Praksisregler for søgeveje

Opsætning af søgeveje og udfoldning af koder under danMARC2Kolofon

Titel:
Praksisregler for søgeveje

Undertitel:
Opsætning af søgeveje og udfoldning af koder under danMARC2

Resume:
Formålet med at fastlægge praksisregler for opsætning af søgeveje og for udfoldning af koder er at sikre den størst mulige ensartethed i anvendelse af søgekoder i de forskellige bibliotekssystemer. Hensigten er at dække samtlige relevante søgeveje i bibliografiske poster i danMARC2, 2. udgave.

Udgiver:
Styrelsen for Bibliotek og Medier

Forfatter:
Leif Andresen

Andre bidragydere:
Revideret under medvirken af Bodil Dalgaard-Møller og Erik Thorlund Jepsen

Sprog:
Dansk

URL:
http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/praksisregler_soegeveje/index.htm

Digital ISBN nr:
978-87-91554-94-0

Versionsdato:
27-04-2009

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js,doc

Udgiverkategori:
statslig

Emneord:
søgeveje, bibliografiske poster, danMARC2


IndholdsfortegnelseForord

Indledning

Oversigt over søgekoder

Specifikation af delfelter til indeksering under enkeltordskoder med danMARC2

Specifikation af delfelter til indeksering under langordskoder med danMARC2

Udfoldning af koder

Koder for materialetype

Bilag A: Ændringshistorik

Forord

Formålet med at fastlægge praksisregler for opsætning af søgeveje og for udfoldning af koder er at sikre den størst mulige ensartethed i anvendelse af søgekoder i de forskellige bibliotekssystemer. Hensigten er løbende at dække samtlige relevante søgeveje i bibliografiske poster i danMARC2.

Ved fremtidige tilføjelser til og ændringer i formatet vil der samtidig blive taget stilling til konsekvensændringerne i Praksisregler for søgeveje.

Som annex C til dansk udgave af ISO 8777 er der en oversigt om de vigtigste danske søgekoder. De er en delmængde af søgekoderne i nærværende praksisregler.

Et udkast til 1. udgave af praksisreglerne blev sendt til høring hos en række forskellige biblioteker, institutioner, foreninger og systemleverandører og den endelige udgave er udformet på baggrund af en lang række høringssvar. Det endelige resultat blev i 1999 forelagt det daværende Katalogdatarådet. Der blev i 2000 foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Med baggrund i en række ændringer af danMARC2 og andre mindre tilføjelser til praksisreglerne er der foretaget en samlet gennemgang og ajourføring af regelsættet. Det er fravalgt at udvide det med mere komplicerede specifikationer, hvor f.eks. en udlægning som søgestreng afhænger af et bestemt dataindhold i et felt. Nærværende udgave 2.0 har været til høring i danZIG og har været forelagt Bibliografisk Råd.

 

Indledning

Formålet med Praksisregler for søgeveje. Opsætning af søgeveje og udfoldning af koder under danMARC2 er at sikre den størst mulige ensartethed i anvendelse af søgekoder i de forskellige lokalsystemer og fælleskataloger. En ensartethed vil gøre det nemmere at gå fra det ene system til det andet.

Dette gælder uanset om man søger direkte i et system med CCL og dermed søgekoderne tastet eller ved at udfylde en menu, hvor søgekoden "gemmer" sig bag en label som f.eks. "Titel". Det gælder også hvis søgningen sker indirekte via Z39.50 eller SRW/SRU, hvor søgekoderne i praksisreglerne danner bro mellem danMARC2-formater og Z39.50's søge- attributter samt SRW/SRU's søgeindex.

Principper

Hovedprincippet i disse regler er, at hvis de nævnte søgekoder bruges, skal de betyde det anførte - og hvis der laves søgbarhed som anført, skal de nævnte søgekoder bruges. Det betyder ikke, at det enkelte bibliotek er forpligtet til at anvende samtlige søgekoder - det er det enkelte bibliotek som fastlægger niveauet. Valgfriheden betyder endvidere, at en enkeltordskode som cl ikke er obligatorisk, selvom den tilsvarende langordskode lcl anvendes.

Henvisningsfelter er specificeret på de specifikke søgekoder. For eksempel er felt 930 delfelt *f medtaget for søgekoderne ef og lef.

Anbefalinger

Det står bibliotekerne frit for at tilføje søgekoder til lokal anvendelse. Lokale felter anbefales gjort søgbare på samme måde som de felter, som de er lokale ækvivalenter til. Et ikke-danMARC2 felt til lokal titelvariant bør således være søgbart med søgekoden ti.

Det står bibliotekerne frit for at tilføje søgekoder til speciel anvendelse. Sådanne søgekoder må ikke overlappe søgekoder nævnt i disse praksisregler.

Når der i et bibliotekssystem er mulighed for en defaultsøgekode, anbefales det, at den som minimum svarer til søgekoderne fo, ti, em samt no. Som følge af udskillelsen af vp fra ti er det for systemer med artikelregistreringer relevant også af medtage søgekode vp. I en række systemer (herunder DanBib) indeholder defaultsøgekoden også id og is.

Udfoldede koder

Udfoldninger af kodede oplysninger er i dag en integreret del af både DanBib og de fleste lokalsystemer af hensyn til brugervenligheden overfor både biblioteksansatte og publikum. Der er derfor som en del af praksisreglerne specificeret en udfoldning af koder. Også her gælder princippet om, at hvis der udfoldes ud fra de nævnte felter, så skal der udfoldes som angivet.

De her specificerede udfoldninger af kodede oplysninger er ikke obligatorisk for bibliotekerne. Men her gælder det tilsvarende princip som for søgekoder. Bruges f.eks. søgekoden ma, så skal den dække de koder, som er beskrevet og hvis f.eks. 005, delfelt k (musikalsk notation) ønskes gjort søgbart som to-bogstavskode, skal der anvendes koder som anført i disse regler.

Se endvidere indledningen til afsnittet Udfoldning af koder.

Langordskoder på to tegn

Der er nogle systemer, som i dag anvender den samme søgekode for både enkeltordskode og for langsordskode, hvor enkeltordskode så er suffix og hvor langordskode er præfix. Ved samspil mellem bibliotekssystemer med Z39.50 og SRW/SRU håndteres en sådan forskel ved den maskinelle fortolkning af modtagne forespørgsler.

Delfelter med teknisk funktion

Indholdet af delfelterne 0, 1 og 2 samt å er teknisk og skal ikke medtages i udlægning af søgestrenge. Dette er ikke nævnt de steder, hvor der står "Alle delfelter", men gælder generelt.

Også indholdet af store delfelter er teknisk i den forstand at de angiver en version af feltindholdet beregnet for alfabetisering. Det kan i visse tilfælde være nyttigt at benytte denne information også i forbindelse med udlægning af søgeveje. Specifikation heraf ligger udover specifikationsgraden for denne udgave af praksisreglerne. Det kan dog nævnes at anvendelse af store delfelter både kan ske ved at benytte stort delfelt i stedet for lille delfelt eller ved at anvende begge versioner. Som eksempler kan nævnes at der i koden lse med rimelighed kunne anvendes stort delfelt V i stedet for lille delfelt v for felt 440 - og for koderne po/lpo både at udlægge a og A (titel) samt e og E (romertal) for felt 239.

Ændringer april 2009

Der er sket en række mindre justeringer med udgangspunkt i en ajourføring af danMARC2-formatet. Søgevejene afspejler denne ajourføring, der primært er foretaget for at mindske datatab ved konvertering mellem MARC21 og danMARC2.

Delfelt 4 med funktionskoder er nyt i ophavsfelterne i danMARC2. Delfeltet og koderne er baseret på det tilsvarende delfelt og de tilsvarende koder i MARC21, men er udvalgt efter danske forhold.

Koderne skal være søgbare. I disse anbefalinger er koden medtaget i alle relevante ordregistre, men ikke i de tilsvarende langordsregistre. Der er indført et nyt langordsregister, der indeholder de samme felter/delfelter som lfo suppleret med  funktionskoderne fra *4. Om muligt tilføjes desuden  udfoldning til dansk klartekst, da koderne ikke er mnemotekniske på dansk. Dublering til klartekst på andre sprog kan overvejes. Ligeledes kan det overvejes at danne funktionsspecifikke registre eller anden form for oplægning af et udvalg af koderne af hensyn til specialsøgesider m.v.

Derudover er tilføjet et tidligere DBC-register.

De nye registre er:

 • br
 • nl
 • oc

Brugsret og tilgængelighed
Library of Congress control number
OCLC control number

samt som langord:
 • lbr
 • lff

Brugsret og tilgængelighed
Forfatter med funktionsangivelser

Hovedparten af indholdet i br-søgekode er koder i 008 n, der er flyttet fra ma-søgekoden. For at opnå den ønskede funktionalitet ved brug af koderne i 008 n, anbefales det at tilgængelighedskoderne maskingenereres retrospektivt, især for periodica, hvis det er muligt.

Ændringer i forhold 2000-udgaven

Der er sket en række mindre justeringer, som fremgår af bilag A.

Endvidere gælder at søgekoden vp er flyttet op i hierarkiet således at den ikke længere er en delmængde af titelsøgning (ti). Desuden er tilføjet:

 • aj
 • ar
 • bc
 • bs
 • ej
 • hm
 • ht
 • ip
 • ka
 • kg
 • kr
 • kx
 • ld
 • ln
 • ns
 • op
 • sf
 • so
 • ts

Ajourføringstidspunkt
Anbefalinger og restriktioner i kodeform
EAN/stregkode
Børnelitteraturopstillingskoder
Ejerkode
Primær materialebetegnelse
Hovedtitel
Pakkeidentifikation
Konsulentafmærkningskoder
Konsulentgrupperingskoder
Katalogkode - rettelse
Katalogkode - ekspres
ID-nummer på post på højere niveau
Biblioteksnumre på katalogiseringskilde
Note til materialevalg
Oprettelsesdato
Seddelfortegnelseskoder
Serieoplysninger uden numre
Tekniske oplysninger

samt som langord:
 • lht
 • lso
 • lts

Hovedtitel
Serieoplysninger uden numre
Tekniske oplysninger

Som noget nyt er henvisningsfelter specificeret på de specifikke søgekoder som muligt indhold. 

Endvidere er begge tabeller delt i to: én pr. søgekode med forklarende tekst og generelle noter og én pr. felt henholdsvis felt/delfeltkombination og med specifikke noter. De to sidstnævnte tabeller kan dermed nemmere bruges til maskinel efterbehandling. For enkeltord er anvendt asterisk for ”alle delfelter”, som også er nævnt under noter. Bemærk at ved en maskinel behandling skal søgekoderne cl, kl, lcl og lkl med mulighed for lokale data tilrettes i hvert tilfælde.

Forhold til Z39.50 og SRW/SRU

Definitionerne i disse praksisregler er brugt som udgangspunkt for den danske definition af bibliografiske attributter i forhold til Z39.50 - og dermed i forhold til den internationalt anerkendte liste BIB-1 over bibliografiske søgeattributter.

I den danske specifikation af Z39.50 - danZIG-profilen - er som bilag en fortegnelse over hvilke bibliografiske attributter, som alle søgekoderne i disse praksisregler svarer til. Der er i denne liste to attributter for søgning på flere koder: dels Any, som anbefales defineret som defaultsøgekoden (jf. ovenfor) og dels Anywhere, som dækker alle søgekoder. Noget tilsvarende gælder for søgning med SRW/SRU, hvor en tilsvarende specifikation er under udarbejdelse.

Udfoldning af koder

Bemærk at anvendelse af felter med bogstavkoder alene er vejledende. Praksisreglerne foreskriver ikke en bestemt løsning, men alene at de udfoldede koder er søgbare som beskrevet. Det kan ske med generering af felter til formålet, men også ved direkte udlægning i søgeregistre uden at koderne tilføjes den bibliografiske post.

 

Oversigt over søgekoder

Oversigt over enkeltordssøgekoder

Der er nedenfor angivet et hierarki for søgekoderne. Det skal understreges, at en overliggende søgekode kan indeholde flere felter/delfelter end foreningsmængden af de underliggende søgekoder.

Emneord
em

Emneord

-au

Alfabetisk underdeling DK-5

-ke Kontrollerede emneord
--ac AGROVOC emneord
--ag NAL emneord
--cp COMPASS emneord
--ed EPT emneord
--ef Kontrollerede faglitterære emneord, ikke systemspecifikke
--ek Korporationsnavne som emneord
--ep Personnavn som emneord
--es Kontrollerede skønlitterære emneord
--ms MESH emneord
--db DBC emneord
---df DBC-faglitterære emneord

---ds

DBC-skønlitterære emneord

---fm

Form betegnelse som emneord
---me DBC-musikemneord

---nb

Niveau-emneord

-uk

Ukontrollerede emneord

Forfatteroplysninger
fb Forfatter i beskrivelsen
fo Forfatter
-ko Korporativ forfatter
-pe Personlig forfatter
-po Opstillingselement

Klassifikation

cl  Klassifikation, alle koder
-dk DK5
--ok Klassifikation som opstilling
-gd   Forældet dk-klassemærke
-kl  Lokal klassifikation

Kodede oplysninger 

ar

Anbefalinger og restriktioner i kodeform

bs Børnelitteraturopstillingskoder
ej Ejerkode
fg FUI-koder
hm Primær materialebetegnelse
ip Pakkeidentifikation
ix LIX
ka Konsulentafmærkningskoder
kg Konsulentgrupperingskoder
kk Katalogkode
kn Regions-Amt-Kommunenummer
kr Katalogkode - rettelse
kx Katalogkode - ekspres
ma Materialetype
sf Seddelfortegnelseskoder
sp

Sprog

Numre
ld

ID-nummer på post på højere niveau

ln Biblioteksnumre på katalogiseringskilde
nr Numre
-bc EAN/stregkode
-co CODEN
-en Numre på ens materialer
-id Identifikationsnummer
-is Internationale standardnumre
--ib ISBN
--ic ISRC
--im ISMN
--in ISSN
--ir ISRN
-nl Library of Congress control number
-oc OCLC control number
-tf

Tidligere og lokale faustnumre

Publiceringsoplysninger
fl

Forlagets navn

ou Sprog i originaludgave
pu Forlagets hjemsted
ul Udgivelsesland
ww URL
år

Udgivelsesår

Titeloplysninger
rt

Relationstitel, periodica

-st  Senere titel
-tt Tidligere titel
ti  Titel
-ht Hovedtitel
-nt Nøgletitel
-pa Paralleltitel
-se Serietitel
-so Serieoplysninger uden numre
-ut Uniform titel
vp

Værtspublikationstitel

Øvrige oplysninger
aj

Ajourføringstidspunkt

br Brugsret og tilgængelighed
fv Forkortet version af punktbøger
km Kartografiske oplysninger
mo Musikopstilling
nm Musikalsk notation
no

Noter

ns Note til materialevalg
op Oprettelsesdato
ts Tekniske oplysninger
uu

Udgivelsesstatus

Oversigt over langordssøgekoder

Der er nedenfor angivet et hierarki for søgekoderne. Det skal understreges, at en overliggende søgekode kan indeholde flere felter/delfelter end foreningsmængden af de underliggende søgekoder.

Emneord

lem

Emneord

-lau Alfabetisk underdeling DK-5
-lke Kontrollerede emneord
--lac AGROVOC emneord
--lag NAL emneord
--lcp  COMPASS emneord
--led EPT emneord
--lef Kontrollerede faglitterære emneord, ikke systemspecifikke
--lek  Korporationsnavne som emneord
--lep  Personnavn som emneord
--les Kontrollerede skønlitterære emneord
--lms  MESH emneord
--ldb  DBC emneord
---ldf  DBC-faglitterære emneord
---lds DBC-skønlitterære emneord
---lme  DBC-musikemneord
---lfm  Form betegnelse som emneord
---lnb  Niveau-emneord
-luk 

Ukontrollerede emneord

 

Forfatteroplysninger

lfo

Forfatter

-lko  Korporativ forfatter
-lpe Personlig forfatter
-lpo Opstillingselement
lff

Forfatter med funktionsangivelser

 
Klassifikation
lcl

Klassifikation, alle koder

-bcm BCM klassifikation
-dbk DB klassifikation
-ddc Dewey klassifikation
-lcc LCC klassifikation
-ldk

DK5

--lok Klassifikation som opstilling
-lgd  Forældet dk-klassemærke
-lkl  Lokal klassifikation
-nal  NAL klassifikation
-nlm  NLM klassifikation
-udk 

UDK notation

 
Kodede oplysninger
lkn

Regions-Amt-Kommunenummer

lma

Materialekode

 
Titeloplysninger
lrt

Relationstitel, periodica

-lst  Senere titel
-ltt  Tidligere titel
lti  Titel
-lht  Hovedtitel
-lnt  Nøgletitel
-lpa Paralleltitel
-lse Serietitel
-lso Serieoplysninger uden numre
-lut Uniform titel
lvp Værtspublikationstitel
lvx

Værtspublikationstitel (uden nummeroplysning)

 
Øvrige oplysninger
lbr 

Brugsret og tilgængelighed

lmo  Musikopstilling
lnm  Musikalsk notation DBC
lts

Tekniske oplysninger

 

Specifikation af delfelter til indeksering under enkeltordskoder med danMARC2

Definition enkeltord: Hvert ord i udlagte delfelter søges og listes for sig. Som specialtilfælde kan blanke og bindestreger som del af identifikatorer fjernes ved udlægning, jf. note 6 under enkeltord.

Notation i kolonne ”Delfelter”:

                      * (asterisk) = alle delfelter undtagen 0, 1, 2 og å.

                      *-b (asterisk-minus-b) = alle delfelter undtagen 0, 1, 2, å og b.

Kode

Forklarende tekst

Del af

ac

AGROVOC emneord

ke/em

ag

NAL emneord

ke/em

aj

Ajourføringstidspunkt

 

ar

Anbefalinger og restriktioner i kodeform

 

au

Alfabetisk underdeling DK5

em

bc

Producentens stregkode/EAN

nr

br

Brugsret og tilgængelighed

 

bs

Søge-/opstillingskoder for børnelitteratur

 

cl

Klassifikation, alle koder

 

co

CODEN

nr

cp

COMPASS emneord

ke/em

db

DBC-emneord

ke/em

df

DBC-faglitterære emneord

db/ke/em

dk

DK5

cl

ds

DBC-skønlitterære emneord

db/ke/em

ed

EPT emneord

ke/em

ef

Kontrollerede faglitterære emneord

(Ikke system-specifik)

ke/em

ej

Ejerkode

 

ek

Korporationsnavne som emneord

ke/em

em

Emneord

 

en

Numre på ens materiale

nr

ep

Personnavn som emneord

ke/em

es

Kontrollerede skønlitterære emneord

(Ikke system-specifik)

ke/em

fb

Forfatter i beskrivelsen

 

fg

FUI-Koder

 

fl

Forlagets navn

 

fm

Form betegnelse som emneord

db/ke/em

fo

Forfatter

 

fv

Forkortet version af punktbøger

 

gd

Forældet dk-klassemærke

cl

hm

Primær materialebetegnelse

 

ht

Hovedtitel

 

ib

ISBN *6)

is/nr

ic

ISRC *6)

is/nr

id

Identifikationsnummer *6)

nr

im

ISMN *6)

is/nr

in

ISSN *6)

is/nr

ip

Pakkeidentifikation

 

ir

ISRN *6)

is/nr

is

Internationale standardnumre *6)

nr

ix

LIX

 

ka

Konsulentafmærkningskoder

 

ke

Kontrollerede emneord

em

kg

Konsulentgrupperingskoder

 

kk

Katalogkode

 

kl

Lokal klassifikation

cl

km

Kartografiske oplysninger

 

kn

Regions-Amt-Kommunenummer

 

ko

Korporativ forfatter

fo

kr

Katalogkode - rettelse

 

kx

Katalogkode - ekspres

 

ld

ID-nummer på post på højere niveau

 

ln

Biblioteksnumre på katalogiseringskilde

 

ma

Materialetype

 

me

Musikemneord

db/ke/em

mo

Musikopstilling

 

ms

MESH emneord

ke/em

nb

Niveau-emneord

db/ke/em

nl

Library of Congress control number

nr

nm

Musikalsk notation

 

no

Noter

 

nr

Numre

 

ns

Note til materialevalg

 

nt

Nøgletitel

ti

oc

OCLC control number

nr

ok

Klassifikation som opstilling

dk/cl

op

Oprettelsesdato

 

ou

Sprog i originaludgave

 

pa

Paralleltitel

ti

pe

Personlig forfatter

fo

po

Opstillingselement

fo

pu

Forlagets hjemsted

 

rt

Relationstitel, periodica

 

se

Serietitel

ti

sf

Seddelfortegnelseskoder

 

so

Serieoplysninger uden numre

ti

sp

Sprog

 

st

Senere titel

rt

tf

Tidligere og lokale faustnumre

nr

ti

Titel

 

ts

Tekniske oplysninger

 

tt

Tidligere titel

rt

uk

Ukontrollerede emneord

em

ul

Udgivelsesland

 

ut

Uniform titel

ti

uu

Udgivelsesstatus

 

vp

Værtspublikationstitel

 

ww

URL

 

år

Udgivelsesår

 

Kode

Felt

Delfelter

Noter

ac

662

a, b, c

 

ag

600

*-b

*12) alle delfelter undtagen b

ag

610

*-b

*12) alle delfelter undtagen b

ag

634

c, d, v, x, y, z

*12)

ag

645

a, c, v, x, y, z

*12)

ag

670

*

alle delfelter

aj

001

c

 

ar

006

*

alle delfelter

au

652

a, b, c, e, f, h, k, t

 

au

654

a, b, c, e, f, h, k, t

 

au

655

a, b, c, e, f, h, k, t

 

au

952

a

 

bc

023

a

 

br

021

b

 *9)

br

m07

a

 *3)

bs

038

a

 

bs

k06

a

 *3)

cl

050

a

 

cl

060

a

 

cl

070

a

 

cl

079

a, c

 

cl

080

a, x

 

cl

082

a, b, d

 

cl

087

 

 *7)

cl

088

 

 *7)

cl

089

 

 *7)

cl

   

evt. lokale felter i øvrigt

cl

652

i, m, n, o, p, q, r

 

cl

654

i, m, n, o, p, q, r

 

cl

655

i, m, p

 

co

030

a, x

 

cp

690

a, b, d

 

db

666

*

alle delfelter

db

d51

a

*2)

db

d52

a

*2)

df

666

e, f, t

 

df

d51

a

*2)

df

d52

a

*2)

dk

652

i, m, n, o, p, q, r

 

dk

655

i, m, p

 

ds

666

s, r, q

 

ds

668

a, b, c

 

ed

661

a, b, c, d

 

ef

630

f, g

 

ef

667

e, f, t

 

ef

930

f

 

ej

996

a, m, o

*8)

ek

610

*-b

alle delfelter undtagen b

ek

910

a, c, e, g, h, i, j, k, s

*4)

em

600

*-b

alle delfelter undtagen b

em

610

*-b

alle delfelter undtagen b

em

620

a

 

em

621

*

alle delfelter

em

630

*

alle delfelter

em

631

*

alle delfelter

em

633

a, u

 

em

634

*

alle delfelter

em

645

*

alle delfelter

em

650

*

alle delfelter

em

651

*

alle delfelter

em

652

a, b, c, e, f, h, k, t

 

em

654

a, b, c, e, f, h, k, t

 

em

655

a, b, c, e, f, h, k, t

 

em

660

*

alle delfelter

em

661

a, b, c, d

 

em

662

a, b, c

 

em

666

*

alle delfelter

em

667

e, f, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u

 

em

668

a, b, c

 

em

670

*

alle delfelter

em

690

a, b, d

 

em

900

a, c, e, f, h, k

*4)

em

910

a, c, e, g, h, i, j, k, s

*4)

em

930

a, f, s, u

 

em

933

a, u

 

em

934

a, b, c, d, u

 

em

952

a

 

em

966

e, f, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u

 

em

968

a, c

 

em

d51

a

*2)

em

d52

a

*2)

en

017

a

 

en

018

a

 

en

520

n

 

ep

600

*-b

alle delfelter undtagen b

ep

900

a, c, e, f, h, k

*4)

es

630

s, t

 

es

667

s, q, r

 

es

930

s

 

fb

242

e

 

fb

245

e, f, i, j, k, t, æ

 

fb

247

e, f, t

 

fb

248

e, f, t

 

fb

250

c, d, t

 

fb

440

e, t, æ

 

fb

512

d, e

 

fb

513

a, e, f, i, j

 

fb

520

d, e

 

fb

526

d, e

 

fb

530

d, e

 

fb

534

d, e

 

fb

540

a

 

fb

558

e

 

fb

720

o, 4

*11)

fb

745

æ

 

fb

795

e, f, i, j, k, t, æ

 

fb

840

æ

 

fb

945

æ

 

fg

044

a, b, c

 

fl

247

i

 

fl

248

i

 

fl

260

b, g, p

 

fl

538

f

 

fm

666

o

 

fo

100

*

alle delfelter

fo

110

*

alle delfelter

fo

239

a, c, e, f, h, 4

 

fo

700

a, c, e, f, h, k, 4

 

fo

710

a, c, e, i, j, k, s, 4

 

fo

720

a, h, k, 4

*11)

fo

739

a, c, e, f, h, 4

 

fo

770

a, c, e, f, h, k, 4

 

fo

780

*

alle delfelter

fo

900

a, c, e, f, h, k

*1)

fo

910

a, c, e, g, h, i, j, k, s

*1)

fv

320

a

 

gd

654

i, m, n, o, p, q, r

 

hm

m04

a

*3)

hm

009

g

 

ht

239

t, u, v

 

ht

240

a, d, e, f, g, h, n, ø, s

 

ht

245

a, n, o, y, æ, ø, p, q, r, x, u

 

ib

021

a, e, w, x

 

ib

247

r, z

 

ib

248

r, z

 

ib

520

r

 

ib

521

x

 

ib

526

r

 

ib

558

r, z

 

ic

024

a, x

 

ic

245

z

 

ic

530

z

 

ic

795

z

 

id

001

a

 

im

028

a, x

 

in

022

a, x, z

 

in

440

z

 

in

520

z

 

in

526

z

 

in

529

z

 

in

557

z

 

in

840

z

 

in

860

z

 

in

861

z

 

in

863

z

 

in

865

z

 

in

866

z

 

in

867

z

 

in

868

z

 

in

870

z

 

in

871

z

 

in

873

z

 

in

874

z

 

in

879

z

 

ip

545

a, x, z

 

ir

027

a, x

 

is

021

a, e, w, x

 

is

022

a, x, z

 

is

024

a, x

 

is

025

a, x

*10)

is

027

a, x

 

is

028

a, x

 

is

245

z

 

is

247

r, z

 

is

248

r, z

 

is

440

z

 

is

520

r, z

 

is

521

x

 

is

523

z

 

is

526

r, z

 

is

529

z

 

is

530

z

 

is

557

z

 

is

558

r, z

 

is

795

z

 

is

840

z

 

is

860

z

 

is

861

z

 

is

863

z

 

is

865

z

 

is

866

z

 

is

867

z

 

is

868

z

 

is

870

z

 

is

871

z

 

is

873

z

 

is

874

z

 

is

879

z

 

ix

042

a

 

ka

990

b

 

ke

600

*-b

alle delfelter undtagen b

ke

610

*-b

alle delfelter undtagen b

ke

620

a, v, x, y, z

 

ke

621

*

alle delfelter

ke

630

a, b, f, g, s, t, u

 

ke

633

a, u

 

ke

634

*

alle delfelter

ke

645

*

alle delfelter

ke

650

*

alle delfelter

ke

651

*

alle delfelter

ke

660

*

alle delfelter

ke

661

a, b, c, d

 

ke

662

a, b, c

 

ke

666

e, f, i, t, s, r, q, m, n, p, l, o

 

ke

667

e, f, i, t, s, r, q, m, n, p, l, o

 

ke

668

a, b, c

 

ke

670

*

alle delfelter

ke

690

a, b, d

 

ke

900

a, c, e, f, h, k

*4)

ke

910

a, c, e, g, h, i, j, k, s

*4)

ke

930

a, f, s, u

 

ke

933

a, u

 

ke

934

a, b, c, d, u

 

ke

d51

a

*2)

ke

d52

a

*2)

kg

990

c

 

kk

032

a, x

 

kk

990

a

 

kl

087

 

*7)

kl

088

 

*7)

kl

089

 

*7)

kl

   

evt. lokale felter i øvrigt

kn

033

a,b

 

km

034

*

alle delfelter

km

247

b

 

km

248

b

 

km

256

*

alle delfelter

km

530

m

 

ko

110

*

alle delfelter

ko

710

a, c, e, i, j, k, s, 4

 

ko

720

k, 4

*11)

ko

780

*

alle delfelter

ko

910

a, c, e, g, h, i, j, k, s

*1)

kr

990

r

 

kx

990

x

 

ld

014

a

*6)

ln

001

b

 

ln

096

z

 

ln

980

y

 

ma

008

q

 

ma

009

g

 

ma

009

h

 

ma

014

x

 

ma

m01

a

*3)

ma

m02

a

*3)

me

666

m, n, p, l

 

mo

039

a, b

 

ms

600

*-b

*13) alle delfelter undtagen b

ms

610

*-b

*13) alle delfelter undtagen b

ms

634

c, d, v, x, y, z

*13)

ms

645

a, c, v, x, y, z

*13)

ms

660

a, x, y, z

 

nb

666

u

 

nm

k03

a

*3)

nm

m03

a

*3)

nl

036

a, b, z

 

no

247

l

 

no

248

l

 

no

501

i, a, b, u, y

 

no

502

a

 

no

504

a, u, y

 

no

505

a

 

no

506

a

 

no

507

a

 

no

508

a

 

no

509

a

 

no

512

a, i, t, e, d, x, b, u, y

 

no

517

a, b, c, d

 

no

520

a, i, t, e, d, x, b, u, y

 

no

526

a, i, t, e, d, x, b, u, y

 

no

530

a, i, t, e, d, x, m, b, z, u, y

 

no

534

a, i, t, e, d, x, b, u, y

 

no

555

a

 

no

559

a, u, y

 

nr

001

a

 

nr

002

a, c, d, x

 

nr

010

a

 

nr

017

a

 

nr

018

a

 

nr

020

b, x

 

nr

021

a, e, n, x, w

 

nr

022

a, x, z

 

nr

023

a

 

nr

024

a, x

 

nr

025

a, x

 

nr

027

a, x

 

nr

028

a, n, x

 

nr

030

a, x

 

nr

035

a

 

nr

036

a, b, z

 

nr

245

z

 

nr

247

r, z

 

nr

248

r, z

 

nr

440

z

 

nr

520

n, r, z

 

nr

521

x

 

nr

523

z

 

nr

526

r, z

 

nr

529

z

 

nr

530

z

 

nr

538

a, b, c, d, g, h, o, p, q, s

 

nr

557

z

 

nr

558

r, z

 

nr

795

z

 

nr

840

z

 

nr

860

z

 

nr

861

z

 

nr

863

z

 

nr

865

z

 

nr

866

z

 

nr

867

z

 

nr

868

z

 

nr

870

z

 

nr

871

z

 

nr

873

z

 

nr

874

z

 

nr

879

z

 

ns

990

m

 

ns

991

o

 

nt

210

a, b, c

 

nt

222

a, b

 

oc

035

a

 

ok

652

m, o

 

op

001

d

 

ou

041

b, c

 

pa

245

p, q, r, s

 

pa

247

p

 

pa

248

p

 

pe

100

*

alle delfelter

pe

700

a, h, k, e, f, c, 4

 

pe

720

a, h, 4

*11)

pe

770

a, h, k, e, f, c, 4

 

pe

900

a, h, k, e, f, c

*1)

po

100

*

alle delfelter

po

110

*

alle delfelter

po

239

a, c, e, f, h, 4

 

pu

247

h

 

pu

248

h

 

pu

260

a, f

 

rt

860

c, t

 

rt

861

c, t

 

rt

863

c, t

 

rt

865

c, t

 

rt

866

c, t

 

rt

867

c, t

 

rt

868

c, t

 

rt

870

c, t

 

rt

871

c, t

 

rt

873

c, t

 

rt

874

c, t

 

rt

879

c, t

 

se

247

n, o, s, v

 

se

248

n, o, s, v

 

se

440

a, c, n, o, p, q, r, s, v, ø, æ

 

se

558

s, v

 

se

840

a, n, o, v, ø, æ

 

sf

990

b, c, o

 

so

247

n, o, s

 

so

248

n, o, s

 

so

440

a, c, n, o, p, q, r, s, ø, æ

 

so

558

s

 

so

840

a, n, o, ø, æ

 

sp

008

l

 

sp

041

a, d, e, u, p

 

sp

k05

a

*3)

st

861

c, t

 

tf

002

a, c, d

 

ti

210

*

alle delfelter

ti

222

*

alle delfelter

ti

239

t, u, v, ø

 

ti

240

a, d, e, f, g, h, j, k, l, n, o, s, ø

 

ti

241

a, n, o

 

ti

242

a, c, n, o

 

ti

245

a, b, c, g, n, o, p, q, r, s, u, x, y, æ, ø

 

ti

247

a, c, g, n, o, p, s, v, x

 

ti

248

a, c, g, n, o, p, s, v, x

 

ti

440

a, c, n, o, p, q, r, s, v, ø, æ

 

ti

512

t, x

 

ti

520

t, x

 

ti

526

t, x

 

ti

530

t, x

 

ti

534

t, x

 

ti

700

t

 

ti

710

t

 

ti

739

t, u, v, ø

 

ti

740

a, d, e, f, g, h, j, k, n, o, s, ø

 

ti

745

a, b, n, o, ø, æ

 

ti

795

a, b, c, p, q, r, s, u, v, ø, æ

 

ti

840

a, n, o, v, ø, æ

 

ti

945

a, d, e, f, g, h, j, k, n, o, s

*5)

ts

300

e

 

tt

860

c, t

 

uk

631

a, b, f, g, s, t

 

ul

008

b

 

ut

239

t, u, v

 

ut

240

a, d, e, f, g, h, j, k, l, n, o, s, ø

 

ut

739

t, u, v

 

ut

740

a, d, e, f, g, h, j, k, n, o, s, ø

 

uu

990

u

 

vp

557

a, b, v, æ, ø

 

vp

558

a

 

ww

247

u

 

ww

248

u

 

ww

501

u

 

ww

504

u

 

ww

512

u

 

ww

520

u

 

ww

523

u

 

ww

526

u

 

ww

529

u

 

ww

530

u

 

ww

532

u

 

ww

534

u

 

ww

559

u

 

ww

856

a, b, u

 

ww

860

u

 

ww

861

u

 

ww

863

u

 

ww

865

u

 

ww

866

u

 

ww

867

u

 

ww

868

u

 

ww

870

u

 

ww

871

u

 

ww

873

u

 

ww

874

u

 

ww

879

u

 

år

008

a, z

 

år

247

j

 

år

248

j

 

år

260

c, j

 

år

521

c

 

Noter

*1):  Det er her forudsat, at henvisningsfeltet ikke peger på et emnefelt. Det vil sige, at felt 900 delfelt *z og felt 910 *z ikke bør rumme 6xx.

*2): Felterne d51-d52 er foreløbige felter defineret før formatet for autoritetsposter blev fastlagt. Felterne vil også fremover blive brugt til udveksling af hjælpeposter

*3): Der er her forudsat udfoldede koder som følger - jvf. afsnit om udfoldede koder.

Felt m01: ud fra 005 z, 008 d, 008 f, 008 g, 008 h, 008 j, 008 m, 008 o, 008 t, 009 a, 009b som udfoldet - og evt. som kopi af 008 q, 009 g, 009 h i stedet for at bruge disse felter direkte.

Felt m02: ud fra 005 h, 005 i, 005 j

Felt m03: ud fra 005 k

Felt m04: kun ud fra 009 a i modsætning til m01

Felt m07: ud fra 008 n

Felt k03: ud fra 005 k

Felt k05: ud fra 008 l

Felt k06: ud fra 038 a

*4): Det er her forudsat, at henvisningsfelterne henviser til et emnefelt. Det vil sige, at indholdet i delfelt *z bør være:

 • For felt 900: *z 600
 • For felt 910: *z 610

*5): Det er her forudsat, at henvisningsfeltet ikke peger på et emnefelt. Det vil sige, at felt 945 delfelt *z ikke bør rumme 6xx.

*6) For koderne id og ld og for koden is med de underliggende ib, ic, im, in og ir skal kunne søges uden skilletegnene blank og bindestreg. De bør derfor fjernes ved udlægning – alternativt dubleres uden de to tegn.

*7) Relevante delfelter for lokal klassifikation medtages.

*8) Indholdet af felt 996 er en dublering af det DBC-specifikke felt s10 – og indtil felt 996 er fuldt implementeret kan søgekoden trækkes fra dette felt.

*9) Indhold vedrørende brugsretskategori i 021 b kan gøres søgbart med koden br sammen med 008 n-koderne for netdokumenters tilgængelighed, hvis det ønskes og er teknisk muligt.

*10) Supplerende specifikke søgekoder bør overvejes for hver ny betegnelse i felt 025 delfelt 2

*11) Der er her forudsat et tjek på, om a, h eller k findes i feltet som er forudsætningen for at fastslå ophavstype.

Felt 720 er beregnet til ”Ukontrolleret navn som søgeelement” og søges derfor med fb-søgekoden. Men hvis de specifikke delfelter er benyttet enten ved inddatering eller konvertering, udnyttes de til at danne grundlag for en mere præcis søgning, hvis det er muligt.

*12) Delfelterne bør om muligt medtages i ag, hvis indholdet af delfelt *2 er NAL.

*13) Delfelterne bør om muligt medtages i ms, hvis indholdet af delfelt *2 er MeSH.

 

Specifikation af delfelter til indeksering under langordskoder med danMARC2

Definition langord: Udlægning af en række prædefinerede delfelter med en prædefineret rækkefølge. De involverede data søges og listes som een sætning.

Kode

Forklarende tekst

Enkeltord

bcm

BCM klassifikation

 

dbk

DB klassifikation

 

ddc

Dewey klassifikation

 

lac

AGROVOC emneord

ac

lag

NAL emneord

ag

lau

DK5 alfabetisk underdeling

OBS: Se *1)

au

lbr

Brugsret og tilgængelighed

br

lcc

LCC klassifikation

 

lcl

Klassifikation, alle felter

(OBS: indeholder 085 udover koder i cl)

cl

lcp

COMPASS emneord

cp

ldb

DBC emneord

db

ldf

DBC-faglitterære emneord

df

ldk

DK5 klassifikation

dk

lds

DBC-skønlitterære emneord

ds

led

EPT emneord

ed

lef

Kontrollerede faglitterære emneord

(Ikke system-specifikke)

ef

lek

Korporationsnavne som emneord

ek

lem

Alle emneord

em

lep

Personnavne som emneord

ep

les

Kontrollerede skønlitterære emneord

(Ikke system-specifikke)

es

lff

Forfatter med funktionsangivelser

 

lfm

Formbetegnelse som emneord DBC

fm

lfo

Forfattere

fo

lgd

gammel DK5 klassifikation

gd

lht

Hovedtitel

ht

lke

Kontrollerede emneord

ke

lkl

lokal klassifikation

kl

lko

korporativ forfatter

ko

lkn

Regions-Amt-Kommunenummer

kn

lma

materialetype - klar tekst

 

lme

musikemneord

me

lmo

musikopstilling - udfoldet tekst

mo

lms

MESH emneord

ms

lnb

Niveau/brugerkategori

nb

lnm

Musikalsk notation DBC

nm

lnt

Nøgletitel

nt

lok

Klassifikation som opstilling

ok

lpa

Paralleltitel

pa

lpe

Personlig forfatter

pe

lpo

Opstillingselement

po

lrt

periodica relationstitel

rt

lse

serietitel

se

lso

Serieoplysninger uden numre

so

lst

Senere titel

st

lti

Titel

ti

lts

Tekniske oplysninger

ts

ltt

Tidligere titel

tt

luk

Ukontrollerede emneord

uk

lut

Uniform titel

ut

lvp

Værtspublikationstitel

vp

lvx

Værtspublikationstitel uden nummeroplysninger

*3)

nal

NAL klassifikation

 

nlm

NLM klassifikation

 

udk

UDK notation

 

Kode

Felt

Delfelt-streng

Noter

bcm

085

a

 

dbk

079

ac

 

ddc

082

abd

 

lac

662

a

 

lac

662

b

 

lac

662

c

 

lag

600

ahefc

*10)

lag

610

aecikj

*10)

lag

610

secikj

*10)

lag

634

cdvxyz

*10)

lag

645

avxyz

*10)

lag

645

cvxyz

*10)

lag

670

abcdevxyz

 

lau

652

ahefct

 

lau

652

b

 

lau

652

t

 

lau

654

ahefct

 

lau

654

b

 

lau

654

t

 

lau

655

ahefct

 

lau

655

b

 

lau

655

t

 

lau

952

a

 

lbr

021

b

*8)

lbr

k07

a

*2)

lcc

050

a

 

lcl

050

a

 

lcl

060

a

 

lcl

070

a

 

lcl

079

ac

 

lcl

080

ax

 

lcl

082

abd

 

lcl

085

a

 

lcl

087

 

*6)

lcl

088

 

*6)

lcl

089

 

*6)

lcl

   

lokal spec. lokalt felt

lcl

652

iv

 

lcl

652

mv

 

lcl

652

nvz

 

lcl

652

ovz

 

lcl

652

pv

 

lcl

652

pvz

 

lcl

652

rv

 

lcl

654

pv

 

lcl

654

iv

 

lcl

654

nvz

 

lcl

654

ovz

 

lcl

654

pvz

 

lcl

654

rv

 

lcl

654

mv

 

lcl

655

iv

 

lcl

655

mv

 

lcl

655

pv

 

lcp

690

ad

 

lcp

690

bd

 

ldb

666

e

 

ldb

666

f

 

ldb

666

i

 

ldb

666

q

 

ldb

666

r

 

ldb

666

s

 

ldb

666

m

 

ldb

666

n

 

ldb

666

p

 

ldb

666

l

 

ldb

666

t

 

ldb

d51

axw

 *7)

ldb

d52

axw

 *7)

ldf

666

e

 

ldf

666

f

 

ldf

666

t

 

ldf

d51

axw

 *7)

ldf

d52

axw

 *7)

ldk

652

mv

 

ldk

652

pv

 

ldk

652

iv

 

ldk

652

iz

 

ldk

652

nv

 

ldk

652

nz

 

ldk

652

o

 

ldk

652

pz

 

ldk

652

qv

 

ldk

652

qz

 

ldk

652

rv

 

ldk

655

mv

 

ldk

655

pv

 

ldk

655

iv

 

lds

666

s

 

lds

666

r

 

lds

666

q

 

lds

668

abc

 

led

661

a

 

led

661

b

 

led

661

c

 

led

661

d

 

lef

630

fu

 

lef

630

gu

 

lef

667

e

 

lef

667

f

 

lef

667

t

 

lef

930

fu

 

lek

610

aecikj

 

lek

610

secikj

 

lek

910

ahgecikj

*4)

lek

910

secikj

*4)

lem

600

ahefc

 

lem

610

aecikj

 

lem

610

secikj

 

lem

620

a

 

lem

621

abefj

 

lem

630

au

 

lem

630

bu

 

lem

630

fu

 

lem

630

gu

 

lem

630

su

 

lem

630

tu

 

lem

630

a

 

lem

630

b

 

lem

630

f

 

lem

630

g

 

lem

630

s

 

lem

630

t

 

lem

631

a

 

lem

631

b

 

lem

631

f

 

lem

631

g

 

lem

631

s

 

lem

631

t

 

lem

633

au

 

lem

633

a

 

lem

634

a

 

lem

634

au

 

lem

634

avxyz

 

lem

634

b

 

lem

634

bu

 

lem

634

bvxyz

 

lem

634

cd

 

lem

634

cdu

 

lem

634

cdvxyz

 

lem

634

u

 

lem

645

au

 

lem

645

avxyz

 

lem

645

bu

 

lem

645

bvxyz

 

lem

645

cu

 

lem

645

cvxyz

 

lem

650

abcdevxyz

 

lem

651

aevxyz

 

lem

652

ahefc

 

lem

652

b

 

lem

652

t

 

lem

654

ahefc

 

lem

654

b

 

lem

654

t

 

lem

655

ahefc

 

lem

655

b

 

lem

655

t

 

lem

660

abcdevxyz

 

lem

661

a

 

lem

661

b

 

lem

661

c

 

lem

661

d

 

lem

662

a

 

lem

662

b

 

lem

662

c

 

lem

666

e

 

lem

666

f

 

lem

666

i

 

lem

666

l

 

lem

666

m

 

lem

666

n

 

lem

666

o

 

lem

666

p

 

lem

666

q

 

lem

666

r

 

lem

666

s

 

lem

666

t

 

lem

666

u

 

lem

667

e

 

lem

667

f

 

lem

667

i

 

lem

667

l

 

lem

667

m

 

lem

667

n

 

lem

667

o

 

lem

667

p

 

lem

667

q

 

lem

667

r

 

lem

667

s

 

lem

667

t

 

lem

667

u

 

lem

668

abc

 

lem

670

abcdevxyz

 

lem

690

ad

 

lem

690

bd

 

lem

900

acefh

*4)

lem

910

ahgecikj

*4)

lem

910

secikj

*4)

lem

930

au

 

lem

930

fu

 

lem

930

su

 

lem

930

a

 

lem

930

f

 

lem

930

s

 

lem

933

au

 

lem

933

a

 

lem

934

au

 

lem

934

bu

 

lem

934

cdu

 

lem

934

a

 

lem

934

b

 

lem

934

cd

 

lem

952

a

 

lem

966

e

 

lem

966

f

 

lem

966

i

 

lem

966

l

 

lem

966

m

 

lem

966

n

 

lem

966

o

 

lem

966

p

 

lem

966

q

 

lem

966

r

 

lem

966

s

 

lem

966

t

 

lem

966

u

 

lem

968

a

 

lem

d51

axw

*7)

lem

d52

axw

*7)

lep

600

ahefc

 

lep

900

ahefc

*4)

les

630

su

 

les

630

tu

 

les

667

su

 

les

667

s

 

les

667

r

 

les

930

su

 

lff

100

ahefc4

 

lff

110

aecikj4

 

lff

110

secikj4

 

lff

239

ahefc4

 

lff

540

a

 

lff

700

ahefc4

 

lff

710

aecikj4

 

lff

710

secikj4

 

lff

720

ah4

*9)

lff

720

k4

*9)

lff

739

ahefc4

 

lff

770

ahefc4

 

lff

780

aecikj4

 

lff

780

secikj4

 

lff

900

ahefc

*5)

lff

910

ahgecikj

*5)

lff

910

secikj

*5)

lfm

666

o

 

lfo

100

ahefc

 

lfo

110

aecikj

 

lfo

110

secikj

 

lfo

239

ahefc

 

lfo

540

a

 

lfo

700

ahefc

 

lfo

710

aecikj

 

lfo

710

secikj

 

lfo

720

ah

*9)

lfo

720

k

*9)

lfo

739

ahefc

 

lfo

770

ahefc

 

lfo

780

aecikj

 

lfo

780

secikj

 

lfo

900

ahefc

*5)

lfo

910

ahgecikj

*5)

lfo

910

secikj

*5)

lgd

654

mv

 

lgd

654

pv

 

lgd

654

iv

 

lgd

654

iz

 

lgd

654

nvz

 

lgd

654

o

 

lgd

654

pvz

 

lgd

654

qvz

 

lgd

654

rv

 

lht

239

tuv

 

lht

240

adefghnøs

 

lht

245

anoyæøpqrxu

 

lke

600

ahefc

 

lke

610

aecijk

 

lke

610

secijk

 

lke

630

au

 

lke

630

bu

 

lke

630

fu

 

lke

630

gu

 

lke

630

su

 

lke

630

tu

 

lke

630

a

 

lke

630

b

 

lke

630

f

 

lke

630

g

 

lke

630

s

 

lke

630

t

 

lke

633

au

 

lke

633

a

 

lke

634

a

 

lke

634

au

 

lke

634

avxyz

 

lke

634

b

 

lke

634

bu

 

lke

634

bvxyz

 

lke

634

cd

 

lke

634

cdu

 

lke

634

cdvxyz

 

lke

634

u

 

lke

645

au

 

lke

645

avxyz

 

lke

645

bu

 

lke

645

bvxyz

 

lke

645

cu

 

lke

645

cvxyz

 

lke

650

abcdevxyz

 

lke

651

aevxyz

 

lke

660

abcdevxyz

 

lke

661

a

 

lke

661

b

 

lke

661

c

 

lke

661

d

 

lke

662

a

 

lke

662

b

 

lke

662

c

 

lke

666

e

 

lke

666

f

 

lke

666

i

 

lke

666

l

 

lke

666

m

 

lke

666

n

 

lke

666

p

 

lke

666

q

 

lke

666

r

 

lke

666

s

 

lke

666

t

 

lke

667

e

 

lke

667

f

 

lke

667

i

 

lke

667

l

 

lke

667

m

 

lke

667

n

 

lke

667

p

 

lke

667

q

 

lke

667

r

 

lke

667

s

 

lke

667

t

 

lke

668

abc

 

lke

670

abcdevxyz

 

lke

690

ad

 

lke

690

bd

 

lke

900

acefh

*4)

lke

910

ahgecikj

*4)

lke

910

secikj

*4)

lke

930

au

 

lke

930

a

 

lke

930

fu

 

lke

930

f

 

lke

930

su

 

lke

930

s

 

lke

933

au

 

lke

933

a

 

lke

934

au

 

lke

934

a

 

lke

934

bu

 

lke

934

b

 

lke

934

cdu

 

lke

934

cd

 

lke

d51

axw

*7)

lke

d52

axw

*7)

lkl

087

 

*6)

lkl

088

 

*6)

lkl

089

 

*6)

lkl

   

lokal spec. lokalt felt

lkn

033

ab

 

lko

110

aecikj

 

lko

110

secikj

 

lko

710

aecikj

 

lko

710

secikj

 

lko

720

k

 

lko

780

aecikj

 

lko

780

secikj

 

lko

910

ahgecikj

*5)

lko

910

secikj

*5)

lma

k01

a

*2)

lma

k02

a

*2)

lme

666

m

 

lme

666

n

 

lme

666

p

 

lme

666

l

 

lmo

k04

a

*2)

lms

600

ahefc

*11)

lms

610

aecikj

*11)

lms

610

secikj

*11)

lms

634

cdvxyz

*11)

lms

645

avxyz

*11)

lms

645

cvxyz

*11)

lms

660

abcdevxyz

 

lnb

666

u

 

lnm

k03

a

*2)

lnt

210

abc

 

lnt

222

ab

 

lok

652

m

 

lok

652

o

 

lpa

245

pqrs

 

lpa

247

p

 

lpa

248

p

 

lpe

100

ahefc

 

lpe

700

ahefc

 

lpe

720

ah

 

lpe

770

ahefc

 

lpe

900

ahefc

*5)

lpo

100

ahefc

 

lpo

110

aecikj

 

lpo

110

secikj

 

lpo

239

ahefc

 

lrt

860

tc

 

lrt

861

tc

 

lrt

863

tc

 

lrt

865

tc

 

lrt

866

tc

 

lrt

867

tc

 

lrt

868

tc

 

lrt

870

tc

 

lrt

871

tc

 

lrt

873

tc

 

lrt

874

tc

 

lrt

879

tc

 

lse

247

svon

 

lse

248

svon

 

lse

440

acvonøæ

 

lse

440

psrqvøæ

 

lse

558

sv

 

lse

840

avonøæ

 

lso

247

son

 

lso

248

son

 

lso

440

acnopqrsøæ

 

lso

440

psrqøæ

 

lso

558

s

 

lso

840

aonøæ

 

lst

861

tc

 

lti

210

abc

 

lti

222

ab

 

lti

239

tuvø

 

lti

239

 

lti

239

 

lti

240

adefghnosø

 

lti

240

s

 

lti

241

aøon

 

lti

242

acno

 

lti

245

abæøcnoy

 

lti

245

pqrs

 

lti

245

u

 

lti

245

xbc

 

lti

247

ac

 

lti

247

p

 

lti

247

son

 

lti

247

x

 

lti

248

ac

 

lti

248

p

 

lti

248

son

 

lti

248

x

 

lti

440

aconøæ

 

lti

440

psrqøæ

 

lti

512

t

 

lti

512

x

 

lti

520

t

 

lti

520

x

 

lti

526

t

 

lti

526

x

 

lti

530

t

 

lti

530

x

 

lti

534

t

 

lti

534

x

 

lti

700

t

 

lti

710

t

 

lti

739

tuvø

 

lti

739

 

lti

739

 

lti

740

afgøsdehno

 

lti

740

s

 

lti

745

abonø

 

lti

795

abcæøuv

 

lti

795

u

 

lti

795

v

 

lti

795

pqrs

 

lti

840

aonøæ

 

lti

945

aon

*5)

lts

300

e

 

ltt

860

tc

 

luk

631

a

 

luk

631

b

 

luk

631

f

 

luk

631

g

 

luk

631

s

 

luk

631

t

 

lut

239

tuv

 

lut

240

adefghnosø

 

lut

739

tuv

 

lut

740

adefghnoqrsø

 

lvp

557

avæøj

 

lvp

557

bvæøj

 

lvp

558

a

 

lvx

557

aæø

 

lvx

557

bæø

 

lvx

558

a

 

nal

070

a

 

nlm

060

a

 

udk

080

ax

 

Noter

Generelt: Visse langordsudtræk har reelt kun mening, hvis et delfelt fungerer som trigger.

F.eks. giver langordet 557 bæø ikke megen mening hvis delfelt b mangler

*1): Langord ldk kan udvides med den alfabetiske underdeling (jvf. langkode lau), hvis det ikke giver tekniske problemer. Forudsætningen for en sådan udvidelse er i praksis, at søgesystemet understøtter automatisk højretrunkering ved søgning på langord.

*2): Der er her forudsat udfoldede koder som følger - jvf. afsnit om udfoldede koder.

Felt k01: ud fra 005 z, 008 d, 008 f, 008 g, 008 h, 008 j, 008 m, , 008 o, 008 q, 009 a, 009b, 009 g, 009 h.

Felt k02: udfra 005 h, 005 i, 005 j

Felt k04: udfra 039 a

Felt k07: udfra 008 n

*3): Der findes ingen enkeltordskode svarende til lvx, jvf. vp/lvp.

*4):  Det er her forudsat, at henvisningsfelterne henviser til et emnefelt. Det vil sige, at indholdet i delfelt *z bør være:

 • For felt 900: *z 600
 • For felt 910: *z 610

*5): Det er her forudsat, at henvisningsfeltet ikke peger på et emnefelt. Det vil sige, at henholdsvis, felt 900 delfelt *z,  910 delfelt *z og felt 945 delfelt *z ikke bør rumme 6xx.

*6) Relevante delfelter for lokal klassifikation medtages.

*7) Felterne d51-d52 er foreløbige felter defineret før formatet for autoritetsposter blev fastlagt. Felterne vil også fremover blive brugt til udveksling af hjælpeposter

*8) Indhold vedrørende brugsretskategori i 021 b kan gøres søgbart med koden lbr sammen med 008 n-koderne for netdokumenters tilgængelighed, hvis det ønskes og er teknisk muligt.

*9) Der er her forudsat et tjek på, om a, h eller k findes i feltet, som er forudsætningen for at fastslå ophavstype.

Felt 720 er beregnet til ”Ukontrolleret navn som søgeelement” og søges derfor med fb-søgekoden. Men hvis de specifikke delfelter er benyttet enten ved inddatering eller konvertering, udnyttes de til at danne grundlag for en mere præcis søgning, hvis det er muligt.

*10) Delfelterne bør om muligt medtages i lag, hvis indholdet af delfelt *2 er NAL.

*11) Delfelterne bør om muligt medtages i lms, hvis indholdet af delfelt *2 er MeSH.

 

Udfoldning af koder

Der er to typer af udfoldning:

 1. KODE: udfoldning fra et-tegnskode til to-tegnskode med mnemoteknisk indhold. Formålet er at gøre informationen søgbar for professionelle.
 2. KLARTEKST: udfoldning fra et- eller fler-tegnskode til klartekst.

Formålet er at gøre informationen søgbar for publikum og kan evt. bruges ved fremvisning.

Bemærk at der ikke indgår en udfoldning til søgning af udgivelsesland, da det vurderes at det ikke har tilstrækkelig søgemæssig betydning.

Derudover er der mulighed for at udfolde tre-tegnskoderne i funktionsdelfelt 4 til klartekst ud fra Bilag J i danMARC2 (kolonnen ” Forslag til udfoldning af kode i registre).

Udfoldningen i danMARC2 er på dansk, men øvrige sprog kan overvejes. Det anbefales at både koden og den danske klartekst, medtages i samme streng i langordsregistret lff.

Materialebetegnelse

Der er i specifikationerne for enkeltordssøgning og langordssøgning for materialebetegnelse anvendt feltkoderne m01 *a og m04 *a (mnemo-koder) og k01 *a (klartekst).

For 009 *a og *b:

kode i posten

mnemo-kode

klartekst = generel materialebetegnelse (GMB)

a

te

tekst

b

håndskrift

c

mu

musikalier

d

mu

musikalier, håndskrift

e

km

kartografisk materiale

f

km

kartografisk materiale, håndskrift

g

bi

billede

m

fi

film- og videooptagelse

n

 

tidligere anvendt - se nedenfor

p

br

punktskrift

r

ly

lydoptagelse

s

lm

musikoptagelse

t

el

elektronisk materiale

u

tm

genstand

v

sm

sammensat materiale

Der har tidligere været anvendt koden n for videooptagelse med vi som mnemo-kode. Hvis n findes i posten, bør klartekst og mnemo-kode være som for m (fi/film- og videooptagelse).

Tilsvarende udfoldning for 009 *g og *h. Her bruges koden i posten dog som mnemo-kode:

kode i posten

klartekst = specifik materialebetegnelse

xa

mikroform

xb

dias

xc

cd

xd

dvd

xe

online

xf

 tidligere anvendt, se nedenfor

xg

minidisc

xh

kassettebånd

xi

DCC-bånd

xj

spolebånd

xk

grammofonplade

xl

plade

xm

model

xn

lydspor

xo

cartridge

xx

papirform

xy

uspecificeret fysisk medie

ed

diagram

ef

profil

eg

globus

ep

perspektivkort

es

remote-sensingkort

et

snit

mj

filmspole

nh

videokassette

ga

akvarel

gb

billedtæppe

gc

collage

gg

grafisk blad

gk

originalkunst

gm

maleri

gp

plakat

gr

kunstreproduktion

gt

tegning

gx

ekslibris

ha

arkitekturtegning

hb

billedkort

hd

ordkort

hf

fotografi

hg

flonellografmateriale

hl

flipover-materiale

hm

hologram

ho

postkort

hp

planche

hr

fotoreproduktion

hs

stereoskopisk billede

ht

teknisk tegning

hy

symbolkort

kb

billedbånd

kt

transparent

np

videoplade

tb

cd-rom

tc

magnetbånd

th

dvd video

tk

diskette

tg

cd-i

ti

foto-cd

to

dvd-rom

tu

udvidelseskort

ua

måleapparat

ub

laborativt materiale

ud

teaterdukke

ue

emnekasse

ui

materiale til indlæringsapparat

uk

skulptur

ul

spil

um

mikroskoppræparat

ur

diorama

us

udstillingsmontage

ut

legetøj

uu

puslespil

uv

øvelsesmodel

ia

mikrokortkassette

ic

mikrofiche

if

mikrofilmkassette

ih

mikrofilmhulkort

ik

kanalmikrokort

ip

papirmikrokort

is

mikrofilmspole

it

mikrofilmstrimmel

wt

teateropførelse(r)

wu

udstilling(er)

Der har tidligere været anvendt koden xf for diskette. Hvis xf findes i posten, bør klartekst være som for tk (diskette).

For 005 *z:

kode i posten

mnemo-kode

klartekst

p

lb

lydbog

q

lb

lydbog

q

lk

lydbog, klausuleret

For 008 *d:

kode i posten

mnemo-kode

klartekst

a

bl

bibliografi

b

ka

katalog

c

rg

register

d

rf

referatpublikation

e

ob

ordbog

f

ec

encyclopædi

g

vv

vejviser

h

bj

breve

i

sa

statistik

j

pg

programmerede tekster

k

pt

patent

l

sd

standard

m

dp

disputats

n

lo

lov

o

ta

tabelværk

p

tr

teknisk-videnskabelig rapport

q

ex

eksamensopgave

r

tt

traktat

s

am

anmeldelse

t

tn

taler

u

ug

udstillingskatalog

w

rw

review

x

sk

fiktion *)

y

fa

nonfiktion *)

z

bv

billedværk

å

småtryk

*) Det anbefales at implementering af søgning på materialekoden sk suppleres med søgning på det skønlitterære dk5-mærke sk, eller at 008 d-koderne maskingenereres retrospektivt for at opnå den fulde funktionalitet

For 008 *f:

kode i posten

mnemo-kode

klartekst

1

kf

konferencepublikation

For 008 *g:

kode i posten

mnemo-kode

klartekst

1

fe

festskrift

For 008 *h:

kode i posten

mnemo-kode

klartekst

m

ms

monografiserie

n

av

avis

p

ts

tidsskrift

z

åp

årspublikation

d

pb

periodicum: database

?

up

periodicum, ukendt type

For 008 *j:

kode i posten

mnemo-kode

klartekst

d

dr

dramatik

e

ea

essays

f

ro

roman

i

bx

skønlitterære breve

j

no

novelle

m

ig

integrerede genrer

p

di

digte

For 008 *m:

kode i posten

mnemo-kode

klartekst

1

ss

stor skrift

For 008 *n

Søgning på koderne er flyttet til m07 (brugsret og tilgængelighed)

For 008 *o:

kode i posten

mnemo-kode

klartekst

b

børnebog

s

bs

skolebog

For 008 *q:

kode i posten

klartekst

aa

data

ab

billeddata

ac

fontdata

ad

lyddata

ae

numeriske data

af

tekstdata

ba

program

bb

applikationsprogram

bc

cad program

bd

databaseprogram

be

desktoppublishingprogram

bf

regnearksprogram

bg

spil

bh

tekstbehandlingsprogram

bm

systemprogram

bn

programmeringssprogsprogram

bo

styresystemprogram

bp

søgeprogram

bu

værktøjsprogram

ca

data og program

cb

interaktivt multimedie

cc

onlinetjeneste

For 008 *r:

kode i posten

klartekst

ai

avisartikel

ap

tidsskriftartikel

For 008 *t:

kode i posten

mnemo-kode

klartekst

m

mo

monografi

s

samlingsværk

p

pe

periodicum

a

an

analyse

h

hj

hjælpepost

Materialebetegnelse for musik

Der er i specifikationerne for enkeltordssøgning og langordssøgning for musik-materialebetegnelse anvendt feltkoderne m02 *a (mnemo-kode) og k02 *a (klartekst).

Svarende til DanBib er også musik-materialebetegnelserne for ledsagekoder (men udspecificeret), partiturtype og instrumentalstemmer gjort søgbare.

For 005 *h:

kode i posten

mnemo-kode

klartekst

a

lv

ledsagekode: Vejledning i opførelse

b

lw

ledsagekode: Vejledning vedr. koreografi

c

lu

ledsagekode: Udgiverens kommentar

d

lh

ledsagekode: Handling (opera, ballet)

e

ll

ledsagekode: Libretto eller tekst

f

lt

ledsagekode: Tekstregister

g

lr

ledsagekode: Tematisk register

h

ls

ledsagekode: Subskriptionsliste

i

ledsagekode: Katalog øvrige værker

j

la

ledsagekode: Bibliografi

k

ld

ledsagekode: Diskografi

l

lj

ledsagekode: Tekniske oplysninger om musikken

m

li

ledsagekode: Teknisk/historiske oplysninger om instrumenterne

n

lp

ledsagekode: Biografi af komponisten

o

lq

ledsagekode: Biografi af udøver eller orkestrets historie

p

ledsagekode: Historiske oplysninger om musikken

q

ledsagekode: Andre historiske oplysninger

r

le

ledsagekode: Etnologiske oplysninger

s

lg

ledsagekode: Grammofonplade(r)

t

lf

ledsagekode: Kassettebånd

u

lz

ledsagekode: Andre lydmedier

v

lx

ledsagekode: Musikinstrument(er)

w

lc

ledsagekode: Compact disc(s)

x

ln

ledsagekode: Musikalie- eller nodebilag

y

mm

ledsagekode: Music-minus-one

For 005 *i:

kode i posten

mnemo-kode

klartekst

a

pa

partitur

b

ps

studiepartitur

c

pl

spillepartitur

d

pk

korpartitur

e

pp

klaverpartitur

g

px

andre partiturtyper

h

ph

instruktør-/sufflørhæfte

i

pd

dirigentstemme

j

pc

particel

k

pr

reduceret partitur

l

pu

klaverudtog

o

po

orgelpartitur

For 005 *j:

kode i posten

mnemo-kode

klartekst

a

st

instrumentalstemmer

b

sv

vokal- eller korstemmer

c

so

orkester- eller kormateriale

Musikalsk notation

Der er i specifikationerne for enkeltordssøgning og langordssøgning for musikalsk notation anvendt feltkoderne m03 *a (mnemo-kode) og k03 *a (klartekst).

For 005 *k:

kode i posten

mnemo-kode

klartekst

a

nd

noder

b

bc

becifring

c

so

solmisation

d

bc

tekst med becifring

e

tl

tal

f

bg

bogstaver

g

ak

akkorddiagrammer (strengeinstrumenter)

h

ak

akkorddiagrammer (klaviaturinstrumenter)

i

sd

spillediagrammer

j

tu

tabulatur

k

ne

neumer

l

me

mensuralnotation

m

gr

grafisk/optisk notation

z

nx

andre notationsformer

Musikopstilling

Der er i specifikationerne for enkeltordssøgning for musikopstilling anvendt feltkoden

k04 *a (klartekst).

Se danMARC2 om felt 039.

For 039 *a:

kode i posten

Klartekst

sam

SAMLINGER

mir

MIDDELALDER/RENÆSSANCE

mia

MIDDELALDER/RENÆSSANCE. ANTOLOGIER

avg

AVANTGARDE

ava

AVANTGARDE. ANTOLOGIER

ork

ORKESTERMUSIK

ora

ORKESTERMUSIK. ANTOLOGIER

kam

KAMMERMUSIK

kaa

KAMMERMUSIK. ANTOLOGIER

eti

ET INSTRUMENT

eta

ET INSTRUMENT. ANTOLOGIER

vok

VOKALMUSIK

voa

VOKALMUSIK. ANTOLOGIER

opr

OPERAER

opa

OPERAER. ANTOLOGIER

otm

OPERETTER/MUSICALS

ota

OPERETTER/MUSICALS. ANTOLOGIER

new

NEW AGE

fol

FOLKEMUSIK

blu

BLUES

bla

BLUES. ANTOLOGIER

jaz

JAZZ

jaa

JAZZ. ANTOLOGIER

bef

ROCK

bea

ROCK. ANTOLOGIER

und

UNDERHOLDNING

dau

DANSK UNDERHOLDNING

jul

JULEMUSIK

fil

FILMMUSIK

tes

TESTPLADER

mmo

MUSIC MINUS ONE

hib

HISTORIER. BØRN

mub

MUSIK. BØRN

Brugsret og tilgængelighed

Der er i specifikationerne for enkeltordssøgning for brugsret og tilgængelighed anvendt feltkoden m07 *a (mnemo-kode) og k07 *a (klartekst).

Søgekoden kan suppleres med oplysninger om brugsretskategorier i felt 021 b, hvis det ønskes og er muligt

For 008 *n

kode i posten

mnemo-kode

klartekst

a

ou

ubegrænset adgang

b

od

begrænset adgang

c

oi

ingen adgang

Børnelitteraturopstilling

Der er i specifikationerne for enkeltordssøgning for børnelitteraturopstilling anvendt feltkoden k06 *a (klartekst).

Se danMARC2 om felt 038.

For 038 *a:

kode i posten

klartekst

bi

billedbog

dr

dramatik

te

tegneserie

Sprog

Der er i specifikationerne for enkeltordssøgning for sprog anvendt feltkoden k05 *a (klartekst).

Til brug for publikum kan sprog gøres søgbart med klartekst.

For 008 *l - eksempel:

kode i posten

klartekst

dan

dansk

eng

engelsk

Felt-repræsentation af udfoldede koder

Når der nedenfor er anvendt feltkoder m01, k02 etc. står det alene for et lokalt genereret felt. I lokale systemer kan f.eks. anvendes i-, j- og/eller k-felter. Der er ingen bindinger i valg af evt. lokalt felt til disse oplysninger: der kan anvendes samme felt og forskellige delfelter - ligesom systemer, der kan generere søgekoder uden at disse rent fysisk står i posten, frit kan gøre dette som i DanBib.

 

mnemo-kode

klartekst

Materialebetegnelse

m01 a

k01 a

Materialebetegnelse - musik

m02 a

k02 a

Musikalsk notation

m03 a

k03 a

Materialebetegnelse - kun hovedmateriale

m04 a

 

Musikopstilling

 

k04 a

Sprog

 

k05 a

Børnelitteratur

 

k06 a

Brugsret og tilgængelighed

m07 a

k07 a

 

Koder for materialetype

Kode

Indhold

Kilde

aa

data

008q

ab

billeddata

008q

ac

fontdata

008q

ad

lyddata

008q

ae

numeriske data

008q

af

tekstdata

008q

ai

avisartikel

008r

am

anmeldelse

008d

an

analyse

008t

ap

tidsskriftartikel

008r

av

avis

008h

ba

program

008q

bb

applikationsprogram

008q

bc

cad-program

008q

bd

databaseprogram

008q

be

desktoppublishingprogram

008q

bf

regnearksprogram

008q

bg

spil

008q

bh

tekstbehandlingsprogram

008q

bi

billede

009a

bj

breve

008d

bl

bibliografi

008d

bm

systemprogram

008q

bn

programmeringssprogsprogram

008q

bo

styresystemprogram

008q

bp

søgeprogram

008q

br

punktskrift

009a

bs

skolebog

008o

bu

værktøjsprogram

008q

bv

billedværk

008d

bx

skønlitterære breve

008j

børnebog

008o

ca

data og program

008q

cb

interaktivt multimedie

008q

cc

onlinetjeneste

008q

di

digte

008j

dp

disputats

008d

dr

dramatik

008j

ea

essay

008j

ec

encyclopædi

008d

ed

diagram

009g

ef

profil

009g

eg

globus

009g

el

elektronisk materiale

009a

ep

perspektivkort

009g

es

remote-sensing-kort

009g

et

snit

009g

ex

eksamensopgave

008d

fa

nonfiktion

008d

fe

festskrift

008g

fi

film- og videooptagelse

009a

ga

akvarel

009g

gb

billedtæppe

009g

gc

collage

009g

gg

grafisk blad

009g

gk

originalkunst

009g

gm

maleri

009g

gp

plakat

009g

gr

kunstreproduktion

009g

gt

tegning

009g

gx

ekslibris

009g

ha

arkitekturtegning

009g

hb

billedkort

009g

hd

ordkort

009g

hf

fotografi

009g

hg

flonellografmateriale

009g

hj

hjælpepost

008t

hl

flipover-materiale

009g

hm

hologram

009g

ho

postkort

009g

hp

planche

009g

hr

fotoreproduktion

009g

hs

stereoskopisk billede

009g

ht

teknisk tegning

009g

hy

symbolkort

009g

håndskrift

009a

ia

mikrokortkassette

009g

ic

mikrofiche

009g

if

mikrofilmkassette

009g

ig

integrerede genrer

008j

ih

mikrofilmhulkort

009g

ik

kanalmikrokort

009g

ip

papirmikrokort

009g

is

mikrofilmspole

009g

it

mikrofilmstrimmel

009g

ka

katalog

008d

kb

billedbånd

009g

kf

konferencepublikation

008f

km

kartografisk materiale

009a

km

kartografisk materiale, håndskrift

009a

kt

transparent

009g

la

ledsagekode: Bibliografi

005h

lb

lydbog

005z

lc

ledsagekode: Compacts disc(s)

005h

ld

ledsagekode: Diskografi

005h

le

ledsagekode: Etnologiske oplysninger

005h

lf

ledsagekode: Kassettebånd

005h

lg

ledsagekode: Grammafonplade(r)

005h

lh

ledsagekode: Handling (opera, ballet)

005h

li

ledsagekode: Teknisk/historiske oplysninger om instrumenterne

005h

lj

ledsagekode: Tekniske oplysninger om musikken

005h

lk

lydbog, klausuleret

005z

ll

ledsagekode: Libretto eller tekst

005h

lm

musikoptagelse

009a

ln

ledsagekode: Musikalie- eller nodebilag

005h

lo

lov

008d

lp

ledsagekode: Biografi af komponisten

005h

lq

ledsagekode: Biografi af udøver eller orkestrets historie

005h

lr

ledsagekode: Tematisk register

005h

ls

ledsagekode: Subskriptionsliste

005h

lt

ledsagekode: Tekstregister

005h

lu

ledsagekode: Udgiverens kommentar

005h

lv

ledsagekode: Vejledning i opførelse

005h

lw

ledsagekode: Vejledning vedr. koreografi

005h

lx

ledsagekode: Musikinstrument(er)

005h

ly

lydoptagelse

009a

lz

ledsagekode: Andre lydmedier

005h

ledsagekode: Historiske oplysninger om musikken

005h

ledsagekode: Katalog øvrige værker

005h

ledsagekode: Andre historiske oplysninger

005h

mj

filmspole

009g

mm

ledsagekode: Music-minus-one

005h

mo

monografi

008t

ms

monografiserie

008h

mu

musikalier

009a

mu

musikalier, håndskrift

009a

nh

videokassette

009g

no

novelle

008j

np

videoplade

009g

ob

ordbog

008d

od

begrænset adgang

008n

oi

ingen adgang

008n

ou

ubegrænset adgang

008n

pa

partitur

005i

pb

periodicum: database

008h

pc

particel

005i

pd

dirigentstemme

005i

pe

periodicum

008t

pg

programmerede tekst er

008d

ph

instruktør-/sufflørhæfte

005i

pk

korpartitur

005i

pl

spillepartitur

005i

po

orgelpartitur

005i

pp

klaverpartitur

005i

pr

reduceret partitur

005i

ps

studiepartitur

005i

pt

patent

008d

pu

klaverudtog

005i

px

andre partiturtyper

005i

rf

referatpublikation

008d

rg

register

008d

ro

roman

008d

rw

review

008d

sa

statistik

008d

sd

standard

008d

sk

fiktion

008d

sm

sammensat materiale

009a

so

orkester- eller kormateriale

005j

ss

stor skrift

008m

st

instrumentalstemmer

005j

sv

vokal- eller korstemme

005j

samlingsværk

008t

småtryk

008d

ta

tabelværk

008d

tb

cd-rom

009g

tc

magnetbånd

009g

te

tekst

009a

tg

cd-i

009g

th

dvd video

009g

ti

foto-cd

009g

tk

diskette

009g

tl

tal

005k

tm

genstand

009a

tn

taler

008d

to

dvd-rom

009g

tr

teknisk-videnskabelig rapport

008d

ts

tidsskrift

008h

tt

traktat

008d

tu

udvidelseskort

009g

ua

måleapparat

009g

ub

laborativt materiale

009g

ud

teaterdukke

009g

ue

emnekasse

009g

ug

udstillingskatalog

008d

ui

materiale til indlæringsapparat

009g

uk

skulptur

009g

ul

spil

009g

um

mikroskoppræparat

009g

up

periodikum, ukendt type

008h

ur

diorama

009g

us

udstillingsmontage

009g

ut

legetøj

009g

uu

puslespil

009g

uv

øvelsesmodel

009g

vi

[udgået]

 

vv

vejviser

008d

wt

teateropførelse(r)

009g

wu

udstilling(er)

009g

xa

mikroform

009g

xb

dias

009g

xc

cd

009g

xd

dvd

009g

xe

online

009g

xf

[udgået]

 

xg

minidisc

009g

xh

kassettebånd

009g

xi

DCC-bånd

009g

xj

spolebånd

009g

xk

grammofonplade

009g

xl

plade

009g

xm

model

009g

xn

lydspor

009g

xo

cartridge

009g

xx

papirform

009g

xy

uspecificeret fysisk medie

009g

åp

årspublikation

008h

 

Bilag A: Ændringshistorik

Oversigt over ændringer af Praksisregler fra første udgave af 30. januar 1998 til web-publiceret udgave 2000

Web-publiceret udgave 2000 – ses stadig som:

http://www.bs.dk/publikationer/andre/praksisregler/index.htm

Kode

Ændringer

fb

for 513 tilføjet delfelterne i og j

lke

tilføjet søgekode

luk

tilføjet søgekode

Oversigt over ændringer af Praksisregler web-publiceret udgave 2000 til 2. udgave

Symboler i enkeltordsregisterændringer

+ : nyt delfelt eller felt

- (med felt- eller delfeltsangivelse): slettet delfelt eller felt (inkl. alle delfelter)

- (uden felt- eller delfeltangivelse): uændret

Symboler i langordsregisterændringer og kodeudfoldningsændringer

+ : ny streng eller kode

à : ændring i eksisterende streng eller kodeafsnit

- (med felt-, delfelts- eller kodeangivelse): slettet streng eller kode

- (uden felt- eller delfeltangivelse): uændret

I kodeudfoldningsdelen er der kun medtaget deciderede ændringer og tilføjelser.

Kode

Ændringer

ac

-

ag

-

aj

Ny

ar

Ny

au

+ 652 t

+ 654 t

+ 655 t

bc

Ny

bs

Ny

cl

+ 050 a

+ 060 a

+ 070 a

+ 079 a, c

+ 080 u

+ 082 a, b, d

note i.s.f. delfelt 087, 088 og 089

+ 655 i, m, p

co

-

cp

Del af både ke og em

dp

- d53

- d54

df

- 666 i

dk

+ 655 i, m, p

ds

-

ed

Ikke del af ef, kun af ke og em

ef

- 633

- 634

- 645

+ 667 e, f, t

+ 930 f

ej

Ny

ek

+ 910 inkl. note

em

+ 620 a

+ 650 b, c, d, e, v

+ 651 v

+ 652 t

+ 654 t

+ 655 t

+ 667

+ 900 inkl. note

+ 910 inkl. note

- d53

- d54

en

-

ep

Del af både ke og em

+ 900 inkl. Note

es

+ 667 s, q, r

+ 930 s

fb

- 538 f

fg

-

fk

udgået – kun med i oversigt i 1. udg.

fl

+ 247 i

+ 248 i

fm

-

fo

-

fv

-

gd

-

hm

Ny

ht

Ny

ib

+ 021 e

+ 247 r

+ 248 r

- 523 z

+ 558 r

ic

-

id

-

im

-

in

+ 529 z

ip

Ny

ir

-

is

+ 021 e

+ 247 r

+ 248 r

+ 529 z

+ 558 r

ix

-

ka

Ny

ke

+ 600 *

+ 610 *

+ 620 a, v, x, y, z

+ 621 *

+ 630 u

+ 650

+ 651

+ 666 m, n, p, l, o

+ 667 e, f, i, t, s, r, q, m, n, p, l, o

+ 690 a, b, d

+ 900 inkl. note

+ 910 inkl. note

+ 930 a, f, s, u

+ 933 a, u

+ 934 a, b, c, d, u

kg

Ny

kk

-

kl

note i.s.f. delfelt 087, 088 og 089

km

-

ko

- 239

- 739

kr

Ny

kx

Ny

ld

Ny

ln

Ny

ma

+ 014 x

me

- d53

- d54

mo

-

ms

-

nb

-

nm

-

no

+ 502 a

+ 512 i, t, e, d, x, b, u, y

+ 517 b, c, d

+ 520 a, i, t, e, d, x, b, u, y

+ 526 i, t, e, d, x, b, u, y

+ 530 i, t, e, d, x, m, b, z, u, y

+ 534 i, t, e, d, x, b, u, y

+ 559 u, y

nr

- 013

- 014

- 015

+ 021 e

+ 023 a

+ 247 r

+ 248 r

- 529 z

+ 538 o, p, q

+ 558 r

ns

Ny

nt

-

ok

+ 652 o

op

Ny

ou

-

pa

- 945 p

pe

- 239

- 739

po

-      (flyttet til korrekt alfabetisering)

pu

+ 247 h

+ 248 h

rt

-

se

+ 440 æ

+ 558 v

+ 840 æ

sf

Ny

so

Ny

sp

-

st

-

tf

-

ti

+ 245 æ, ø

+ 440 æ

- 557

- 558

+ 700 t

+ 710 t

+ 745 b, æ

+ 794 æ

+ 840 æ

+ note til 945

ts

Ny

tt

-

uk

-

ul

-

ut

- 239 ø

vp

Ændret hierarki: ikke længere del af ti

+ 557 æ, ø  

ww

+ 247 u

+ 248 u

+ 520 u

+ 530 u

+ 532 u

+ 534 u

+ 559 u

år

+ 247 j

+ 248 j

noter

Indhold i note 1-2 ændret

Note 3: ændret

+ 008 n i m01

+ m04

+ k06

Note 4-7: nye

   

bmc

-

dbk

à 079 ac

ddc

-

lac

-

lag

-

lau

+ 652 t

+ 654 t

+ 655 t

+ 952 a

lcc

- 050 b

lcl

à 079 ac

note i.s.f. delfelt 087, 088 og 089

- 655 nvz

- 655 ovz

- 655 pvz

- 655 rv

lcp

Nu med i tabellen

ldb

+ 666 m

+ 666 n

+ 666 p

+ 666 l

à d51 axw

à d52 axw

- d53

- d54

ldf

+ 666 i

à d51 axw

à d52 axw

ldk

+ 652 iz

à 652 nv

à 652 nz

à 652 o

à 652 pz

+ 652 qv

+ 652 qz

+ 655 mv

+ 655 pv

+ 655 iv

lds

+ 668 abc

- d53

- d54

led

-

lef

- 630 au

- 630 bu

- 630 su

- 630 tu

- 633

- 634

- 645

+ 667 e

+ 667 f

+ 667 t

+ 930 fu

lek

Nu med i tabellen

lem

+ 620 a

+ 630 a

+ 630 b

+ 630 f

+ 630 g

+ 630 s

+ 630 t

+ 633 a

à 634 a

+ 634 au

+ 634 b

+ 634 bu

+ 634 cd

+ 634 cdu

+ 634 u

à 650 abcdevxyz

à 651 avxyz

+ 652 t

+ 654 t

+ 655 t

+ 667 (samme strenge som 666)

+ 900 inkl. note

+ 910 inkl. note

+ 930 a

+ 930 f

+ 930 s

+ 933 a

à 934 a

+ 934 au

+ 934 b

+ 934 bu

+ 934 cd

+ 934 cdu

+ 966 i

à d51 axw

à d52 axw

- d53

- d54

lep

Nu med i tabellen

les

+ 667 s

+ 667 r

+ 667 q

+ 930 su

lfm

-

lfo

Ny note

lgd

à 654 o

- 655

lht

Ny

lke

+ 600 ahefc

+ 610 aecijk

+ 610 secijk

+ 630 a

+ 630 b

+ 630 f

+ 630 g

+ 630 s

+ 630 t

+ 633 a

à 634 a

+ 634 au

+ 634 b

+ 634 bu

+ 634 cd

+ 634 cdu

+ 634 u

+ 650 abcdevxyz

+ 651 avxyz

+ 666 m

+ 666 n

+ 666 p

+ 666 l

+ 667 (samme strenge som 666)

+ 690 ad

+ 690 bd

+ 900 inkl. note

+ 910 inkl. note

+ 930 au

+ 930 a

+ 930 fu

+ 930 f

+ 930 su

+ 930 s

+ 933 au

+ 933 a

+ 934 a

+ 934 au

+ 934 b

+ 934 bu

+ 934 cd

+ 934 cdu

à d51 axw

à d52 axw

lkl

note i.s.f. delfelt 087, 088 og 089

lko

- 239

- 739

lma

-

lme

- d53

- d54

lmo

-

lms

-

lnb

-

lnm

-

lnt

-

lok

+ 652 o

lpa

- 945 p

lpe

- 239

- 739

lpo

-

lrt

-

lse

à 440 acvonøæ

à 440 psrqvøæ

à 558 sv

à 840 avonøæ

lso

Ny

lst

-

lti

à 239 tuvø

à 239 uø

à 239 vø

à 241 aøon

à 245 abæøcnoy

à 247 ac

à 247 son

à 248 ac

à 248 son

à 440 aconøæ

à 440 psrqøæ

+ 700 t

+ 710 t

à 739 tuvø

à 739 uø

à 739 vø

à 740 afgøsdeh

à 745 abonø

à 795 abcæøuv

- 795 av

à 840 aonøæ

- 945 p

lts

Ny

ltt

-

luk

-

lut

à 239 tuv

à 739 tuv

à 740 adefghøsqr

lvp

Ændret hierarki: ikke længere del af lti

à 557 avæøj

à 557 bvæøj

lvx

Ændret hierarki: ikke længere del af lti

à 557 aæø

à 557 bæø

nal

-

nlm

-

udk

-

noter

Note 2 ændret:

+ 008 n i k01

Note 4-7: nye

   

koder

à Generelt: en del klartekster

à Materialebetegnelse:

+ udfoldningsfelt m04

009 *a og *b:

- kode n mnemokode vi (videooptag.)

009 *g og *h:

- kode xf (diskette)

à kode th nu kun som dvd video

008 *d:

+ kode h mnemokode bj (breve)

+ kode s mnemokode am (anmeldelse)

+ kode t mnemokode tn (taler)

+ kode w mnemokode rw (review)

008 *h:

+ kode d mnemokode pb (database)

008 *n: Ny

008 *r: Ny

008 *t:

+ kode h mnemokode hj (hjælpepost)

à Musikopstilling:

039 *a:

+ kode new (NEW AGE)

+ kode fil (FILMMUSIK)

+ Børnelitteraturopstilling

à Felt-repræsentation:

+ Børnelitteratur klartekst: k06 a

à Koder for materialetype:

+ kode ai (avisartikel) 008r

+ kode am (anmeldelse) 008 d

+ kode ap (tidsskriftartikel) 008r

+ kode bj (breve) 008d

+ kode hj (hjælpepost) 008t

+ kode od (begrænset adgang) 008n

+ kode oi (ingen adgang) 008n

+ kode ou (ubegrænset adgang) 008n

+ kode pb (periodicum: database) 008h

+ kode rw (review) 008d

+ kode tn (taler) 008d

- kode vi

+ kode xd (dvd) 009g

- kode xf

Oversigt over opdateringer af 2. udgave

Symboler i enkeltordsregisterændringer

+ : nyt delfelt eller felt

à: ændring i eksisterende indhold

- (med felt- eller delfeltsangivelse): slettet delfelt eller felt (inkl. alle delfelter)

Symboler i langordsregisterændringer og kodeudfoldningsændringer

+ : ny streng eller kode

à : ændring i eksisterende streng eller kodeafsnit

- (med felt-, delfelts- eller kodeangivelse): slettet streng eller kode

I kodeudfoldningsdelen er der kun medtaget deciderede ændringer og tilføjelser.

Dato

Kode

Ændringer

27.4.2009

br

Ny

2.8.2007

kn

Ny

27.4.2009

nl

Ny

27.4.2009

oc

Ny

2.8.2007

uu

Ny

27.4.2009

lbr

Ny

27.4.2009

lff

Ny

2.8.2007

lkn

Ny

     

27.4.2009

ag

+ 600 undtagen b (inkl. note 12)

+ 610 undtagen b (inkl. note 12)

+ 634 cdvxyz (inkl. note 12)

+ 645 acvxyz (inkl. note 12)

27.4.2009

br

+ 021 b (inkl. note 9)

+ m07 a

2.8.2007

cl

à 080 a

27.4.2009

cl

+ 080 x

27.4.2009

ek

à 610 undtagen b

27.4.2009

em

à 600 undtagen b

à 610 undtagen b

+ 634 alle delfelter

+ 645 alle delfelter

+ 650 alle delfelter

+ 651 alle delfelter

+ 660 alle delfelter

à 670 alle delfelter

27.4.2009

en

+ 520 n

27.4.2009

ep

à 600 undtagen b

27.4.2009

fb

+ 242 e

+ 720 o, 4 (inkl. note 11)

27.4.2009

fo

+ 239 4

+ 700 4

+ 710 4

+ 720 a, h, k, 4 (inkl. note 11)

+ 739 4

+ 770 4

27.4.2009

ht

+ 240 n

27.4.2009

ib

+ 520 r

+ 526 r

27.4.2009

in

+ 520 z

+ 526 z

27.4.2009

is

+ 025 a, x

+ 520 r, z

+ 526 r, z

27.4.2009

ke

à 600 undtagen b

à 610 undtagen b

+ 634 alle delfelter

+ 645 alle delfelter

+ 650 alle delfelter

+ 651 alle delfelter

+ 660 alle delfelter

27.4.2009

ko

+ 710 4

+ 720 k, 4 (inkl. note 11)

27.4.2009

ms

+ 600 undtagen b (inkl. note 13)

+ 610 undtagen b (inkl. note 13)

+ 634 cdvxyz (inkl. note 13)

+ 645 acvxyz (inkl. note 13)

27.4.2009

nl

+ 036 a, b, z

27.4.2009

no

+ 501 u, y

+ 504 u, y

27.4.2009

nr

+ 025 a, x

+ 035 a

+ 036 a, b, z

+ 520 n, r, z

+ 526 r, z

27.4.2009

oc

+ 035 a

27.4.2009

pe

+ 700 4

+ 720 a, h, 4 (inkl. note 11)

+ 770 4

27.4.2009

po

+ 239 4

27.4.2009

ti

+ 240 l, n, o

+ 242 a, c, n, o

+ 740 n, o

27.4.2009

ut

+ 240 l, n, o

+ 740 n, o

27.4.2009

ww

+ 501 u

+ 504 u

27.4.2009

år

+ 260 j

27.4.2009

noter

note 3 ændret:

- 008n i m01

+ m07

note 9-13: nye

     

27.4.2009

lag

+ 600 ahefc (inkl. note 10)

+ 610 aecikj (inkl. note 10)

+ 610 secikj (inkl. note 10)

+ 634 cdvxyz (inkl. note 10)

+ 645 avxyz (inkl. note 10)

+ 645 xvxyz (inkl. note 10)

à 670 abcdevxyz

27.4.2009

lbr

+ 021 b (inkl. note 8)

+ k07 a

27.4.2009

lcl

à 080 ax

27.4.2009

lem

à 634 avxyz

à 634 bvxyz

à 634 cdvxyz

à 645 avxyz

à 645 bvxyz

à 645 cvxyz

à 651 aevxyz

à 660 abcdevxyz

à 670 abcdevxyz

27.4.2009

lff

+ 100 ahefc4

+ 110 aecikj4

+ 110 secikj4

+ 239 ahefc4

+ 700 ahefc4

+ 710 aecikj4

+ 110 secikj4

+ 720 ah4 (inkl. note 9)

+ 720 k4 (inkl. note 9)

+ 739 ahefc4

+ 770 ahefc4

+ 780 aecikj4

+ 780 secikj4

27.4.2009

lfo

+ 720 ah (inkl. note 9)

+ 720 k (inkl. note 9)

27.4.2009

lht

à 240 adefghnsø

27.4.2009

lke

à 634 avxyz

à 634 bvxyz

à 634 cdvxyz

à 645 avxyz

à 645 bvxyz

à 645 cvxyz

à 651 aevxyz

à 660 abcdevxyz

à 670 abcdevxyz

27.4.2009

lko

+ 720 k (inkl. note 9)

27.4.2009

lms

+ 600 ahefc (inkl. note 10)

+ 610 aecikj (inkl. note 10)

+ 610 secikj (inkl. note 10)

+ 634 cdvxyz (inkl. note 11)

+ 645 avxyz (inkl. note 11)

+ 645 xvxyz (inkl. note 11)

à 660 abcdevxyz

27.4.2009

lpe

+ 720 ah (inkl. note 9)

27.4.2009

lti

à 240 adefghnosø

+ 242 acno

à 740 adefghnosø

27.4.2009

lut

à 240 adefghnosø

à 740 adefghnoqrsø

27.4.2009

udk

à 080 ax

27.4.2009

noter

note 2 ændret:

- 008n i k01

+ k07

note 8-11 nye

     

27.4.2009

koder

+ afsnit i indledning

27.4.2009

 

à Materialebetegnelse:

008 *d

+ kode x mnemokode sk (fiktion)

+ kode y mnemokode fa (nonfiktion)

+ note vedr. implementering

- 008 *n

+ Brugsret og tilgængelighed:

+ 008 *n

à Feltrepræsentation:

+ Materialebetegnelse -  hovedmateriale mnemokode: m04 *a

+ Brugsret og tilgængelighed mnemokode: m07 klartekst: k07

à Koder for materialetype:

+ kode fa (nonfiktion) 008d

+ kode sk (fiktion) 008d

   

Denne side er Hele publikationen med grafik til publikationen "Praksisregler for søgeveje".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/praksisregler_soegeveje/index.htm
© 2009