Marinarkæologiske vejledninger og skabeloner

For at sikre en ensartethed og effektiv marinarkæologisk sagsbehandling har styrelsen udarbejdet en række vejledninger og skabeloner til brug ved arkæologi på søterritoriet.

Vejledningen for budget og regnskab indeholder en punkt for punkt gennemgang af budget- og regnskabsskabelonerne.


Proces for bygherrebetalt marinarkæologi

Processen for bygherrebetalt arkæologi på søterritoriet er opdelt i 4 faser og flowcharts for de enkelte faser kan hentes til højre på denne side.

De 4 faser viser processen mellem Slots- og Kulturstyrelsen, det marinarkæologiske museum og førsteinstans myndigheden i forbindelse med en anlægssag på søterritoriet.

De 4 faser er inddelt som følger: 

Høring på Søterritoriet

 

 

Planlægning af marinarkæologisk aktivitet

 

 

Gennemførelse af marinarkæologisk aktivitet

 

 

Efter en marinarkæologisk aktivitet

 

 


Projektbeskrivelse

Så snart der mellem det marinarkæologiske museum og bygherren (den projektansvarlige) er opnået enighed om gennemførelse af en rekvireret marinarkæologisk forundersøgelse eller en vilkårssag, udarbejder museet en projektbeskrivelse efter styrelsens skabelon. Projektbeskrivelsen skal indeholde samtlige sagens betydende grundelementer og -data og skal kunne læses og forstås uafhængigt af andet materiale. Det er især vigtigt, at skrivelsen nøje og grundigt beskriver de arkæologiske metoder og systematikker, som ønskes bragt i anvendelse. Den udfyldte skabelon lægges på Fund og Fortidsminder, samt sendes til den aktuelle sagsbehandler i styrelsen.

Hent skabelon til projektbeskrivelse

Punkter der bør indgå i projektbeskrivelsen

 • Museets navn
 • Museets kontaktperson
 • Navn på feltansvarlig
 • Påtænkt antal medvirkende arkæologer
 • Førsteinstans myndighed
 • Kontaktperson hos førsteinstans myndighed
 • E-mail adresse hos førsteinstans myndighed
 • Dato for brev med vilkår fra førsteinstans myndighed
 • Lokalitetens stednavn
 • Sted/farvand- og lokalitets nr.
 • Museets akronym og journalnummer
 • Slots- og Kulturstyrelsens journalnummer
 • Budget nr.
 • Økonomitype: Udvidet arkivalsk kontrol, geoarkæologisk analyse, forundersøgelse, undersøgelse
 • Budget i kr. inkl. Moms
 • Antal påtænkte feltdage
 • Påtænkt dato og periode for feltarbejdet
 • Dato for styrelsens vilkårsbrev
 • Dato for museets argumentation
 • Bygherrens navn
 • Bygherrens adresse
 • Bygherrens type
 • Bygherrens CVR nr.
 • Kort beskrivelse af anlægsprojektet/aktiviteten
 • Beskrivelse af den arkæologiske metode herunder evt. fartøj
 • Kort over anlægsområdet
 • Museets argumentation for forundersøgelsen/undersøgelsen  
 • Uddyb særlige budgetposter

Budget

Sammen med en projektbeskrivelse hører et budgetudkast udarbejdet i styrelsens budgetskabelon. Budgettet skal uddybe og afspejle de økonomiske sider af projektbeskrivelsen alt inklusiv. Af hensyn til styrelsens godkendelsesprocedure er det vigtigt, at det er styrelsens budgetskabelon, der anvendes, dog vil det være muligt for museerne, at tilføje linjer i skabelonen, hvis specialudstyr og lignende også indgå i budgetteringen. Det gennemarbejdede budget sendes ind via Fund og Fortidsminder sammen med projektbeskrivelsen.

Hent skabelon for udarbejdelse af budget

Et budget er først gældende efter styrelsens skriftlige godkendelse.

Regnskab

Et regnskab for en marinarkæologisk forundersøgelse eller undersøgelse udarbejdes grundlæggende efter såkaldt ”medgået tid”, hvilket vil sige, at kun afholdte udgifter kan påføres regnskabet. Udkastet skal laves i den dertil indrettede Regnskabsskabelon.

Når regnskabet foreligger i sin endelige version – og senest et år efter endt feltarbejde – lægges det på Fund og Fortidsminder samt indsendes til den aktuelle sagsbehandler i styrelsen. Regnskabet er først gældende, når det skriftligt er godkendt af styrelsen.

Det påhviler museet, at sikre en hurtig og løbende afregning overfor bygherren (den projektansvarlige). Museets endelige regnskab må ikke overstige det godkendte budgetbeløb.

Hent skabelon for udarbejdelse af regnskab

Styrelsen foretrækker afgjort, at beretningen er skrevet inden regnskabet udarbejdes. Hvis beretningen ikke foreligger i forbindelse med, at regnskabet skrives og indsendes, skal det være anført, hvornår styrelsen kan påregne at modtage beretningen.


Statusrapport

Umiddelbart efter en afsluttet marinarkæologisk forundersøgelse eller undersøgelse skal museet udarbejde en statusrapport.

Statusrapporten skal indeholde alle forundersøgelsens eller undersøgelsens grunddata Rapporten udfyldes hurtigst belejligt og indsendes til styrelsen via Fund og Fortidsminder.

Hent skabelon for statusrapport

På baggrund af Statusrapporten kan styrelsen enten frigive arealerne eller behæfte et nærmere angivet område med yderligere vilkår. Sidstnævnte sker kun i tilfælde af tilstedeværelsen af betydende fund, og altid efter drøftelse med museet.

Det er styrelsen, som meddeler bygherren om styrelsens afgørelse om frigivelse eller yderligere vilkår.

Punkter, der skal indgå i statusrapport

 • Museets navn
 • Museets kontaktperson
 • Navn på feltansvarlig
 • Samlet antal medvirkende arkæologer
 • Lokalitetens stednavn
 • Sted/farvand- og lokalitets nr.
 • Museets journalnummer
 • Styrelsens journalnummer
 • Budget nr.
 • Økonomitype: Udvidet arkivalsk kontrol, geoarkæologisk analyse, forundersøgelse, undersøgelse
 • Godkendt budget i kr. inkl. Moms
 • Start- og slutdato for det arkæologiske arbejde
 • Dato for museets budget
 • Dato for styrelsens vilkårsbrev
 • Dato for museets projektbeskrivelse
 • Dato for styrelsens godkendelse af projektbeskrivelse
 • Dato for styrelsens godkendelse af budget
 • Bygherrens navn
 • Bygherrens adresse
 • Bygherretype
 • Bygherrens CVR nr.
 • Beskrivelse af anlægsprojektet/aktiviteten
 • Beskrivelse af den anvendte arkæologiske metode
 • Beskrivelse af fund og resultater
 • Museets anbefaling herunder eventuel frigivelse
 • Anlægsområdet skal fremgå af et kort
 • Eventuelle bemærkninger

Beretning

Det er langt at foretrække at påbegynde beretningen allerede i forbindelse med feltarbejdets afvikling, eller i alt fald umiddelbart efter feltarbejdets afslutning.

Museet vælger selv layout på beretningen, men der er en række obligatoriske oplysninger, der så vidt det kan lade sig gøre, skal være del af beretningen. Snarest efter at beretningen foreligger i sin afsluttede form lægges beretningen på Fund og Fortidsminder. Beretningen sendes ligeledes til bygherren (den projektansvarlige), samt med den aktuelle sagsbehandler i styrelsen som medmodtager.

Styrelsen har besluttet, at beretningerne for nærværende ikke behøver godkendelse i styrelsen

Punkter, der skal indgå i beretningen

 • Museets kontaktperson
 • Den feltansvarlige
 • Den beretningsansvarlige
 • Dato på den afsluttede beretning
 • De medvirkende arkæologer
 • Lokalitetens stednavn
 • Sted/farvand- og lokalitets nr.
 • Museets journalnummer
 • Styrelsens journalnummer
 • Resume af undersøgelsens resultater
 • Forundersøgelsen/undersøgelsen er gennemført på baggrund af budget nr. xx
 • Godkendt budget i kr. inkl. moms
 • Dato for museets budget
 • Økonomitype: Udvidet arkivalsk kontrol, geoarkæologisk analyse, forundersøgelse, undersøgelse
 • Start- og slutdato for det arkæologiske arbejde
 • Dato for styrelsen vilkårsbrev
 • Dato for museets projektbeskrivelse
 • Dato for styrelsens godkendelse af projektbeskrivelse
 • Dato for styrelsens godkendelse af budget
 • Bygherrens navn
 • Bygherrens adresse
 • Bygherretype
 • Bygherrens CVR nr.
 • Beskrivelse af anlægsprojektet/aktiviteten
 • Beskrivelse af den anvendte arkæologiske metode
 • Beskrivelse af fund og resultater
 • Museets anbefaling herunder eventuel frigivelse
 • Anlægsområdet skal fremgå af et kort
 • I tilfælde af at styrelsen har frigivet området skal dette refereres i beretningen
 • Litteraturhenvisninger
 • Fundliste
 • Billedliste

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)