Information til bygherre

Er du potentiel bygherre og ønsker du at danne dig et indtryk af omkostninger til arkæologi ved dit anlægsarbejde, eller er du nysgerrig på hvilke arkæologiske forekomster, der regnes som væsentlige fortidsminder

Du skal som bygherre betale for arkæologiske undersøgelser af væsentlige fortidsminder.

Ikke to arkæologiske undersøgelser er ens, da forskellige fund- og bevaringsforhold stiller forskellige krav til det arkæologiske arbejde ved den konkrete undersøgelse, hvilket medfører variation i de arkæologiske udgifter. Det kan udfordre dig som bygherre i projekteringen af et anlægsarbejde, hvor der skal indarbejdes en arkæologisk udgift.

Vejledningen om gennemførsel af arkæologiske undersøgelser er både til museer og bygherre. Nøgletal, rammetal og beskrivelse af væsentlige fortidsminder, er et supplement for dig som bygherre til den generelle vejledning.

Hvad koster det?

Nøgletal for omkostninger til arkæologiske undersøgelser

Er du potentiel bygherre og ønsker du at danne dig et indtryk af omkostninger til en større arkæologiske forundersøgelse eller en egentlig undersøgelse i forbindelse med dit anlægsarbejde, så kan du her se de vejledende nøgletal, for m2 og m3 priser for forskellige typer arkæologiske undersøgelser. Nøgletallene er inddelt i tre overordnede kategorier og baseret på godkendte regnskaber afsluttet inden for de seneste 5 år. Nøgletallene opdateres årligt.

Nøgletal for Gennemsnitspris     Interval (80 %)     
 Større forundersøgelse 3,1 kr./m2 0.8 - 5,3 kr./m2
 Egentlig undersøgelse i åbent land      242 kr./m2 25 - 270 kr./m2
 Egentlig undersøgelse i byer 3.879 kr./m3 270 - 7.100 kr./m3

 

Nøgletallene er et gennemsnit, der indeholder en stor spredning fra enkle til meget komplicerede undersøgelser. Gennemsnittet suppleres derfor med et interval, der angiver det prisspektrum inden for hvilket hovedparten af de enkelte typer af undersøgelser falder. Samlet set giver nøgletallet og intervallet en idé om det generelle prisniveau og den hyppigste prisramme inkl. moms for de tre kategorier af undersøgelser.

Sammen med nøgletallene er opsat tre eksempler, der viser rammen inden for specifikke fundsituationer ved egentlige arkæologiske undersøgelser. Disse eksempler kalder vi også rammetal. Rammetallet viser den spredning, der ligger bag gennemsnitlige nøgletal.

Rammetal for   Gennemsnitspris     Interval (80 %)     
 Bopladser i det åbne land uden kulturlag 78 kr./m2 40 - 130 kr./m2
 Bopladser i det åbne land med kulturlag 208 kr./m2 100 - 280 kr./m2
 Grave 10.799 kr. pr. grav 7.100 - 15.100 kr. pr. grav

  

Nøgletal og arkæologiske budgetter

Nøgletallene og de tre eksempler eller rammetal, er alle baseret på afsluttede regnskaber efter gennemførte undersøgelser. Et arkæologisk budget udarbejdes før museet kender fund- og bevaringsforhold ved den forestående undersøgelse. Museet skal i budgettet tage udgangspunkt i kendskabet til de lokale fund- og bevaringsforhold, forventningen til fundtyper og medtage de generelle, uvisse faktorer, der altid er gældende forud for en undersøgelse gennemføres. Derfor vil prissætningen til et arkæologisk budget oftest være gennemsnitlig højere end nøgletallene. Som bygherre vil man således også ofte opleve, at den endelige udgift til arkæologien, er lavere en det fremgår af budgettet.

Du vil som bygherre aldrig skulle betale mere end det beløb, som styrelsen har godkendt som bygherreudgift i det enkelte budget.

Hvad er et væsentligt fortidsminde?

Fortidsminders væsentlighed beror på en faglig vurdering. Styrelsen skal sikre et kvalificeret og tydeligt grundlag for vurdering af fortidsminders væsentlighed, og herunder at sætte fokus på, at de fortidsminder, der undersøges, skal føre til væsentlig ny viden.

Det øgede fokus på de krav, som styrelsen stiller til vurderingen af fortidsminders væsentlighed, har til formål at mindske risikoen for, at der udføres for mange og for omfattende undersøgelser, og at bygherrer således betaler for meget. Bygherre er kun forpligtet til at betale for undersøgelse af væsentlige fortidsminder.

De arkæologiske strategier er et af de redskaber, som museerne og styrelsen benytter ved vurderingen af fortidsminders væsentlighed. Styrelsen har udarbejdet fem af i alt syv planlagte strategier for arkæologi på landjord. De to manglende strategier er under udarbejdelse. Strategierne revideres sammen med fagmiljøet og forskningen, så strategierne til stadighed er aktuelle i forhold til nyeste viden.

Strategierne fortæller om den viden, der er erhvervet gennem mange undersøgelser. Derudover udpeger strategierne de fokusområder, hvor der kan hentes ny viden om menneskers liv og færden. Strategierne er i sagens natur teksttunge. Derfor er her udarbejdet et fagligt resume af hvilke fokusområder, der er i de enkelte perioder af oldtid og middelalder.

Fokusområder, der bringer ny viden

Du finder her et uddrag af de arkæologiske strategier, der belyser de fokusområder, der bibringer ny viden.

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Guide til bygherre

Guiden beskriver nogle af de vigtigste dele af museumsloven og de procedurer, man som bygherre eller planlægger skal tage højde for, inden man går i gang med et anlægsprojekt. Med god planlægning kan man både få sikret og bevaret vores fælles kulturarv og samtidig sikre, at bygherres tidsplan og økonomi ikke presses og skrider

Hent guide til bygherre (pdf)

Rammetal

Rammetal er eksempler på fundsituationer, der prismæssigt kan virke afvigende fra en gennemsnitlig egentlig arkæologisk undersøgelse. Rammetallene er erfaringsbaserede men understøttet af tal fra ca. 100 undersøgelser afsluttet inden for en 5 årig periode. For at kunne opdele på enkeltkategorier er de konkrete undersøgelser i videst mulige omfang udvalgt blandt lokaliteter uden sammensatte fund og anlægstyper og blandt lokaliteter, hvor en ensartet metodisk tilgang generelt har været kendetegnende. De oplistede rammetal baseret på sådanne undersøgelser med kun en enkelt kategori af fund repræsenteret kan derfor ikke forventes direkte at kunne overføres til priser for de mere hyppige, sammensatte undersøgelse, hvor et bredere spektrum af fundkategorier og metodisk tilgang er i spil.

Hvorfor passer min udgift til arkæologi ikke med nøgletallet?

Forskellige fund- og bevaringsforhold stiller forskellige krav til det arkæologiske arbejde ved den konkrete undersøgelse, hvilket medfører variation i de arkæologiske udgifter. Du kan her finde en liste med typiske forhold, der kan påvirke den arkæologiske udgift ved dit anlægsarbejde.

Påvirkninger af den arkæologiske udgift (pdf)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)