Den fredede Befæstning

Charlottenlundforts kanoner og voldanlæg. Foto: Peter Lassen

  
De fleste områder omkring Københavns Befæstning er i dag bebygget og beboet.

Bor du på Befæstningens arealer, skal du være opmærksom på, at museumsloven restriktive lovgivning vedrørende tilstandsændringer gælder her (Læs mere om fredede fortidsminder her).

Det er derfor vigtigt, at du ikke påbegynder anlægsarbejder uden først at have fået dispensation fra museumsloven. Anlægsarbejder er f.eks. opførelse af tilbygninger, carporte eller skure, udgravning eller udvidelse af kældre, etablering af terrasser, stibelægning eller andre former for haveanlæg, opsætning af hegn eller skilte.  Det er heller ikke tilladt at foretage opgravning af rødder eller plante hække, træer m.v. på selve Befæstningen uden dispensation, da man derved kan komme til at ødelægge nogen af de væsentlige arkæologiske spor, som lovgivningen skal beskytte.

Almindelig, fortsat brug af eksisterende haveanlæg kræver ingen særlig tilladelse, så længe det ikke medfører ændringer eller indgreb/slid på Befæstningen/fortidsmindet. Det samme gælder almindelig vedligehold af eksisterende bygninger og anlæg. Hvis vedligeholdet omfatter jordarbejder, skal du imidlertid have dispensation fra museumsloven.

Anlægsarbejder, der kræver dispensation, omfatter også nedgravning af ledninger og kabler til f.eks. kloak, gas og fibernet. Sådanne installationer anser Slots- og Kulturstyrelsen som nødvendige anlæg, der som udgangspunkt vil kunne gives dispensation til under hensyntagen til de konkrete forhold på fortidsmindet. Dispensationen vil som oftest blive givet med vilkår om arkæologisk registrering samt særlige tiltag, der beskytter de fredede anlæg under arbejdets udførelse. Jordvarme vil som udgangspunkt ikke kunne tillades på fredede fortidsminder, da de nødvendige jordarbejder - og dermed indgrebene i de historiske anlæg - er for omfattende.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit anlægsarbejde kræver dispensation fra museumsloven, er du altid velkommen til at kontakte Slots- og Kulturstyrelsens Fortidsmindeenhed (se under ”Kontakt” i menuen øverst til højre).

Ansøgninger om dispensation på et fortidsminde skal indsendes elektronisk via skemaet her på hjemmesiden. Her kan du også læse om, hvordan Slots- og Kulturstyrelsen vurderer en ansøgning.

Siden er sidst opdateret: 08.07.2016

Kontakt

Fortidsminder
Direkte 33 74 52 11

Fakta

Københavns nyere Befæstning er de senere år blevet revitaliseret via et partnerskab bestående af Realdania, Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Partnerskabet afsatte 175 millioner kroner til at synliggøre og istandsætte Befæstningen, formidle den som en samlet attraktion og skabe mulighed for fysisk aktivitet og oplevelser. Partnerskabet har samarbejdet med kommuner og grundejere om at realisere projektet.

Beskyttelseslinjer

Regler om beskyttelseslinjer om de fredede fortidsminder gælder også for Københavns Befæstning. Efter Naturbeskyttelsesloven må der ikke ske ændringer inden for 100 meter omkring synlige fortidsminder uden tilladelse. Kommunerne administrerer reglen og kan i særlige tilfælde give dispensation. Slots- og Kulturstyrelsen kan klage over kommunernes afgørelse. Her på hjemmesiden kan du finde de ting, Slots- og Kulturstyrelsens holder øje med i forbindelse med 100 meter beskyttelseslinjen.

Beskyttelseslinjer ved fredede fortidsminder


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)