RDA

Nye katalogiseringsregler i Danmark

Status for RDA forberedelse 2017:2

Orientering fra Bibliografisk Råd
(også publiceret i Katformat-nyt 2017:6)

Tilbage i januar 2017 orienterede Bibliografisk Råd om forberedelserne til at gennemføre Slots- og Kulturstyrelsens beslutning om dansk overgang til de nye katalogiseringsregler Resource Description and Access (RDA) pr. 1.1.2018. Denne dato fryses de gamle katalogiseringsregler og opdateres ikke mere. danMARC2 bliver fortsat opdateret i relation til implementering og udvikling af RDA. 

Det blev i samme information udmeldt, at den endelige dato for, hvornår vi i Danmark faktisk katalogiserer efter RDA, endnu ikke er fastlagt og at RDA-udviklingen i dansk regi følger to spor:

 • tilrette regler mv. (SLKS – udmøntet af Bibliografisk Råd
 • teknisk udvikling (DDB – udmøntet af DBC).

Status pr. oktober 2017 er som følger:

Dansk profil og terminologi til regelsættet foreligger

Den arbejdsgruppe Bibliografisk Råd nedsatte med henblik på at fastlægge en dansk oversættelse af terminologien i RDA har færdiggjort sit arbejde, og terminologi og definitioner er offentliggjort i RDA Registry.

Den danske RDA-profil – eller rettere Danish Policy Statements som profilen vil komme til at hedde - er færdigudarbejdet af redaktøren, bearbejdet via den af Bibliografisk Råd nedsatte arbejdsgruppe og endeligt tiltrådt af Bibliografisk Råd.

Profilen giver med udgangspunkt i det nuværende danske katalogiseringsniveau i nationalbibliografien og DBC’s bibliotekskatalogisering vejledning i, hvordan reglerne bør udmøntes i en dansk sammenhæng. Profilen vil blive indskrevet i forbindelse med de relevante engelske regler i RDA, således at regel og specifik dansk vejledning ses i sammenhæng. Profilen er således ikke publiceret endnu. Men: Med terminologi og profil er vi kommet et væsentligt skridt videre i forberedelserne til RDA i Danmark.

Profilen indeholder blandt andet nødvendig dansk tillempning, uddybninger og danske afvigelser i forhold til RDA.

Som eksempler herpå kan nævnes

 • RDA foreskriver anvendelse af en række ord – hvor den danske profil giver de tilsvarende danske ord – f.eks. at vi skal skrive ”sider” og ikke ”pages”.
 • RDA giver ingen anvisninger på opstilling. Den danske profil anviser retningslinjer for opstilling i folkebiblioteker mv.
 • RDA viderefører AACR2s korporationskatalogisering med registrering af kollektive ophav. Med de danske katalogiseringsregler fra 1997 udgik korporationskatalogisering og den bliver ikke genindført. Her afviger vi således fra RDA. Korporationer vil dog fortsat i beskrivelsen kunne anføres som forfattere mv.

Fundamentet er nu på plads til, at vi kan tilrette danMARC2 og viderespecificere det, der skal ende med at blive det danske autoritetsdatarepositorium.

RDA udgave af danMARC2

Der blev allerede i 2013 besluttet en række nødvendige tilføjelser til danMARC2 for fortsat at kunne importere udenlandske poster katalogiseret efter RDA.

Med udgangspunkt heri har den nedsatte RDA formatarbejdsgruppe startet arbejdet med at omsætte RDA i sin helhed og beslutningerne i den danske profil for RDA til danMARC2. Det skal sikres at det er entydigt, hvor alle oplysninger i henhold til RDA skal placeres i danMARC2.

Dette skal ske således at en senere konvertering til en struktur med særskilte entiteter for værk, udtryk og manifestation i den nationale fælles infrastruktur udtrykt i DanBib og bibliotek.dk bliver enklest muligt. Tilsvarende også at det efterfølgende skifte til et Link Open Data format – BIBFRAME bliver så enkelt som muligt.

Der arbejdes bl.a. med følgende problemstillinger:

 • Materialetypeoplysninger er i RDA ændret væsentligt. Det er en vigtig opgave er at få de gamle danMARC2 materialetyper til at hænge sammen med RDAs materialetyper, således at vi kan bruge gamle og nye poster samlet.  
 • For at kunne både ”folde ind” og ”folde ud” mellem flade poster (som vi har haft indtil nu) og separate entiteter for værk, udtryk og manifestation skal der sikres en identificering på feltniveau af om en oplysning er knyttet til værk, udtryk eller manifestation.

Resultatet af arbejdsgruppens arbejde bliver både en række tilføjelser til danMARC2 med RDA-nødvendige felter/delfelter og en beskrivelse af hvordan specifikationerne i RDA skal udmøntes i brug af danMARC2 felter/delfelter. Formen af sidstnævnte er endnu ikke afklaret, da den skal spille sammen med det nye RDA Toolkit (se herom nedenfor).

Format for personer og korporationer

Som format for registrering af personer og korporationer anvendes internt på DBC danMARC2 hjælpepostformat. DBC har ud fra de nationalbibliografiske registreringer fra og med 1997 etableret en person-database, som er grundlaget for det danske bidrag til VIAF - Virtual International Authority File.

Senere i forløbet bliver der etableret et fælles Nationalt Autoritetsrepositorium, som ønskes baseret på Linked Open Data. Der pågår en udredningsopgave for at finde den bedste løsning.

Selvom vi overgår til, at de bibliografiske registreringer teknisk set alene kommer til at indeholde et link til en autoritets entitet for f.eks. forfatteren frem for selve navnet på forfatteren, skal brugergrænsefladerne vise de faktiske navne på personer. Udfoldning af data fra forskellige kilder skal håndteres af brugergrænsefladerne – hverken brugere eller personale skal præsenteres for uforståelige numre.

Der er under Bibliografisk Råd nedsat en arbejdsgruppe vedr. autoritetsdata. Opgaverne er specifikationer for anvendelse af autoritetsdata, ligesom der vil opstå spørgsmål i forbindelse med den tekniske implementering af autoritetsdata, der fagligt bør vurderes. Endvidere er der udarbejdet et regelsæt for bibliotekernes samarbejde om autoritetsdata og definitioner af niveauer for registrering. Det er ikke en forudsætning, at alle biblioteker leverer på højeste niveau.

Når et nationalt autoritetsdatarepositorium er etableret, åbner der sig muligheder for flere samarbejder: med arkiver og museer om data om historiske personer og med medier mv. om en autoriseret indgang til pålidelig information om aktuelle og historiske personer og korporationer.

RDA Uddannelse

Der er nedsat en BIR arbejdsgruppe om uddannelse i bred forstand. Arbejdsgruppen skal i løbet af efteråret 2017 udarbejde et forslag til en plan for introduktion af RDA for både biblioteksansatte i almindelighed og katalogisatorer i særdeleshed.

RDA Toolkit

Som allerede nævnt ovenfor, at oversætter vi ikke hele RDA til dansk, men kun terminologien. Teksten til den danske profil er dog selvfølgelig på dansk.

Tidligere i år blev det besluttet, at RDA Toolkit skal gennemgå en gennemgribende forandring for at blive mere moderne, og tilpasset den situation, at værktøjet nu bliver brugt i så mange lande og sprogområder. Der er gået 7 år siden starten af RDA Toolkit og en mere tidsvarende løsning fordrer en stor omstrukturering af sitet, ligesom det er nødvendigt at finde en bedre måde at håndtere mange sproglige versioner på.

Projektet er døbt ”The 3R Project” (= RDA Toolkit Restructure & Redesign). Som en følge projektet er det nuværende RDA Toolkit lukket for opdateringer. Det nye Toolkit forventes klart den 13. juni 2018. Det er i det nye Toolkit, den danske profil (Danish Policy Statements) og den danske terminologi skal indgå. Det gamle Toolkit vil dog ikke blive lukket umiddelbart, men vil leve parallelt med det gamle i minimum et år.

Under arbejdet med det nye Toolkit indarbejdes en række ændringer, således at RDA kommer til at være i overensstemmelse med modellen IFLA Library Reference Model (IFLA-LRM) (tidligere FRBR mv.)

Under arbejdet med det nye Toolkit har man fundet det hensigtsmæssigt også at redigere kraftigt i RDA, herunder restrukturere kapitel- og paragrafopbygningen. Da den danske profil er udarbejdet i henhold til den nuværende version af RDA, efterlader det desværre formentlig os med den ekstra opgave at opbryde den nye danske profil til den ny struktur, ligesom der vil skulle tages dansk stilling til de indholdsmæssige ændringer, der pt. foretages i RDA.

Fra EURIG’s side (European Interest Group on RDA) er der taget initiativ til at foreslå, at overgangen til det nye Toolkit planlægges mere smidigt, da konsekvenserne af tilretningen pt tegner til at blive langt større end først indikeret. Hvordan BIR vil foreslå vi i dansk regi præcis tackler denne situation, vil der blive taget stilling til, når vi kender det konkrets forslag til revideret RDA.

Den dag vi starter med at bruge RDA Toolkit i Danmark (formentlig d. 13.6.2018) bliver der etableret en national adgang hertil. SLKS vil tegne en national licens for et bestemt antal samtidige brugere, et tal hvor vi i starten bliver nødt til at gætte lidt, men som vi efterhånden kan justere op eller ned, alt efter behov.

Teknisk implementering i hovedtræk

Der arbejdes med en konkretisering af de tekniske opgaver. En række af opgaverne forudsætter et samspil mellem arbejdet med regler og specifikationer i regi af Bibliografisk Råd og den tekniske forberedelse i regi af DDB og DBC.

I forslag til Udviklingsplan 2018 for bibliotekernes fælles IT infrastruktur indgår opgaver primært fra fase 1. Der vil blive taget fat på at forberede nogle af opgaver i fase 2 i løbet af 2018 og efterfølgende trin vil der blive arbejdet med delvist parallelt.

 • Trin 1 indeholder færdiggørelse af en række specifikationer for at kunne forberede den praktiske katalogisering af RDA og implementering af katalogisering efter RDA (i danMARC2).
 • Trin 2 rummer overgangen til at bruge et fælles autoritetsdatarepositorium.
 • Trin 3 indeholder skiftet til registrering med entiteter særskilt for værk, udtryk og manifestation og med et autoritetsdatarepositorium i et åbent Linked Open Data format. Dette trin udtrykker således paradigmeskiftet med et endeligt opgør med kartotekskortmodellen.
 •  Trin 4 er et udtryk for at vi forlader MARC-formatet og overgår til at bruge et Linked Open Data format (forventet BIBFRAME) og dermed sikrer en langt større åbenhed.

Dette er alene en generel oversigt, da både BIRs forberedelser og den tekniske implementering i fælleskatalogen ikke kommer til at følge denne opdeling stramt – og ikke alle dele af biblioteksvæsenet kommer til at implementere alt på samme tid. 

Yderlige orientering

Se referater af møder i Bibliografisk Råd:

Oplæg fra temadagen Relatér dig til RDA d. 8. juni 2017:

 • Leif Andresen: Introduktion til RDA og opsamling
 • Hanne Hørl Hansen: Den danske profil
 • Line Jung Lindhard: Udmøntning i praksis
 • Bo Weymann: RDA og brugerens navigering
 • Olle Johansson: Tiltag, erfaringer og udfordringer i Sverige

Endvidere vil REVY 2017:4 indeholde en artikel om RDA forberedelserne.

 

Med venlig hilsen

 

Bibliografisk Råds forretningsudvalg

(Leif Andresen, Hanne Hørl Hansen og Anders Cato)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status for RDA forberedelse 2017:1

Meddelelse fra Bibliografisk Råd i januar 2017

(også publiceret i Kat-format-nyt 2017:2)

Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) traf medio august 2016 den formelle beslutning om overgang til at anvende Resource Description & Access (RDA) som danske katalogiseringsregler med 1.1.2018 som skæringsdato. Denne dato fryses de gamle katalogiseringsregler og opdateres ikke mere. danMARC2 bliver fortsat opdateret i relation til RDAs behov og udvikling.

Den endelige dato for, hvornår vi i Danmark faktisk katalogiserer efter RDA, er ikke fastlagt.
Der er nu to spor som RDA-udviklingen følger:

 • tilrette regler mv. (SLKS – udmøntet af Bibliografisk Råd)
 • teknisk udvikling (DDB – udmøntet af DBC).

Overgangen til RDA skal principielt ske uden økonomiske konsekvenser for katalogiseringsniveauet.

Bibliografisk Råd har nedsat 4 arbejdsgrupper:

 • Arbejdsgruppe vedr. RDA terminologi: Der sker ikke en oversættelse af hele RDA, men derimod af terminologien. Et oversættelsesbureau har råoversat RDA Glossary mv. Arbejdsgruppen gennemgår pt dette grundigt for at sikre en sammenhængende dansk sprogbrug. Den danske sprogbrug bliver dels publiceret i RDA toolkit dels integreret i den danske profil, jf. nedenfor. RDA Toolkit er onlinepubliceringen af RDA suppleret af diverse støtteredskaber og enkelte landes eller institutioners profil. BIR har truffet beslutning om dansk navn for ”expression” og har valgt betegnelsen ”udtryk”, således at den danske terminologi for de fire FRBR-niveauer, der også afspejles i RDA er: værk – udtryk – manifestation – eksemplar.
 • Arbejdsgruppe vedr. dansk RDA profil: Grundlaget for arbejdet er, at Danmark, hvor det overhovedet er muligt set ud fra såvel en faglig såvel som en rationel synsvinkel, skal følge den grundlæggende ”standard” RDA-tekst. Den danske profil skal dels tilgodese særlige danske forhold, der ønskes fortsat eller delvist modificeret, dels give konkret vejledning ved valgmuligheder, når dette er ønskeligt. Endelig skal profilen bidrage til at sikre, at det fremtidige niveau ikke hæves væsentligt i forhold til i dag. Den danske profil vil indgå integreret i RDA Toolkit som Danish Policy Statements. Der er lavet en aftale med DBC om en redaktør af den danske profil suppleret af to fagredaktører på henholdsvis periodika og kartografi fra Det Kgl. Bibliotek, der udarbejder udkast til profil som grundlag for arbejdsgruppens arbejde.
 • Arbejdsgruppe vedr. autoritetsdata: Opgaverne er specifikationer for anvendelse af autoritetsdata ligesom der vil opstå spørgsmål i forbindelse med den tekniske implementering af autoritetsdata, der fagligt bør vurderes. Der skal også udarbejdes regler for bibliotekernes samarbejde om autoritetsdata og definitioner af niveauer for registrering af f.eks. personer. Det er ikke et krav at alle skal levere på højeste niveau
 • Arbejdsgruppe vedr. formatet: Det kan forventes, at Danmark går over til et nyt katalogiseringsformat inden for nogle år, sandsynligvis BIBFRAME-formatet. Til trods for dette er der løbende behov for at have et helt opdateret og virkende danMARC2-format i processen med overgang til RDA. Arbejdsgruppen skal gennemgå danMARC2-formatet for at tilse, at de nødvendige ændringer a.h.t. RDA bliver lavet. I samspil med Autoritetsdata-arbejdsgruppen skal det sikres, at de nødvendige specifikationer af format for autoritetsdata er til stede.

Der stiles mod, at arbejdet i de fire arbejdsgruppe kan afsluttes i forbindelse med sommeren 2017 – men med forbehold for at enkelte opgaver først kan færdiggøres efter sommerferien. Der er deadline ultimo august 2017 for at uploade den danske terminologi i RDA Toolkit, idet RDA Toolkit i en periode vil være lukket for den slags tilføjelser grundet noget omstrukturering.

SLKS har tegnet et antal licenser på RDA Toolkit, som vil blive stillet til rådighed for bibliotekerne.

Uddannelse og generel orientering

Bibliografisk Råd vil desuden på et møde 1.3.2017 nedsætte yderligere en arbejdsgruppe med fokus på uddannelse af både af katalogisatorer og biblioteksansatte generelt.

Der planlægges allerede nu en temadag i starten af juni 2017 arrangeret af DFFU Metaforum og BF Meta.

I efteråret 2017 forventes endvidere afholdt et arrangement for katalogisatorer med enkelte praktiske øvelser og nogle regionale generelle orienteringsmøder.

Der må påregnes yderligere uddannelse af katalogisatorer.

Artikler om den danske overgang til RDA

Teknisk implementering

Den tekniske udvikling af den nationale biblioteks IT-infrastruktur sker i regi af Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og der henvises derfor til DDBs webside om Releaseplan 2017 (afsnit 2.4)


Koordinering

Der er naturligvis et løbende behov for koordinering af de to spor. Derfor har SLKS nedsat RDA Datamodel projektgruppe for at samordne arbejdet mellem de to spor. Gruppen består af Tine Vind, enhedschef for Bibliotekskontoret i SLKS og Glenn Leervad-Bjørn sekretariatschef for DDB, samt Preben Aagaard-Nielsen fra DDB, Anders Cato fra SLKS og Leif Andresen som Bibliografisk Råds formand.

I regi af projektgruppen forberedes et flerårigt roadmap for den samlede RDA udvikling.

På mere operationelt plan var der 7. december 2016 et fællesmøde mellem Bibliografisk Råd, DDB og DBC teknikere om de første konkrete analyser af modeller for implementeringen i den nationale biblioteks IT-infrastruktur. Referat af dette møde indgår som en del af referatet fra Bibliografisk Råd d. 7.12.2016.

Der planlægges yderligere et sådan fællesmøde inden sommerferien. Dette møde vil være åbent for deltagelse af eksperter uden for Bibliografisk Råd, DDB og DBC. Ønske om deltagelse bedes sendt til SLKS’s bibliografiske konsulent Anders Cato senest fredag 17. februar 2017, idet mødet skal planlægges nærmere på Bibliografisk Råds møde 1. marts 2017.


Med venlig hilsen
Bibliografisk Råds forretningsudvalg

Leif Andresen (formand)
Hanne Hørl Hansen (næstformand)
Anders Cato (sekretær)

To top

Siden er sidst opdateret: 15.06.2018

RDA dokumenter mht. den danske overgang


  Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

  Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

  ”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
  Du kan sige nej tak ved at klikke her.

  Læs mere om cookies: Cookiepolitik

  (dialogboks slutter)