Indledning

Formålet med Praksisregler for søgeveje. Opsætning af søgeveje og udfoldning af koder under danMARC2 er at sikre den størst mulige ensartethed i anvendelse af søgekoder i de forskellige lokalsystemer og fælleskataloger. En ensartethed vil gøre det nemmere at gå fra det ene system til det andet.

Dette gælder uanset om man søger direkte i et system med CCL og dermed søgekoderne tastet eller ved at udfylde en menu, hvor søgekoden "gemmer" sig bag en label som f.eks. "Titel". Det gælder også hvis søgningen sker indirekte via Z39.50 eller SRW/SRU, hvor søgekoderne i praksisreglerne danner bro mellem danMARC2-formater og Z39.50's søge- attributter samt SRW/SRU's søgeindex.

Principper

Hovedprincippet i disse regler er, at hvis de nævnte søgekoder bruges, skal de betyde det anførte - og hvis der laves søgbarhed som anført, skal de nævnte søgekoder bruges. Det betyder ikke, at det enkelte bibliotek er forpligtet til at anvende samtlige søgekoder - det er det enkelte bibliotek som fastlægger niveauet. Valgfriheden betyder endvidere, at en enkeltordskode som cl ikke er obligatorisk, selvom den tilsvarende langordskode lcl anvendes.

Henvisningsfelter er specificeret på de specifikke søgekoder. For eksempel er felt 930 delfelt *f medtaget for søgekoderne ef og lef.

Anbefalinger

Det står bibliotekerne frit for at tilføje søgekoder til lokal anvendelse. Lokale felter anbefales gjort søgbare på samme måde som de felter, som de er lokale ækvivalenter til. Et ikke-danMARC2 felt til lokal titelvariant bør således være søgbart med søgekoden ti.

Det står bibliotekerne frit for at tilføje søgekoder til speciel anvendelse. Sådanne søgekoder må ikke overlappe søgekoder nævnt i disse praksisregler.

Når der i et bibliotekssystem er mulighed for en defaultsøgekode, anbefales det, at den som minimum svarer til søgekoderne fo, ti, em samt no. Som følge af udskillelsen af vp fra ti er det for systemer med artikelregistreringer relevant også af medtage søgekode vp. I en række systemer (herunder DanBib) indeholder defaultsøgekoden også id og is.

Udfoldede koder

Udfoldninger af kodede oplysninger er i dag en integreret del af både DanBib og de fleste lokalsystemer af hensyn til brugervenligheden overfor både biblioteksansatte og publikum. Der er derfor som en del af praksisreglerne specificeret en udfoldning af koder. Også her gælder princippet om, at hvis der udfoldes ud fra de nævnte felter, så skal der udfoldes som angivet.

De her specificerede udfoldninger af kodede oplysninger er ikke obligatorisk for bibliotekerne. Men her gælder det tilsvarende princip som for søgekoder. Bruges f.eks. søgekoden ma, så skal den dække de koder, som er beskrevet og hvis f.eks. 005, delfelt k (musikalsk notation) ønskes gjort søgbart som to-bogstavskode, skal der anvendes koder som anført i disse regler.

Se endvidere indledningen til afsnittet Udfoldning af koder.

Langordskoder på to tegn

Der er nogle systemer, som i dag anvender den samme søgekode for både enkeltordskode og for langsordskode, hvor enkeltordskode så er suffix og hvor langordskode er præfix. Ved samspil mellem bibliotekssystemer med Z39.50 og SRW/SRU håndteres en sådan forskel ved den maskinelle fortolkning af modtagne forespørgsler.

Delfelter med teknisk funktion

Indholdet af delfelterne 0, 1 og 2 samt å er teknisk og skal ikke medtages i udlægning af søgestrenge. Dette er ikke nævnt de steder, hvor der står "Alle delfelter", men gælder generelt.

Også indholdet af store delfelter er teknisk i den forstand at de angiver en version af feltindholdet beregnet for alfabetisering. Det kan i visse tilfælde være nyttigt at benytte denne information også i forbindelse med udlægning af søgeveje. Specifikation heraf ligger udover specifikationsgraden for denne udgave af praksisreglerne. Det kan dog nævnes at anvendelse af store delfelter både kan ske ved at benytte stort delfelt i stedet for lille delfelt eller ved at anvende begge versioner. Som eksempler kan nævnes at der i koden lse med rimelighed kunne anvendes stort delfelt V i stedet for lille delfelt v for felt 440 - og for koderne po/lpo både at udlægge a og A (titel) samt e og E (romertal) for felt 239.

Ændringer april 2009

Der er sket en række mindre justeringer med udgangspunkt i en ajourføring af danMARC2-formatet. Søgevejene afspejler denne ajourføring, der primært er foretaget for at mindske datatab ved konvertering mellem MARC21 og danMARC2.

Delfelt 4 med funktionskoder er nyt i ophavsfelterne i danMARC2. Delfeltet og koderne er baseret på det tilsvarende delfelt og de tilsvarende koder i MARC21, men er udvalgt efter danske forhold.

Koderne skal være søgbare. I disse anbefalinger er koden medtaget i alle relevante ordregistre, men ikke i de tilsvarende langordsregistre. Der er indført et nyt langordsregister, der indeholder de samme felter/delfelter som lfo suppleret med  funktionskoderne fra *4. Om muligt tilføjes desuden  udfoldning til dansk klartekst, da koderne ikke er mnemotekniske på dansk. Dublering til klartekst på andre sprog kan overvejes. Ligeledes kan det overvejes at danne funktionsspecifikke registre eller anden form for oplægning af et udvalg af koderne af hensyn til specialsøgesider m.v.

Derudover er tilføjet et tidligere DBC-register.

De nye registre er:

 • br
 • nl
 • oc

Brugsret og tilgængelighed
Library of Congress control number
OCLC control number

samt som langord:
 • lbr
 • lff

Brugsret og tilgængelighed
Forfatter med funktionsangivelser

Hovedparten af indholdet i br-søgekode er koder i 008 n, der er flyttet fra ma-søgekoden. For at opnå den ønskede funktionalitet ved brug af koderne i 008 n, anbefales det at tilgængelighedskoderne maskingenereres retrospektivt, især for periodica, hvis det er muligt.

Ændringer i forhold 2000-udgaven

Der er sket en række mindre justeringer, som fremgår af bilag A.

Endvidere gælder at søgekoden vp er flyttet op i hierarkiet således at den ikke længere er en delmængde af titelsøgning (ti). Desuden er tilføjet:

 • aj
 • ar
 • bc
 • bs
 • ej
 • hm
 • ht
 • ip
 • ka
 • kg
 • kr
 • kx
 • ld
 • ln
 • ns
 • op
 • sf
 • so
 • ts

Ajourføringstidspunkt
Anbefalinger og restriktioner i kodeform
EAN/stregkode
Børnelitteraturopstillingskoder
Ejerkode
Primær materialebetegnelse
Hovedtitel
Pakkeidentifikation
Konsulentafmærkningskoder
Konsulentgrupperingskoder
Katalogkode - rettelse
Katalogkode - ekspres
ID-nummer på post på højere niveau
Biblioteksnumre på katalogiseringskilde
Note til materialevalg
Oprettelsesdato
Seddelfortegnelseskoder
Serieoplysninger uden numre
Tekniske oplysninger

samt som langord:
 • lht
 • lso
 • lts

Hovedtitel
Serieoplysninger uden numre
Tekniske oplysninger

Som noget nyt er henvisningsfelter specificeret på de specifikke søgekoder som muligt indhold. 

Endvidere er begge tabeller delt i to: én pr. søgekode med forklarende tekst og generelle noter og én pr. felt henholdsvis felt/delfeltkombination og med specifikke noter. De to sidstnævnte tabeller kan dermed nemmere bruges til maskinel efterbehandling. For enkeltord er anvendt asterisk for ”alle delfelter”, som også er nævnt under noter. Bemærk at ved en maskinel behandling skal søgekoderne cl, kl, lcl og lkl med mulighed for lokale data tilrettes i hvert tilfælde.

Forhold til Z39.50 og SRW/SRU

Definitionerne i disse praksisregler er brugt som udgangspunkt for den danske definition af bibliografiske attributter i forhold til Z39.50 - og dermed i forhold til den internationalt anerkendte liste BIB-1 over bibliografiske søgeattributter.

I den danske specifikation af Z39.50 - danZIG-profilen - er som bilag en fortegnelse over hvilke bibliografiske attributter, som alle søgekoderne i disse praksisregler svarer til. Der er i denne liste to attributter for søgning på flere koder: dels Any, som anbefales defineret som defaultsøgekoden (jf. ovenfor) og dels Anywhere, som dækker alle søgekoder. Noget tilsvarende gælder for søgning med SRW/SRU, hvor en tilsvarende specifikation er under udarbejdelse.

Udfoldning af koder

Bemærk at anvendelse af felter med bogstavkoder alene er vejledende. Praksisreglerne foreskriver ikke en bestemt løsning, men alene at de udfoldede koder er søgbare som beskrevet. Det kan ske med generering af felter til formålet, men også ved direkte udlægning i søgeregistre uden at koderne tilføjes den bibliografiske post.

 

Denne side er kapitel 2 af 8 til publikationen "Praksisregler for s´┐Żgeveje".

Publikationen kan findes på adressen http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/publikationer/andre_publikationer/praksisregler_soegeveje/index.htm
© 2009