Naturbeskyttelseslovens § 18 om beskyttelseslinje

Naturbeskyttelseslovens § 18 fastlægger en beskyttelseslinje på 100 meter omkring beskyttede fortidsminder. Bestemmelsen skal beskytte forskellige forhold for fortidsminderne, herunder:

 • fortidsmindernes betydning som monumenter,
 • fortidsmindernes landskabelige fremtræden,
 • indsynet til og udsynet fra fortidsminderne.
 • beskyttelse af arkæologiske anlæg under jordoverfladen, som meget ofte ligger i nærheden af fortidsminderne.

Naturbeskyttelseslovens § 18 hører under Miljøstyrelsen og forvaltes af kommunerne. Kommunerne har i særlige tilfælde mulighed for at dispensere fra bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 18. Slots- og Kulturstyrelsen er klageberettiget i forhold til kommunernes afgørelser.

Læs om beskyttelseslinjen hos Miljøstyrelsen

Det er den kommune, hvor fortidsmindet ligger, som behandler ansøgninger om dispensation fra beskyttelseslinjen omkring et fredet fortidsminde efter naturbeskyttelseslovens § 18.

Styrelsens praksis vedrørende naturbeskyttelseslovens § 18 om fortidsmindebeskyttelseslinjen

Mange kommuner hører Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med afgørelser vedrørende beskyttelseslinjen. Hvis du er sagsbehandler på en konkret dispensationssag og ønsker at drøfte sagen med styrelsen, er du meget velkommen til at kontakte os.

Du bør først kontakte styrelsen, når sagen er fuldt oplyst (med blandt andet tegninger, tekniske beskrivelser og eventuelle fotos). Du skal oplyse fortidsmindets fredningsnummer eller på anden måde klart identificere, hvilket fortidsminder, der er tale om. Det er vigtigt, at der er taget stilling til, om det er muligt at placere det ansøgte på en alternativ placering udenfor beskyttelseslinjen.

Det er i naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 fastsat, at der i særlige tilfælde kan dispenseres fra forbuddet i § 18 mod ændringer i tilstanden af arealet inden for 100 meter af fortidsminder beskyttet efter bestemmelsen i museumsloven. Bestemmelsen i loven bør derfor forvaltes restriktivt.

Formålet med beskyttelseslinjen er, at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet, samt indsyn til og udsyn fra fortidsminderne skal sikres med beskyttelseslinjen. Det fremgår også, at beskyttelsen skal sikre de arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved beskyttede fortidsminder.

Styrelsen er klageberettiget og bruger sin klageret til dels at undgå anlægsarbejder i uberørte arealer inden for beskyttelseslinjerne, dels at undgå anlægsarbejder nærmere fortidsminderne end eksisterende lovlige anlæg samt til at understøtte kommunernes arbejde med, at opretholde en ensartet praksis på landsplan.

Vi er særlig opmærksom på...

Styrelsens sagsbehandlere screener løbende kommunernes afgørelser om dispensation ud fra følgende hovedretningslinjer:

 • Intakte eller uforstyrrede arealer inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen skal friholdes for nye anlæg, skovrejsning, terrænregulering og lignende ændringer
 • Frie områder inden for en delvist bebygget beskyttelseslinje skal friholdes for anlæg.
 • Nye anlæg i områder, hvor der allerede er anlæg inden for beskyttelseslinjen, skal placeres på den fjerne side af disse anlæg i forhold til fortidsmindet, og skal afstemmes i forhold til dimensionerne af den eksisterende bebyggelse.
 • Nye vej- og stiføringer skal holdes uden for beskyttelseslinjen.
 • Væsentlige fortidsminder inden for beskyttelseslinjen, i form af arkæologiske lag med særlig relation til det beskyttede fortidsminde, bør bevares in situ.
 • Landskabelige sammenhænge mellem flere fortidsminder, eksempelvis i klynger eller rækker af gravhøje, skal vægtes særligt højt og bør bevares som sammenhængende kulturlandskaber.
 • Skærmende beplantning er ikke et argument for eller imod ind- og udsyn, da beplantning er af midlertidig og ofte sæsonbestemt karakter, og altid kan fjernes.
 • Der skal i afgørelsen være redegjort for de forhold, der udgør særlige tilfælde, hvortil det kan gives dispensation for fortidsmindebeskyttelseslinjen.

I fuldt udbyggede byområder skal fortidsmindebeskyttelseslinjerne sikre en kontrol med byggeri op til det pågældende fortidsminde, således at den etablerede sammenhæng mellem bebyggelsesstrukturen og fortidsmindet, samt fortidsmindets synlighed og betydning i forhold til det omgivende ofte historiske bylandskab, kan fastholdes - eksempelvis ved at inddrage og udnytte kulturhistorien aktivt i kommunens planstrategi og lokalplanlægning.

Læs mere om bevaringsværdige miljøer

Indskrænkede beskyttelseslinjer

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor det medfører en væsentlig administrativ lettelse og dette ikke er i strid med enten de landskabelige interesser eller andre naturbeskyttelsesinteresser, omforme eller ændre på udstrækningen af fortidsmindebeskyttelseslinjen. Med henvisning til Miljø- og Fødevareklagenævnets tidligere afgørelser indebærer en ophævelse eller reduktion, at der hermed som udgangspunkt er gjort endeligt op med muligheden for bebyggelse og lignende ændringer i forhold til beskyttelseslinjen. De reducerede fortidsmindebeskyttelseslinjer bør derfor forvaltes særligt restriktivt.

Styrelsen påklager kommunernes afgørelser

Slots- og Kulturstyrelsen vil som udgangspunkt klage over dispensationer, der ikke er i overensstemmelse med disse retningslinjer. Styrelsen påklager ofte dispensationer til eksempelvis nye anlæg, bebyggelse, terrænregulering, vejanlæg, solcelleanlæg, skovrejsning, læhegn, juletræer, energipil og tilsvarende tilplantning, da de i de fleste tilfælde vil påvirke indsigten til og udsynet fra fortidsmindet, samt true eventuelle arkæologiske forekomster i tilknytning til fortidsmindet.

Styrelsen påklage også dispensationer, hvis de gives i et område, hvor der er registreret væsentlige jorddækkede arkæologiske levn. Kommunerne kan i afgørelsen lægge til grund, at der er væsentlige fortidsminder indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen, som bør bevares in situ, og kan inden der træffes en afgørelse, indhente udtalelse fra det lokale kulturhistoriske museum med arkæologisk ansvar for at afklare dette.

Se de arkæologiske ansvarsområder

Styrelsens praksis for klager tager afsæt i klagenævnets afgørelser. Klagenævnets tidligere afgørelser viser, at der skal lægges stor vægt på lovens almene formål, uanset at den enkelte sags betydning kan være begrænset. I vurderingen indgår derfor overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager.

Hvis du har spørgsmål til vores praksis omkring beskyttelseslinjen, eller ønsker at høre styrelsen inden der træffes afgørelse i en sag, kan du benytte kontaktformularen øverst på siden.

Opdateret 01. februar 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen