Hvad siger loven om de fredede fortidsminder?

Danmarks cirka 33.000 fredede fortidsminder er historiske monumenter af national betydning, der skal bevares og beskyttes i deres eksisterende form. Museumsloven siger derfor, at de fredede fortidsminder ikke må ændres.

Mange fredede fortidsminder er tinglyst på en given ejendom og vil derfor fremgå af ejendommens papirer. Et fortidsminde skal dog ikke være tinglyst for at være fredet.

En del fortidsminder er fredet, alene fordi de er synlige i landskabet - også selvom de ikke fremgår af Slots- og Kulturstyrelsens register over fredede fortidsminder. Andre typer af fortidsminder er først fredet, når ejer har fået en meddelelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Derefter gælder fredningen - også selvom fortidsmindet skifter ejer, efter at meddelelsen er givet.

Styrelsen arbejder for at sikre, at de fredede fortidsminder bevares med så få ændringer som muligt efter fredningen. Der skal således være særlige forhold tilstede, før der gives dispensation til ændringer.

Hvad er en ændring?

I følge museumsloven må man ikke foretage ændringer af fredede fortidsminder. En ændring kan beskrives som alle fysiske indgreb i selve fortidsmindet. Det vil sige, at ingen tiltag, der indebærer en påvirkning af fortidsmindets indhold og overflade, er tilladt.

Ved ethvert anlægsarbejde, indgreb, tilføjelse, afsøgning med metaldetektor m.v. vil der altså som udgangspunkt være tale om ændringer, der kræver dispensation. Der er, i princippet, ingen bagatelgrænse for, hvad der skal ansøges om. Det er også underordnet, om der er tale om en permanent eller midlertidig ændring.

Typiske ændringer af fortidsminder er for eksempel nedlægning af ledninger, opsætning af skilte, borde og bænke, opstilling af jagtskjul og foderanlæg. Også midlertidig eller permanent opstilling af containere, telte, scener, skraldespande m.v. kræver tilladelse, og det samme gælder deponering af materialer, ændringer af bygningsudseende og bygninger beliggende på fortidsmindet, oprensning af voldgrav samt opsætning eller nedrivning af skure, carporte, tilbygninger og meget andet.

Man må heller ikke ændre de matrikulære forhold på fortidsmindet eller dyrke, sprøjte og tilplante på eller inden for 2 meters afstand af fortidsmindet uden dispensation.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit projekt kræver en dispensation, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kan jeg få lov til at ændre mit fortidsminde?

Kulturstyrelsen giver kun dispensation til ændringer i særlige tilfælde. Du får derfor kun dispensation til at udføre arbejdet, hvis der er tale om en nødvendig ændring. 

Nødvendige ændringer er f.eks. etablering af anlæg eller installationer, som er pålagt ejer af en anden myndighed. Det kan også være ændringer, der udføres for at vedligeholde og forbedre forholdene for fortidsmindet, herunder dets formidling.

Det er vigtigt, at der i ansøgningen argumenteres grundigt for, hvorfor ændringerne skal foretages.

Det er også vigtigt, at de ønskede ændringer respekterer de restriktive forhold, der gælder for fortidsmindet. Indgrebene skal derfor være så få og begrænsede som muligt, og de skal udføres, så fortidsmindet påvirkes mindst muligt.

Asdal Voldsted nord for Hjørring. Foto Thomas Roland, Kulturstyrelsen.

Hvem kan søge 

Fortidsmindets ejer er den eneste, der kan ansøge om ændringer på et fredet fortidsminde. Ejer kan dog bemyndige en anden person til det. Søger du på vegne af ejer, skal du vedlægge en fuldmagt til ansøgningen.

Du kan finde vejledning og link til ansøgning om ændring af et fredet fortidsminde her.

Hvad kan jeg forvente? 

Da Slots og Kulturstyrelsen har op til otte ugers sagsbehandlingstid, anbefaler vi, at du søger i god tid, førend anlægsarbejdet skal udføres.

Hvis du får dispensation til de ændringer, du har ansøgt om, vil der ofte være knyttet en række vilkår til.

Vilkårene kan være, at anlægsarbejdet skal udføres på en særlig måde eller inden for et bestemt tidsrum. Det kan også være, at der skal være en arkæolog til stede, der kan registrere eventuelle indgreb i fortidsmindet. Udgifter i forbindelse med opfyldelse af vilkårene skal afholdes af ejer eller den, som ejer har bemyndiget til det.

Du skal være opmærksom på, at en dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen først kan benyttes efter en fire ugers klageperiode, der regnes fra den dato, hvor afgørelsen bliver meddelt til ansøger.

De klageberettigede i den fire ugers klageperiode er for eksempel landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø, se i øvrigt museumslovens kap. 8a, § 29 u vedrørende klageberettigede.

Fortidsmindebeskyttelseslinjen

Omkring mange fredede fortidsminder findes en beskyttelseslinje på 100 meter.

Fortidsmindebeskyttelseslinjen fastsættes af naturbeskyttelseslovens § 18, der forvaltes af landets 98 kommuner.

Du kan læse mere om fortidsmindebeskyttelseslinjen her.

Er der offentlig adgang til de fredede fortidsminder?

Mange af landets fredede fortidsminder ligger på offentlige arealer og er i de fleste tilfælde tilgængelige for besøgende. 

Hvis du vil besøge et fredet fortidsminde, skal du dog være opmærksom på, at det kan være privatejet. Privatejede fortidsminder kan du kun besøge, hvis der er indgået en aftale med ejeren om offentlig adgang.

Siden er sidst opdateret: 20.07.2016

Kontakt

Fortidsminder
Direkte 33 74 52 11

Ansøg om dispensation

Ønsker du at søge om dispensation til ændring på et fredet fortidsminde, skal du udfylde og indsende det elektroniske ansøgningsskema. Husk at orientere dig i vejledning inden du søger.

Sådan søger du

Kulturstyrelsens bevaringsprincipper

Selv om nogle af Danmarks ca. 33.000 fredede fortidsminder kan ligne hinanden, er der væsentlige forskelle i detaljer, beliggenhed, relation til omgivelserne, funktionshistorie, symbolsk betydning med videre.

 

Forvaltningen af to fortidsminder vil derfor aldrig være helt den samme. For at kunne inddrage disse forskelle kvalificeret i styrelsens sagsbehandling, har Kulturstyrelsen (nu Slots- og Kulturstyrelsen) udarbejdet et sæt af bevaringsprincipper.

Læs mere om bevaringsprincipper


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)