Kulturværdiudvalget

Ifølge lov om sikring af kulturværdier i Danmark fra 1987 skal ejeren af kulturværdier, der ikke er i offentligt eje, i en række tilfælde søge om tilladelse til udførsel af genstande fra Danmark. Det drejer sig bl.a. om genstande, som enten er fra før 1660, eller som har en værdi på 150.000 kr. og er ældre end 50 år. Ved kulturværdier forstås f.eks. kunstværker, oldsager, bøger, manuskripter, møbler og musikinstrumenter.

Kulturværdiudvalget forvalter lov om sikring af kulturværdier i Danmark og træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvorvidt der kan gives en udførselstilladelse, eller der er tale om en umistelig kulturværdi af afgørende national betydning, som derfor ikke kan tillades udført fra Danmark.

Udvalget forvalter også de EU-retlige regler på området.

Kulturværdiudvalget består i henhold til loven af 5 medlemmer, hvoraf 4 af medlemmerne sidder ex officio, dvs. i kraft af deres stillinger som chefer for de 4 nationalinstitutioner på området. Det sidste medlem er lederen af et ikkestatsligt museum, som udpeges af kulturministeren for 4 år af gangen.

Kulturværdiudvalget bistås af et sekretariat, som består af en akademisk medarbejder og en juridisk rådgiver (chefkonsulent), begge på halvt tid. Sekretariat er placeret Det Kgl. Bibliotek.

Opdateret 01. februar 2019