Høring over public service-redegørelserne er nu åben

10.05.2021
Radio- og tv-nævnet igangsætter nu høringen over public service-redegørelserne for 2020 fra DR, TV 2/Danmark A/S, de regionale TV 2-virksomheder, FM 4 A/S (Radio4) og Kulturradio Danmark A/S (Radio LOUD).

Radio- og tv-nævnets forretningsorden fastsætter Nævnets forpligtelse til at gennemføre en offentlig høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser med henblik på, at relevante interessenter kan fremsætte bemærkninger til public service-redegørelserne. 

Som noget nyt har Radio- og tv-nævnet besluttet, at Radio 4’s og Radio LOUDs public service-redegørelser også skal sendes i høring.

Den offentlige høring skal gennemføres, før Nævnet afgiver sine årlige udtalelser om radio- og tv-foretagenders redegørelse for opfyldelse af public service-kontrakter og tilladelser til at udøve public service-programvirksomhed. 

Høringens genstandsfelt

Høringen omfatter ikke emner, der ligger uden for spørgsmålet om stationernes opfyldelse af de krav, der fremgår af kontrakter og tilladelser og forpligtelsen til at redegøre herfor.

Høringssvar skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest mandag den 31. maj 2021 kl. 12.00.

Høringssvar sendes til: rtv@remove-this.slks.dk og det bedes anført i emnelinjen, hvem høringssvaret drejer sig om. Såfremt der sendes høringssvar vedr. flere af redegørelserne, skal disse sendes særskilt.

Det bemærkes, at der gennemføres en særskilt høring over Kulturradio Danmark A/S’ redegørelse for den gennemførte kendskabs-, lytter- og kvalitetsmåling, som forventes at foreligge den 9. juli 2021. Redegørelse og måling offentliggøres umiddelbart derefter, og fra den 2. august 2021 gennemføres den særskilte høring.

Læs mere om udvidelsen af høringen i Radio- og tv-nævnets pressemeddelelse

Proces efter høringsfristen

Samtlige høringssvar vil efter fristen for afgivelse af høringssvar blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Høringssvarene indgår herefter i Radio-og tv-nævnets behandling af public service-redegørelserne, og Nævnet kan, hvor det skønnes relevant, inddrage elementer fra høringssvar i forbindelse med Nævnets udtalelse. 

Nævnet udarbejder et høringsnotat for hver af de fem redegørelser med en sammenfatning af, hvilke emner eller områder høringssvarene overordnet set beskæftiger sig med. Høringsnotatet offentliggøres sammen med Nævnets udtalelser om public service-redegørelserne for opfyldelse af public service-kontrakter og tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed. 

Nævnet forventer at afgive sin udtalelse over redegørelserne snarest efter sit møde den 29. september 2021.

Læs mere om høringen og hent høringsmaterialet

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95  

Opdateret 09. december 2021