Ofte stillede spørgsmål - beskyttede fortidsminder

Gennem en række ofte stillede spørgsmål kan du hurtig få et overblik over de væsentligste regler om beskyttede fortidsminder, om benyttelse og beskyttelse, om dispensationer og andre enmer om styrelsens forvaltning på området.

Regler og håndhævelse af overtrædelser

Hvilke fortidsminder er beskyttet?

Beskyttede fortidsminde er synlige levn og kulturspor i landskabet, som vi passer på med reglerne i Museumsloven. De kaldes også for "Fredede fortidsminder", da beskyttelsen begyndte med frivillige fredninger tilbage i 1808.

Der er oplistet en række kategorier af fortidsminder i museumsloven, som enten automatisk eller efter forudgående vurdering er omfattet af beskyttelse - der er oftest tale om synlige levn.

Læs mere om hvilke typer af fortidsminder, der er beskyttet

Er der offentlig adgang til beskyttede fortidsminder?

Mange af landets beskyttede fortidsminder ligger på offentlige arealer og er i de fleste tilfælde tilgængelige for besøgende.

Hvis du vil besøge et beskyttet fortidsminde, skal du dog være opmærksom på, at det kan være privatejet. Privatejede fortidsminder kan du kun besøge, hvis der er indgået en aftale med ejeren om offentlig adgang eller du på anden måde har fået lov af ejer.

Læs mere om at færdes i naturen

Kan jeg søge om dispensation?

Der kan i særlige tilfælde gives dispensation fra forbuddet mod ændring i tilstanden af et fortidsminde. Der kan også i særlige tilfælde gives dispensation for reglen om 2 meter bræmmer og brug af metaldetektor på og ved beskyttede fortidsminder. Styrelsen anbefaler, at du benytte det digitale ansøgningsskema, som findes på styrelsens hjemmeside.

En afgørelse om dispensation til at ændre et fortidsminde kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Læs mere om at ansøge om dispensation

Må man gå med detektor på beskyttede fortidsminder?

Du må ikke gå med detektor og detektor-lignende udstyr på de beskyttede fortidsminder eller inden for en to meters afstand af disse (jf. museumslovens § 29 f).

Registrerede fortidsminder og lokaliteter (herunder historiske vrag) på sø- og havbund er også beskyttede fortidsminder. Her er heller ikke tilladt at anvende detektor eller detektor lignende udstyr (herunder magnetfiskeri).

I særlige tilfælde kan styrelsen give dispensation til brug af detektor og detektor-lignend udstyr på beskyttede fortidsminder.

Læs mere om brug af detektor i Danmark og håndtering af arkæologiske fund

Hvad er en ændring på beskyttede fortidsminder?

Der er forbud mod alle fysiske indgreb i selve fortidsmindet. Det vil sige, at handlinger, der indebærer påvirkning af fortidsmindets indhold og overflade, er forbudt. Græsning på fortidsminder er tilladt, hvis græsningen ikke beskadiger fortidsmindet. Det er også tilladt at fælde bevoksning på fortidsminder og foretage pleje, så længe plejen ikke medfører fysiske indgreb i fortidsmindet (museumslovens § 29 e, stk. 1).

Hvad er 2 meter bræmmen?

Der må ikke foretages jordbehandling, gødes eller tilplantes på fortidsmindet og inden for en afstand af 2 meter, målt fra fortidsmindet. Bræmmen beskytter fortidsminder mod påvirkninger fra landbrugsmæssig drift, herunder dyrkning af juletræer, energipil og lignende hurtigt voksende arter med hyppig omdrift på arealet omkring fortidsmindet. Slåning, høslæt og lignende vegetationspleje, der ikke medfører jordbehandling, er tilladt i 2 meter bræmmen (museumsloven § 29 f).

Hvorfor får jeg brev fra Slots- og Kulturstyrelsen?

Styrelsen fører tilsyn med landets fortidsminder. Finder styrelsen forhold ved et fortidsminde, der er i strid med reglerne, skal vi efter museumslovens § 29 o, stk. 4, sørge for, at det ulovlige forhold bliver lovliggjort, medmindre forholdet er af underordnet betydning. Det er den til enhver tid værende ejer eller bruger af ejendommen, der skal lovliggøre et ulovligt forhold, jf. museumslovens § 29 p, stk. 1.

Må de tilsynsførende besigtige fortidsminder på min ejendom, uden at jeg er med?

Styrelsen og de personer, der af styrelsen er bemyndiget til at fører tilsyn, har efter museumslovens § 29 r, stk. 1, uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt dem i medfør af bestemmelserne i museumslovens kapitel 8 a om bevaring af fortidsminder. Tilsvarende gælder lokaliteter, der helt eller delvis benyttes erhvervsmæssigt. Den, der fører tilsyn, skal forevise legitimation efter anmodning.

Besigtigelser udføres ofte af det museum, der indgår i samarbejde med styrelsen omkring tilsyn med beskyttede fortidsminder i området. Besigtigelser i forbindelse med styrelsens tilsyn foretages som udgangspunkt uanmeldt og ofte uden kontakt til ejer eller bruger under selve besigtigelsen.

Hvorfor har museet ikke kontaktet mig inden besigtigelsen?

Kun i de tilfælde hvor styrelsen har behov for at kontakte en ejer af et fortidsminde, anvender vi oplysninger om ejers navn og adresse. Museet har som udgangspunkt ikke oplysninger om ejerforhold ved besigtigelsen.

Opdateret 19. januar 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen