Marbæk Plantage

Beskrivelser

Bærende bevaringsværdier:

Området er enestående i både natur- og kulturhistorisk henseende og rummer mange elementer, der er bevaringsværdige for helheden: Naturen og plantagens historie samt de kulturhistoriske bebyggelser og enkeltbygninger, som befinder sig i området, herunder også hyttekolonien i Marbæk og i Sjelborg.

Sammenhæng med:

Plantager, rekreative områder, Sjelborg, sommerhuskoloni, Marbækgård og Myrthuegård, natur- og kulturformidlingscentre, oldtidsbopladser

Bevaringstilstand:

Marbæk Plantage har siden 1939 været ejet af Esbjerg Kommune og vedligeholdes af denne. Plantagen er i god tilstand, dog præget af stormfald efter orkanen 3. december 1999. Hyttekoloni i Marbæk Plantage: Fint bevaret. Området er dækket af zoneloven, og styres samtidig stramt af det fælles andelsselskab. For få år siden blev der foretaget kystsikring foran det lave område. Sjelborgdalens sommerhyttekoloni: Kolonien er et fint bevaret, intimt miljø præget af egne løsninger og et minimum af regulering. Et par af de gamle Sjelborg-gårde ligger i tilknytning til sommerhusene ved Vester Strand. Helheden bærer præg af folkelig brug af bynære naturområder og egner sig ikke til at blive fin og friseret. Der er for nylig givet tilladelse til kystsikring ud for restaurant Rødhætte. Marbækgård og Myrthuegård: Velbevarede, men med noget ombygget bygningsmasse. Markerne stadig synlige som overdrev i skoven. Markerne i Myrthue er i drift. Mange af de gamle marker er i omdrift, det gælder Myrthuejorden vest for Myrthuegård samt jorderne ved sommerhusene i Sjelborgdalen. Området ved Sjelborg er præget af mange læhegn. Adskillige af de gamle gårde i området er erklæret bevaringsværdige i både Kommuneatlas og Landbygninger i Esbjerg Kommune. Også sommerhuskolonierne tillægges en vis charme.

Sårbarhedsvurdering:

Formentlig er de rekreative områder i og ved Marbæk Plantage ikke truet, da de indgår i kommunens Marbækplan. Marbækgård og Myrthuegård vil på grund af deres funktioner som restaurations- og børnehave/ centerdrift være udsat for ændringer i bygningsmassen. Trusler for kulturmiljøet kan være: Flere bebyggelser mod nord fra Sjelborg Kirkevej og Vestkystvejen samt ved kysten. At de eksisterende husmandssteder bliver ombygget til store ikke tidstypiske huse. Byplanvedtægt om at give tilladelse til at bygge nye sommerhuse ved Sjelborg. Vesterstrand Hyttekoloni: At hytterne ombygges til store sommerhuse. Ulovligt byggeri, dvs. små tilbygninger. Der er ikke ressourcer til kontrol af de enkelte huse. En mulighed for at den bevarende lokalplan for Sjelborgdalen ikke håndhæves.

Afgrænsning

Kulturmiljøet afgrænses ved det område, der tidligere er blevet udpeget i Marbækplanen. Tematisk: 2 parallelle historier: Hyttekolonierne ved kysten samt Marbæk som rekreativt grønt område. Afgrænsningen bliver kysten omkring Marbæk mod nord og vest, Vestkystvejen, Kokspang Hedevej og Sjelborg Kirkevej mod syd øst og afslutning mod syd med Sjelborgdalens hyttekoloni og grunden med den sydligste feriekoloni

Notater

Charlotte Lindhardt: Marbækområdet - 100 års plantagedrift og andre voksende glæder, Esbjerg 2004.

Hovedtræk

Generelt:

Marbæk Plantage blev anlagt omkring 1900 af sagfører E. Hansen. Området er i dag et stærkt benyttet rekreativt område med bilkørsel på hovedvejene, ride- og vandrestier, to restauranter ved Marbæk og Sjelborg, sommerhusområder ved Marbæk og Sjelborg, to kolonier med spejder- og fritidshytter, golfbane, campingplads ved Sjelborg, samt Natur- og Kulturformidlingscenter Myrthuegård. Marbæk Plantage rummer synlige hustomter og digevoldinger i og omkring plantagen, disse er fredede og indgår i plantagens historie og formidling.

Naturgrundlag:

Området udgør den nordvestlige hjørne af Esbjerg Bakkeø, bestående af plantage og åbne natur- og landbrugsområder samt kystlinie og strand. Landskabskarakterområdet er et plateau med hovedsageligt plantage- og naturområder adskilt fra havet i vest ved en stejl kystklint på omkring 10-15 m med en foranliggende strand. Området karakteriseres ved at være et stort naturområde med hovedbestanddelen plantage og - som islæt i denne - kunstigt skabte søer samt åbne hedeområder og mindre enge, moser og overdrev. Kystklinten mod havet og stranden i vest er markant og under erosion, men oplevelsesrig geotop.

Landskab:

Marbækområdets landskab rummer det eneste hedeområde i kommunen, ca. 50 ha fredet hede samt tilplantet plantage og et stort søområde. Plantagen blev oprindelig tilplantet med nåleskov, men i de senere år er flere steder plantet løvtræer, således at man opnår en blandingsskov. Ved kysten findes en selvgroet hyttekoloni og et planlagt sommerhusområde, desuden findes en selvgroet hyttekoloni i plantagen. Der er flere ældre gårde i området samt golfbane og campingplads.

Kulturhistorie:

Plantagen blev grundlagt omkring 1900 som privat plantage, der findes tydelige oldtidsspor i området, den tilbageværende hede er fredet, flora og fauna er af stor interesse, men det er som rekreativt område, Marbæk Plantage i dag har sin vigtigste funktion. Marbækområdet er enestående i både natur- og kulturhistorisk henseende. Størstedelen af området lå i hede ved århundredskiftet. Marbæk Plantage på 216 ha plantedes af sagfører E.M. Hansen fra 1904-1910, og det blev senere rekreativt område for esbjergenserne (mindesten rejst 1942). Siden 1939 har Marbæk Plantage været ejet af Esbjerg Kommune, som i 1948 også erhvervede Marbækgård. Tidligere ejere havde i løbet af 1900-tallet drevet forskellige forskellige former for restaurationsvirksomhed, og i 1979 åbnede Restaurant Marbækgård, som drives af forpagtere. I 1928 havde Esbjerg Kommune købt en stor del af Sjelborg Hede (122 ha) og ladet den tilplante som beskæftigelsesforanstaltning. Her findes nu det eneste samlede hedeområde i kommunen, ca. 50 ha fredet hede. Skoven var og er stadig overvejende nåleskov. Engene udgjorde omkring 40 ha langs Varde Å og ved Marebækken. Sidstnævnte blev i 1970’erne omdannet til stort søområde. Området rummer tillige 2 ældre, selvgroede sommerhuskolonier ved kysten, ved Sjelborg og Marbækgård, der udgør helheder af selvbyggede småhuse. Ved Sjelborg er der tillige en restaurant, Rødhætte. Desuden findes to områder med fritids- og spejderhytter, Natur- og Kulturformidlingscenter på den gamle Myrthuegård (lade og staldbygning er genopbygget efter brand 1993, men med ændret funktion), golfbane og campingplads. Ældre bebyggelse i området: Marbækgård (dobbeltgård, solgt fra Visselbjerg ca. 1770, i dag restaurant), Myrthuegård (krongods, ryttergård, købt til selveje 1725, i dag Natur- og kulturformidlingscenter). Ved Tarphage Færgegård (færge over Varde Å indtil 1940), var der landbrug, men det er nu nedlagt), desuden landsbyen Sjelborg (4 gårde og 2 bol). Alle bebyggelserne levede overvejende af landbrug suppleret med lidt fiskeri. Der er små jordlodder omkring bebyggelserne ellers hede. I sidste del af 1800-tallet kom yderligere lidt husmandsbebyggelse, dels ved Varde Å, dels ved Sønderhede og dels ved Sjelborg. Området rummer mange oldtidsspor: Mange sten- og bronzealderhøje. Der findes især mange spor af jernalderbopladser, hvoraf dele af 2 er fritlagte og fredede (Sjelborg og Myrthue), men flere findes især rundt om pynten fra Myrthuegård til Marbækgård. I Marbæk Plantage findes et større fredet agersystem, de såkaldte digevoldingsagre

Arkitektur:

Hyttekolonierne i området er præget af gør-det-selv æstetik med brug af genbrugsmaterialer. Den gård, der i dag kaldes Marbækgård, er den yngste af de to landbrugsejendomme i Marbæk ejerlav. Den opstod i sidste halvdel af 1850’erne. I dag drives ikke længere landbrug på Marbækgård, men restaurationsvirksomhed. Myrthuegård nævnes første gang i 1606. Det gamle Myrthuegårds historie endte med branden i 1992, kun stuehuset stod tilbage. I dag er der natur- og kulturcenter inden for skoletjenesten. Stuehuset udgør administrationsbygningen, i de genopførte lader i moderne stil findes værksteder, aktivitetsrum, mødelokaler samt en stor naturformidlingsudstilling m.m.

Siden er sidst opdateret: 10.07.2018


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)