Bibliografisk råds kommissorium

Bibliografisk Råd er rådgivende overfor Slots- og Kulturstyrelsen i spørgsmål, der falder inden for rådets kommissorium.

Bibliografisk Råd er tillige rådgivende overfor Biblioteksrådet. Beslutninger o.a. i Biblioteksrådet, som angår Bibliografisk Råds ansvarsområde, skal af Styrelsen sendes til behandling i Bibliografisk Råd.

Formål og opgaver

Rådet har til formål at sikre:

 • at der findes de nødvendige redskaber og standarder for produktion og tilgængeliggørelse af nationalbibliografien og danske institutioners bibliografiske data via nationale og internationale biblioteksdatabaser og -kataloger
 • at de redskaber og standarder, der anbefales, lever op til udviklingen indenfor teknologi og brugsmønstre
 • at der er sammenhæng mellem de anbefalede standarder og andre nationale eller internationale metadatastandarder af relevans for biblioteksområdet

Det gøres ved at rådet formulerer og anbefaler strategier for:

 • den nationalbibliografiske opgave
 • produktion af bibliografiske data
 • anvendelsen af nationale og internationale bibliografiske standarder
 • fælles regelsæt for opbygning af kataloger og standarder for søgeveje
 • formidling af de bibliografiske data via nationale og internationale bibliotekskataloger, -databaser mv.
 • dataproduktion i forhold til integreret søgning og fremtidige søgeformer
 • løbende vurdering af brugen af bibliografiske data og udvikling af det bibliografiske område

Rådet har det overordnede ansvar for de nationale regler for:

 • Nationalbibliografien 
 • Katalogisering
 • Formatering
 • Emnebeskrivelse
 • Søgeveje
 • Konverteringer mellem metadataformater af national interesse

Medlemmer

Rådet består af en formand, en næstformand og yderligere 6 medlemmer, der repræsenterer bibliotekssektorens brugere og producenter af bibliografiske data.

Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og DBC skal være repræsenteret i rådet.

Rådets medlemmer udpeges af Slots- og Kulturstyrelsen for en periode af 3 år. Genudpegning kan finde sted.

Rådets forretningsudvalg består af formand, næstformand i samarbejde med rådets sekretær.

Arbejds- og mødeform

Rådet behandler forespørgsler og sager rejst af Slots- og Kulturstyrelsen eller af Biblioteksrådet. Rådet kan endvidere tage sager op på eget initiativ.

Rådet skal udarbejde årlige mål og arbejdsplaner for sit arbejde.
Rådet afholder møder, temadage og seminarer i henhold til den fastlagte arbejdsplan.

Rådets forretningsudvalg fastlægger dagsorden for rådets møder mv.

Til rådets møder mv. kan efter behov indkaldes særlige sagkyndige, som fx  producenter af andre typer af metadata, web-formidlere eller repræsentanter for forlagsverdenen.

Vedligeholdelse af de konkrete regelsæt inden for rådets ansvarsområde, herunder nationalbibliografiske optagelseskriterier, formater, katalogiseringsregler og emnebehandlingssystemer, varetages af permanente eller ad hoc-underudvalg, der nedsættes efter behov og med deltagelse af eksperter i det forelagte problem/tiltag.

Rådets forretningsudvalg kan beslutte, om konkrete ændringsforslag til regelsættene skal behandles i rådet eller i et underudvalg.
Mindre regelændringer kan besluttes alene af forretningsudvalget.

Beslutninger truffet i underudvalg eller af forretningsudvalget sendes til skriftlig høring/kommentering blandt rådets medlemmer inden endelig vedtagelse.
 
Kulturstyrelsen stiller ressourcer til rådighed for Bibliografisk Råd med sekretariatsfunktion, hvilket bl.a. indebærer referatskrivning  og varetagelse af praktiske opgaver i forbindelse med planlægning og afholdelse af møder, temadage og seminarer.

Referater af rådets møder og rapporter fra rådet og dets underudvalg offentliggøres på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Nationale regelsæt

 • Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker
 • danMARC2
 • Hjælpepostformatet til danMARC2
 • Praksisregler for søgeveje
 • Søgeveje til hjælpepostformatet
 • Den nationalbibliografiske aftale, herunder optagelseskriterier, anvendelse af regelsæt, registreringsniveau, publikationsformer m.v.
 • DK5

Rådet varetager den overordnede prioritering af DK5-udviklingen (det konkrete arbejde er placeret i en arbejdsgruppe under DBC).

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)