meddelt bygherren.

I særlige tilfælde kan Slots- og Kulturstyrelsen dog efter anmodning fra bygherren beslutte, at budgetgodkendelsen ikke bortfalder efter 1 år. Anmodningen skal fremsættes over for Slots- og Kulturstyrelsen inden udløbet af 1-årsfristen. Reglerne om tidsbegrænsning af afgørelser om budgetter for undersøgelser følger af bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer m.v., § 16, stk. 6, og § 17, stk. 7. Bortfald af styrelsens afgørelse om godkendelse af budgettet omfatter også eventuelle tilsagn om tilskud i forbindelse med budgettet.

Til toppen

Udformning af budget

På baggrund af en anmodning fra bygherren udarbejder det arkæologiske museum et maksimumbudget for den konkrete undersøgelse (større forundersøgelse eller arkæologisk undersøgelse). Et maksimumbudget angiver den maksimale udgift, bygherren kan komme til at betale for den pågældende undersøgelse (se nedenfor).

Budgettet sendes sammen med museets faglige argumentation for undersøgelsen til Slots- og Kulturstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer museets faglige begrundelse og budgettets størrelse, og samtidigt vurderer styrelsen altid, om der er grundlag for at give tilsagn om tilskud til udgifterne til undersøgelsen, jf. § 16, stk. 3, og § 17, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv.

Slots- og Kulturstyrelsen sender afgørelsen om gennemførelse af undersøgelsen og godkendelsen af budgettet, inklusiv beslutningen om eventuelt tilskud til museet. Museet videresender afgørelsen sammen med budget og eventuelt en tidsplan til bygherren, der ligeledes skal godkende budgettet, før undersøgelsen kan igangsættes.

Bestemmelserne om Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse af budgetter og regnskaber i forbindelse med større forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser følger af museumsloven og tilhørende bekendtgørelser, som findes på siden for retsinformation, §§ 26 og 27 i museumsloven, §§ 16 og 17 i bekendtgørelse nr. 1512 af 14. dec. 2006 om museer mv. samt § 10, nr. 20, 21, 22, 27 og 28, i bekendtgørelse nr. 1513 af 14. dec. 2006 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Slots- og Kulturstyrelsen.

Ved museets budgetlægning og regnskabsaflæggelse skal styrelsens skabeloner anvendes.

Slots- og Kulturstyrelsen kan i særlige tilfælde stille krav om bankgaranti. Styrelsen tager stilling hertil i forbindelse med, at den træffer afgørelse om gennemførelsen af en større forundersøgelse eller undersøgelse.

Efter undersøgelsens afslutning udarbejder museet et regnskab på grundlag af de faktiske udgifter ved undersøgelsen, herunder udgifter til dokumentation og tilgængeliggørelse.

Til toppen

Udformning af regnskab

Der skal der udfærdiges separate regnskaber til Slots- og Kulturstyrelsen for hver undersøgelse, hvortil der er godkendt budget. Museet kan godt fremsende en samlet faktura til bygherren for f.eks. forundersøgelse og undersøgelse eller for to sideløbende etaper, men til styrelsens godkendelse skal regnskaberne udarbejdes separat af hensyn til vurderingen af regnskabet i forhold til budgettet og af hensyn til eventuel udbetaling af tilskud.

Af hensyn til overblikket over de samlede omkostninger ved den arkæologiske undersøgelse samt styrelsens beregning af et eventuelt tilskud skal alle poster opføres i budgettet, selv om der er truffet aftale om, at bygherre stiller dem til rådighed.

Bygherrens udgifter til faciliteter, som han selv stiller til rådighed, skal påføres regnskabet på baggrund af det faktiske forbrug. Beløbet må ikke overstige det budgetterede beløb.

I de tilfælde, hvor styrelsen har givet tilsagn om tilskud til undersøgelsen, skal museet fremsende et samlet regnskab på hele beløbet med en angivelse af såvel bygherres som Slots- og Kulturstyrelsens andel. Styrelsen godkender det samlede regnskab, og styrelsens andel bliver udbetalt direkte til museet på baggrund af det fremsendte, godkendte regnskab.

Til toppen

Udsættelse af arkæologiske undersøgelser m.v.

Museet kan i budgettet indarbejde et forbehold for den situation, at museet har hyret arkæologer, hvorefter bygherren udsætter eller helt annullerer en arkæologisk undersøgelse. Museets forbehold kan formuleres således:

"Bygherre er ansvarlig for omkostninger, som påføres museet som følge af, at bygherren ikke ønsker den arkæologiske undersøgelse gennemført på det (skriftligt) aftalte tidspunkt. Det samme gælder for omkostninger forårsaget af bygherres gentagne udsættelser af eller afbrydelser af undersøgelsen efter, at denne er påbegyndt".

Museet er forpligtiget til i videst mulig omfang at forsøge at mindske tabet, f.eks. ved lade de pågældende arkæologer varetage andre opgaver for museet.

Delregnskab

Som led i afregning af de arkæologiske undersøgelser kan museerne benytte sig af delregnskaber. Delregnskaber skal fremsendes til orientering til Slots- og Kulturstyrelsen samtidig med, at regnskabet sendes til bygherre.

Sammen med delregningen skal følge en aktuel statusrapport med administrative oplysninger, der direkte refererer til delregnskabet. Slots- og Kulturstyrelsen godkender ikke de enkelte delregnskaber men kun det samlede slutregnskab.

Det skal tydeligt fremgå af regnskabets overskrift, at der er tale om et delregnskab, ligesom det tydeligt skal anføres, hvilket nummer af delregnskaber, der er tale om.

Hvis der er fremsendt flere delregnskaber (f.eks. 1-3) til styrelsen og bygherre, udarbejdes det afsluttende regnskab som næste delregnskab (4) med de relevante poster og delregnskabet afkrydses som et Slutregnskab. Samtidig fremsendes et samlet regnskab, der post for post opsummere udgifterne, så det klart fremgår hvad den samlede sum på undersøgelsen har været har været.

På delregnskaber (inkl. slutregnskabet) skal alle de forudgående regnskabsbeløb være anført, så det hele tiden er tydeligt, hvad bygherres samlede udgifter til dato har været. Ved meget store undersøgelser, der forløber over flere år, kan delregnskaberne opgøres samlet år for år, f.eks. Delregnskab 1-3 (2015), Delregnskab 4-5 (2016).

For at sikre en løbende afregning af udgifterne skal museerne udfærdige delregnskaber senest for hver forbrugte kr. 500.000, med mindre andet er aftalt.

Til toppen

Udformning af faktura til bygherre

Fakturaer til bygherre skal være vedlagt relevante bilag. Museerne skal umiddelbart efter modtagelse af godkendelse af regnskab i Slots- og Kulturstyrelsen sende faktura til bygherren.

Til toppen

Brug af skabeloner

Budgetter og regnskaber, som indsendes til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen, skal udarbejdes på de skabeloner, der er tilgængelige her på hjemmesiden.

Til toppen

Identifikation af anlægsansvarlig

Ved indsendelse af budgetter eller regnskaber til godkendelse ved Slots- & Kulturstyrelsen, anvendes såkaldte X-forms via Fund & Fortidsminder. Her skal det tydeligt fremgå, hvem der er anlægsansvarlig for den arkæologiske undersøgelse. Den udfyldte X-form skal således indeholde fuldstændig navn og adresse på den anlægsansvarlige, herunder CVR-nummer i tilfælde hvor der er tale om en virksomhed.

Vælger den anlægsansvarlige at lade sig repræsentere af en anden fysisk eller juridisk person, er der som udgangspunkt ikke noget til hinder for dette. Ved repræsentationsforhold skal museet indhente en fuldmagt fra den anlægsansvarlige som angiver, hvilke dispositioner repræsentanten er bemyndiget til at foretage.

Undertiden orienteres museet om, at der er sket en ændring af, hvem der er anlægsansvarlig for den arkæologiske undersøgelse, f.eks. som følge af ejendomshandel eller virksomhedsovertagelse. I disse situationer må museet enten bringe den pågældende arkæologiske undersøgelse til ophør eller sikre sig, at der hverken hos museet eller hos den anlægsansvarlige er tvivl om, hvem der er anlægsansvarlig og dermed forpligtet til at afholde udgifterne til undersøgelserne.

Til toppen

Budgettets og regnskabets poster

I. Feltarbejde

I, 1. felttimer
Ved feltarbejde forstås den egentlige udgravning, herunder tegning, beskrivelse og opmåling. Ligeledes kan der anvendes timer til basal fundhåndtering som forsvarlig nedpakning af fund til transport, håndtering af præparater, udtagning af prøver, soldning, kursorisk gennemgang af prøver, o.l. Ved budgetlægningen af undersøgelsen tages blandt andet udgangspunkt i arealets størrelse, muldlagets tykkelse, fortidsmindernes art, omfang og kompleksitet.

Rensning, nummerering og bearbejdning af genstandsfund opføres under dokumentation og tilgængeliggørelse.

De samlede udgifter til felttimer udgør tilsammen felttimesummen, som er grundlag for blandt andet budgettering af dokumentation og tilgængeliggørelse, konservering og naturvidenskabelige analyser samt uforudsete udgifter.

I, 2. specialister
I nogle situationer er det i forbindelse med en arkæologisk undersøgelse nødvendigt at tilkalde eksperter inden for andre faggrene. Det kan være f.eks. en konservator, der skal tage særligt skrøbelige genstande op i præparat, en geolog, der skal tage prøver ud af jordlagene for senere analyse, eller en antropolog, der på stedet skal registrere et skeletfund.

Også udgifter til landmålerassistance og bearbejdning af prøver påføres  punktet ”specialister”.

I, 3. transport til udgravning
Under denne post anføres timeforbrug i forbindelse med transport mellem ansættelsessted (museum) og udgravning.

II. Dokumentation og tilgængeliggørelse

II.1: Dokumentation inkl. beretning, statusrapport og kulturhistorisk rapport samt indføring og magasinering af genstande.

Posten dækker museets udgifter til udarbejdelse af en faglig dokumentation (beretning) samt en kulturhistorisk rapport til bygherren. Den giver en oversigt over undersøgelsens data, forløb og resultater, samt sætter resultatet ind i en kulturhistorisk sammenhæng.

Posten dækker ligeledes museets udgifter til rengøring, nummerering, katalogisering og magasinering af genstande.

Budget: Ved større forundersøgelser kan der som udgangspunkt ifølge administrativ praksis afsættes 20 % af felttimesummen til dokumentation og tilgængeliggørelse. Ved forundersøgelser af begrænset varighed dog op til 5 timer. Ved større, udvidede forundersøgelser afsættes 30% af felttimesummen. Ved egentlige arkæologiske undersøgelser afsættes 40 % af felttimesummen. Såfremt museet af særlige årsager ønsker at afsætte en større procentsats eller beløbet overstiger 300.000 kr. eks. moms, skal der udarbejdes særskilt argumentation herfor.

Regnskab: Der afregnes for det faktiske forbrug, jf. ovenfor. I fald bygherre ønsker en slutfakturering af undersøgelsen før dokumentationsarbejdet mv., er tilendebragt, kan "Dokumentation og tilgængeliggørelse" afregnes med de procentsatser der er anvendt i budgettet, dvs. 20% ved større forundersøgelser, 30% ved udvidede forundersøgelser, eller 40% ved egentlige undersøgelser. Beregningen tager udgangspunkt i det faktiske forbrug af felttimesummen.

II, 2. Konservering og naturvidenskabelige analyser
Behovet for konserveringsteknisk assistance kan opstå under selve undersøgelsen i forbindelse med stabilisering og optagning af komplicerede eller skrøbelige genstande. Efter undersøgelsens afslutning kan der være behov for at gennemføre en nødvendig stabiliserende konservering af hensyn til genstandenes bevaring.

I forbindelse med forundersøgelser kan naturvidenskabelige analyser anvendes til eksempelvis datering eller til vurdering af det videnskabelige potentiale i en eventuel efterfølgende egentlig arkæologisk undersøgelse. Ved egentlige arkæologiske undersøgelser kan der være behov for analyser af genstandenes materialesammensætning eller alder, ligesom der kan være behov for at analysere f.eks. bevarede planterester.

Museet kan under forundersøgelsen eller i undersøgelsens forløb i udtage prøver til naturvidenskabelige analyser eller akut tilkalde ekspertbistand til vurdering eller håndtering af særlige fund. Dette kan ske uden Slots- og Kulturstyrelsens forudgående godkendelse, mens udgifterne til efterfølgende naturvidenskabelige analyser skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen på grundlag af en indstilling fra museet, vedlagt et bindende tilbud fra den udførende institution. 

Udgifter til konservering og naturvidenskabelige analyser betales af den, for hvis regning anlægsarbejdet udføres, jf. lovbemærkningerne til museumslovens § 27, stk. 4.

Budget: Ved større forundersøgelser kan der som udgangspunkt ifølge administrativ praksis afsættes i alt 10 % af felttimesummen til konservering og naturvidenskabelige analyser. Ved større, udvidede forundersøgelser afsættes 20% af felttimesummen. Ved egentlige arkæologiske undersøgelser kan der som udgangspunkt afsættes i alt 35 % af felttimesummen. Hvis museet af særlige årsager ønsker at afsætte en større procentsats, eller beløbet overstiger 300.000 kr. eks. moms, skal der udarbejdes særskilt argumentation.

Regnskab: Der afregnes som udgangspunkt på grundlag af de faktiske udgifter. Da konservering og naturvidenskabelige analyser imidlertid kan være en længerevarende proces, kan posten "Konservering og naturvidenskabelige analyser" efter aftale med bygherre faktureres på grundlag af bindende tilbud godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.

III, Personaleudgifter
Afledte personaleudgifter omfatter udgifter til transport og ophold for medarbejderne. Afledte personaleudgifter afregnes som udgangspunkt efter statens takster. Det kan fraviges, hvis museet er underlagt andre, eksempelvis kommunale, regler. Det udbetalte beløb må dog ikke overstige statens takster.

III, 1. Diæter og timepenge
Diæter og timepenge afregnes som udgangspunkt efter statens takster. Det kan fraviges, hvis museet er underlagt andre, eksempelvis kommunale, regler. Det udbetalte beløb må dog ikke overstige statens takster. Timepenge kan erstattes af et felttillæg.

III, 2. Rejseudgifter mellem hjem og museum
Refusion af medarbejdernes transportudgifter kan være enten rejsegodtgørelse efter regning eller kørselsgodtgørelse pr. km efter statens takster, jf. cirkulære nr. 46 af 25. april 1984 om beskæftigelse af studerende ved arkæologiske udgravninger.

III, 3. Udgifter til ophold
Refusionen omfatter kun udgifter til nødvendig overnatning. Der kan ikke dækkes udgifter til både nattillæg og betalt logi i form af lejet værelse, vandrehjem el. lign. Betalt logi kan kun oppebæres af studerende, jf. cirkulære nr. 46 af 25. april 1984 om beskæftigelse af studerende ved arkæologiske udgravninger.

IV, Øvrige udgifter
IV, 1. Maskinkraft
Udgifter til maskinkraft – både maskintimer og transport af maskine - skal påføres budgettet, uanset om der er truffet aftale om, at bygherren stiller maskinkraft helt eller delvist til rådighed.

Budget:
Der skal anføres både timepris og antal timer.
Regnskab: Hvis bygherren har stillet maskine til rådighed, opføres værdien af disse udgifter under punkt VI.

IV, 2. Skurvogn og toiletvogn
Herunder levering og rengøring.

Regnskab: Hvis bygherren har stillet skurvogn eller toiletvogn m.m. til rådighed, opføres disse udgifter under punkt VI.

IV, 3. Materialer og særligt udstyr
Hvis ydelsen købes udefra, påføres den faktiske udgift efter regning. Hvis udstyret ejes af museet, kan værdiforringelsesprincippet anvendes. Værdiforringelsesprincippet anvendes for udstyr med større slid og hurtig forældelse og en anskaffelsesværdi på 10.000 kr. eller derover. Udstyret afskrives over en periode på fem år med 100 anvendelsesdage om året. Abonnement og drift kan ikke påføres regnskabet. Som eksempel på udstyr, der kan værdiafskrives, kan nævnes feltpantografer, totalstationer, GPS-udstyr, særligt soldeudstyr, skurvogne og generatorer. Udgiften påføres som afskrivning pr. forbrugsdag.

Der kan ikke påføres udgifter til indkøb af særligt udstyr.

Udgifter til el, vand, brændstof, pumpe og lign. påføres efter faktiske udgifter.

Udgifter til foto omfatter udgifter til film og fremkaldelse, men ikke selve fotoudstyret.

IV, 4. Kørsel
Udgifter til kørsel mellem museum og udgravning. Udgifterne hertil kan påføres regningen. Dette skal ske efter regning for billeje eller i egen bil efter statens takster.

IV, 5. Diverse udgifter
Posten kan omfatte udstyr ud over almindeligt udgravningsudstyr, såsom presenninger til afdækning, materialer til afstivning el. lign.

Budget: Museet kan ifølge administrativ praksis sætte op til 10 % af felttimesummen på budgettet til diverse udgifter.

Regnskab: Uforudsete udgifter kan kun påføres regnskabet på grundlag af konkrete udgifter.

V. Vinterforanstaltninger
Vinterforanstaltninger dækker udgifter til eksempelvis vintermåtter, telt eller anden afdækning, men også felttimer i det omfang eksempelvis mørke og kulde medfører, at (for)undersøgelsen forlænges.

Vinterforanstaltning kan kun anvendes ved større forundersøgelser og undersøgelser i perioden fra d. 1. december til 1. april og kun efter forudgående godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, og skal være angivet i budgettet.

Vinterforanstaltninger kan ifølge administrativ praksis udgøre op til 30 % af felttimesummen.

VI. Udgifter afholdt direkte af bygherren
Bygherren har mulighed for selv at stille eksempelvis maskinkraft, skurvogn eller andre faciliteter til rådighed, såfremt de opfylder museets behov.

Budget: Værdien af disse ydelser skal sammen med alle museets udgifter til gennemførelse af den enkelte undersøgelse påføres budgettet, således at de samlede omkostninger kan indgå i styrelsens tilskudsvurdering.

Regnskab: Af hensyn til overblikket over de samlede omkostninger ved den større forundersøgelse eller arkæologiske undersøgelse samt styrelsens beregning af et eventuelt tilskud skal de faciliteter, som er opført i budgettet, og som bygherren har valgt at stille til rådighed, anføres under punkt VI.

Bygherrens omkostninger til faciliteter, som han selv stiller til rådighed, beregnes ud fra museets optegnelse over det faktiske forbrug, men det samlede regnskabsbeløb kan ikke overstige det beløb, der er afsat i budgettet.

Til toppen

Ompostering

Museet har mulighed for at foretage omposteringer inden for budgettets hovedpunkt I. Andre omposteringer skal forudgående godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Til toppen

Budget- og regnskabstimeløn ved større forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Ved budgetlægning, anvendes de vejledende satser for de enkelte medarbejderkategorier, da det ofte ikke er afklaret, hvilke medarbejdere der skal deltage i den konkrete undersøgelse. Satserne er beregnet af Slots- og Kulturstyrelsen og revideres med mellemrum på baggrund af de regnskabstimelønninger, som museerne indrapporterer til styrelsen.

Hvis de konkrete medarbejdere, der skal deltage i undersøgelsen, kendes ved budgetlægning, kan den specifikke medarbejders budgettimeløn anvendes.

I tilfælde, hvor en medarbejders budgettimeløn overstiger de vejledende satser, kan der budgetteres med den konkrete, højere budgettimeløn.

Normtimeløn
For timelønsansatte medarbejdere er normtimelønnen medarbejderens faktiske timeløn. For fastansatte er normtimelønnen den enkelte medarbejders årsløn divideret med 1453 (normtimetallet), jf. nedenstående skema. Ved fastansat personale forstås personer med fast stilling på museet eller personer, som har en ansættelseskontrakt med museet for en sammenhængende periode på min. 1 måned.

Beregning af normtimetallet for fast personale                 Timer
Samlet arbejdstid pr. år ekskl. 6 ugers ferie1702
Fradrag for helligdage, sygedage, kurser, møder m.m.  249
Effektiv arbejdstid (normtimetal)1453

 

Årsløn
De fastansatte medarbejderes årsløn består af følgende elementer:

Grundløn (skalaløn, månedsløn), inklusiv 6 ugers ferie.

Faste månedlige tillæg der udbetales uafhængigt af om den ansatte er i felten eller ej (F.eks. kvalifikations- eller funktionstillæg).

Hvis der udbetales tillæg i form af timepenge, smudstillæg, felttillæg eller lignende, på baggrund af faktuelle dage eller timer i felten, må denne del ikke medregnes i årslønnen, men budgetteres og afregnes i budget- og regnskabsskabelonerne under punkt III. Personaleudgifter.

Medarbejderrelaterede udgifter. Fleksibel efter gældende overenskomster/love og kan variere fra museum til museum, eks. ATP, AKUT, AUB, VEU, AER, AES, FIB, Fleksbidrag og Barselsfond. Museet skal kunne dokumentere de enkelte udgiftsdele.

Arbejdsskadeforsikring. Udgiften pr. medarbejder opgøres som forsikringspræmien delt med antal årsværk.

Pensionsbidrag, består af både arbejdsgivers og medarbejders bidrag, da begge udgifter afholdes direkte af arbejdsgiver. Aftaler om ekstra indbetalinger m.m., der ligger ud over lov- eller overenskomstmæssige bidrag, må ikke medtages i beregningen.

Særlig feriegodtgørelse. Størrelsen er overenskomstafhængig og kan variere. Den gældende sats for museet skal anvendes.

Følgende elementer kan ikke medtages som selvstændige elementer i beregning af årslønnen:

 • 5 ugers ferie samt den 6. ferieuge (særlige feriefridage). Timerne indgår i grundlønnen og er fratrukket i forbindelse med beregning af normtimetallet, jf. ovenfor.
 • Udgifter til udbetaling af løn, f.eks. Dataløn. Udgiften dækkes af administrationsbidraget.

Budgettimeløn
Hvis museet ikke anvender styrelsens satser for de enkelte medarbejderkategorier, skal den enkelte medarbejders konkrete normtimeløn + 25 % i administrationsbidrag anvendes som budgettimeløn.
Budgettimelønnen anføres i budgetskabelonen samlet for hver medarbejderkategori.

De aktuelle satser for budgettimeløn kan ses under satser og takster på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Ved indsendelse af budget til godkendelse hos styrelsen, skal timetal påføres for hver medarbejderkategori, jf. budgetskabelonen.

Regnskabstimeløn
Regnskabstimelønnen svarer til de enkelte medarbejderes faktiske normtimeløn + 25 % i administrationsbidrag.

Ved indsendelse af regnskaber til styrelsen, skal timetal og regnskabstimeløn anføres for hver enkelt medarbejder. Medarbejderen må gerne anonymiseres i regnskabet, men museet skal kunne dokumentere hvilke ansatte, der aflønnes på det enkelte regnskab.

Administrationsbidrag, 25%
Administrationsbidraget dækker museets udgifter til:

Grundudstyr: Skovle, graveskeer, trillebør, tommestokke, nivelleringsudstyr, afspærring, personligt sikkerhedsudstyr og arbejdsbeklædning, lommebøger, fotoudstyr, tegnemateriale o.l.

Grundforbrugsstoffer: Kasser til fundtransport, fundemballering i felten, tegnepapir/-folie, materialer til feltkonservering mv.

Administration: Bogføring, udgifter til PBS, lønudbetaling, kassekredit, gebyrer, regningsskrivning, momsregnskab, skatteregnskab m.m.

Etablering af midlertidig arbejdsplads: Udgifter til ekstra arbejdsplads, IT, varme, elektricitet osv. til ikke-fastansat personale.

Til toppen

Tillæg og godtgørelser

Arkæologistuderende på udgravning
Studerende er som udgangspunkt omfattet af cirkulære nr. 46 af 25. april 1984, om beskæftigelse af studerende ved arkæologiske udgravninger. Ifølge cirkulæret oppebærer de studerende time- og dagpenge samt befordringsgodtgørelse efter statens regler for tjenestemænd. Kulturministeriet har godkendt, at universitetsbyerne er udgangspunkter for de studerendes rejser i forbindelse med arkæologiske udgravninger. Studerende ansat på selvejende og kommunale museer kan være underlagt lokale regler.

Færdiguddannede arkæologer på udgravning
For statsansatte kandidater eller magistre på udgravning gælder finansministeriets cirkulære nr. 12212 af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen.

For kandidater og magistre ansat uden for staten gælder, at den ansættende institution bestemmer, hvilke regler der anvendes. En del institutioner følger statens regler, mens andre er underlagt forskellige lokale aftaler og regler. Den ansættende institution definerer, hvornår der er tale om en tjenesterejse, og hvilke af den rejsendes merudgifter, der kan honoreres.

Museet skal følge de samme regler ved undersøgelser betalt af bygherre som ved museets egenbetalte undersøgelser.

Felttillæg
Ved arkæologiske undersøgelser  kan den ansættende institution udbetale et fast tillæg for feltarbejdet. Tillægget skal kompensere for personalets merudgifter ved at være uden museets faciliteter. Tillægget skal anvendes ved alle museets arkæologiske undersøgelser, også undersøgelser som ikke betales af bygherrer.

Alternativt kan museet efter faste regler refundere de ansattes udgifter til fortæring. I forbindelse med fakturering af disse skal udgifterne dokumenteres med bilag. Dokumentation for udgifter, der er skattefri for de ansatte, skal ifølge SKAT opbevares af arbejdsgiveren i mindst fem år.

Til toppen

FAKTURERING AF TIMER PÅ EN UNDERSØGELSE

Kun de timer der medgår som integreret del af den enkelte undersøgelse må faktureres på den pågældende større forundersøgelse eller egentlige undersøgelse. Dette omfatter i hovedsagen:

 • Administration af undersøgelsen, herunder møder med bygherre umiddelbart før samt under og efter undersøgelsen
 • Administrativ tilrettelæggelse af undersøgelsen, herunder klargøring af registreringslister m.m.
 • Pakning af udstyr og materiel, herunder transport til udgravning
 • Daglig transport mellem museum (arbejdssted) og udgravning
 • Udgravningstimer på undersøgelsen
 • Nedpakning og hjemtransport af udstyr, herunder rengøring og almindelig vedligehold af udstyret

Følgende kan ikke faktureres på den enkelte undersøgelse:

 • Sygefravær, herunder barns sygedage, lægebesøg, tandlæge m.m.
 • Ferie, fri- og helligdage
 • Deltagelse i institutionens interne møder, sikkerhedskurser, personalemøder, orienteringer, udflugter o. lign.
 • Deltagelse i seminarer eller konferencer hverken in-house eller out-house. (heller ikke i tilfælde, hvor den aktuelle undersøgelse præsenteres)
 • Formidling og fremlægning af undersøgelsesresultater, herunder forberedelse og udfærdigelse  af oplæg, artikler el.lign. Evt. brug af midler til sådanne aktiviteter skal altid eksplicit aftales med bygherre

Bankgaranti

Slots- og Kulturstyrelsen kan efter bekendtgørelse nr. 1512 af 14. dec. 2006 om museer mv. i ganske særlige tilfælde ved godkendelse af et budget beslutte, at en anlægsansvarlig skal stille en bankgaranti eller anden form for sikkerhedsstillelse forud for, at forundersøgelsen eller undersøgelsen påbegyndes. Beløbet, der kan kræves sikkerhed for, kan maksimalt udgøre et beløb svarende til den budgetterede omkostning ved undersøgelsen, som bygherren skal afholde.

Som det fremgår af bekendtgørelsen, kan alene Slots- og Kulturstyrelsen beslutte, at der skal stilles bankgaranti eller anden form for sikkerhedsstillelse. I de ganske særlige tilfælde, hvor museet vurderer, at der bør stilles bankgaranti for de budgetterede udgifter, skal museet samtidig med indsendelse af budgetforslag til godkendelse indstille, at styrelsen i forbindelse med budgetgodkendelsen beslutter, at den anlægsansvarlige skal stille bankgaranti eller anden form for sikkerhedsstillelse. Styrelsen vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om museets indstilling skal følges.

Til toppen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)