Dispensation ved fortidsminder

Ændringer skal respekterer de restriktive forhold, der gælder for et beskyttet fortidsminde. Indgrebene skal derfor være så få og begrænsede som muligt og kræver altid dispensation.

Beskyttelsen af fortidsminder er en restriktiv beskyttelse og styrelsen arbejder for at sikre, at de beskyttede fortidsminder bevares med så få ændringer som muligt. Der skal således være særlige forhold tilstede, før der gives dispensation til ændringer.

Ønsker du at søge om dispensation til at ændre et beskyttet fortidsminde, skal du udfylde og indsende det elektroniske ansøgningsskema. Husk at orientere dig i vejledning inden du søger.

Sådan søger du om dispensation

Er du i tvivl om, hvorvidt dit projekt kræver en dispensation, er du altid velkommen til at kontakte os.

Ændringer og forhold, der kræver dispensation

Museumsloven beskytter synlige fortidsminder mod ændringer. Der er således forbud mod alle fysiske indgreb i selve fortidsmindet. Det vil sige, at handlinger, der indebærer påvirkning af fortidsmindets indhold og overflade, er forbudt.

Ved ethvert anlægsarbejde, indgreb, tilføjelse, opsætning, deponering, afsøgning med metaldetektor og lignende handlinger, er der tale om ændringer og forhold, der kræver dispensation. Der er, i princippet, ingen bagatelgrænse for, hvad der skal ansøges om. Det er også underordnet, om der er tale om en permanent eller midlertidig ændring.

Typiske eksempler på ændringer og forhold der kræver dispensation:

 • opsætning af skilte, borde og bænke
 • opstilling af hochsitz, jagttårn, jagtskjul og foderanlæg
 • opstilling af containere, telte, scener, skraldespande og lignende
 • nedlægning af ledninger
 • deponering af materialer
 • ændringer af bygningsudseende og bygningers beliggende på fortidsmindet
 • Indvendige bygnings- og gravearbejder som går i jorden og foretages i bygningens stue- eller kælderetage
 • oprensning af voldgrav
 • opsætning eller nedrivning af skure, carporte, tilbygninger
 • brug af metaldetektor og detektor-lignende udstyr
 • ændring af matrikulære forhold
 • dyrkning, sprøjtning og tilplantning inden for 2 meter omkring et fortidsminde
 • hård vegetationspleje, der medfører jordbehandling, herunder behandling af rødder og stød
 • åben ild - både som bål, afbrænding og kontrolleret vegetationspleje

Det er i forhold til museumsloven underordnet, om der er tale om en permanent eller midlertidig løsning.

Læs mere om afbrænding som vegetationspleje

Læs mere om brug af detektor og håndtering af arkæologiske fund

Særligt for arrangementer på store fortidsminder

Er du ejer og/eller bruger af et af store beskyttede fortidsminder (slotsbanker, voldsteder, borge, befæstninger og slotte) har du måske et særligt behov for at kunne anvende arealet til midlertidige, men tilbagevendende offentlige events og arrangementer. I den situation har du mulighed for at søge en dispensation, der gælder i flere år (typisk 5 år) og som kan fungere som en slags klippekort.

Det betyder, at dispensationen kan omfatte både faste årligt tilbagevendende arrangementer samt et nærmere defineret antal ad hoc begivenheder.

Dispensationen vil blive baseret på en dialog om, hvordan dine behov kan opfyldes under hensyn til fortidsmindets fortsatte beskyttelse. Kontakt os for nærmere oplysninger om dine muligheder.

Sådan vurderes din ansøgning

Styrelsen giver kun tilladelse til ændringer i særlige tilfælde. Du skal derfor kun forvente at få dispensation for reglerne til at udføre arbejdet, hvis der er tale om en nødvendig ændring.

Nødvendige ændringer er eksempelvis:

 • etablering af anlæg eller installationer, som er pålagt ejer af en anden myndighed
 • ændringer, der udføres for at vedligeholde og forbedre forholdene for fortidsmindet
 • ændringer, der udføres for at vedligeholde og forbedre fortidsmindets formidling
 • ændringer, der udføres for at vedligeholde og forbedre de eksisterende forhold på fortidsmindet (eksempelvis en eksisterende bebyggelse)

Det er vigtigt, at der i ansøgningen argumenteres grundigt for, hvorfor ændringerne skal foretages.

Det er også vigtigt, at de ønskede ændringer respekterer de restriktive forhold, der gælder for fortidsmindet. Indgrebene skal derfor være så få og begrænsede som muligt, og de skal udføres, så fortidsmindet påvirkes mindst muligt.

Hvem kan ansøge?

Fortidsmindets ejer er den eneste, der kan ansøge om ændringer på et beskyttet fortidsminde. Ejer kan dog bemyndige en anden person til det. Søger du på vegne af ejer, skal du vedlægge en fuldmagt til ansøgningen.

Hvad kan jeg forvente?

Du skal forvente 12 ugers sagsbehandlingstid. Vi anbefaler derfor, at du søger i god tid før et ønsket projekt skal gennemføres.

Hvis du får dispensation til de ændringer, du har ansøgt om, vil der ofte være knyttet en række vilkår, der skal opfyldes sammen med projektet.

Vilkårene kan være, at anlægsarbejdet skal udføres på en særlig måde eller inden for et bestemt tidsrum. Det kan også være, at der skal være en arkæolog til stede, der kan registrere eventuelle indgreb i fortidsmindet. Udgifter i forbindelse med opfyldelse af vilkårene skal afholdes af ejer eller den, som ejer har bemyndiget til det.

Du skal være opmærksom på, at en afgørelsen om dispensation fra styrelsen først kan benyttes efter en fire ugers klageperiode, der regnes fra den dato, hvor afgørelsen bliver meddelt til ansøger.

De klageberettigede i den fire ugers klageperiode er for eksempel myndigheder og landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø.

Se mere om klageberettigede i museumslovens kap. 8a, § 29 u

Beskyttelseslinjen på 100 meter

Omkring mange fredede fortidsminder findes en beskyttelseslinje på 100 meter.

Fortidsmindebeskyttelseslinjen fastsættes af naturbeskyttelseslovens § 18, der forvaltes af landets 98 kommuner.

Læs mere om beskyttelseslinjen ved fortidsminder

Opdateret 10. juni 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen.