Høring over public service-redegørelserne er nu åben

05.05.2022
Radio- og tv-nævnet igangsætter nu den offentlige høring over public service-redegørelserne for 2021 fra DR, TV2/Danmark A/S, de regionale TV 2-virksomheder, FM 4 A/S (Radio4) og Kulturradio Danmark A/S (24syv).

Radio- og tv-nævnets forretningsorden fastsætter nævnets forpligtelse til at gennemføre en offentlig høring over DR, TV2/Danmark A/S og de regionale TV2-virksomheders public service-redegørelser med henblik på, at relevante interessenter kan fremsætte bemærkninger til public service-redegørelserne.

Radio- og tv-nævnet har besluttet at videreføre praksis fra sidste år og sender dermed ligeledes Radio4’s og 24syvs public service-redegørelser i offentlig høring.

Den offentlige høring skal gennemføres, før Radio- og tv-nævnet afgiver sine årlige udtalelser om radio- og tv-foretagenders redegørelse for opfyldelse af public service-kontrakter og tilladelser til at udøve public service-programvirksomhed.

Høringens genstandsfelt

Høringen omfatter ikke emner, der ligger uden for spørgsmålet om stationernes opfyldelse af de krav, der fremgår af kontrakter og tilladelser og forpligtelsen til at redegøre herfor.

Høringssvar skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest fredag den 3. juni 2022 kl. 12.00.

Høringssvar sendes til: rtv@remove-this.slks.dk og det bedes anført i emnelinjen, hvilken redegørelse høringssvaret drejer sig om. Såfremt der sendes høringssvar vedr. flere af redegørelserne, skal disse sendes særskilt.

Proces efter høringsfristen

Samtlige høringssvar vil efter fristen blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Høringssvarene indgår herefter i Radio- og tv-nævnets behandling af public service-redegørelserne, og nævnet kan, hvor det skønnes relevant, inddrage elementer fra høringssvar i forbindelse med nævnets udtalelse.

Nævnet udarbejder et høringsnotat for hver af de fem redegørelser med en sammenfatning af de emner og områder, høringssvarene overordnet set beskæftiger sig med. Høringsnotatet offentliggøres sammen med nævnets udtalelser om public service-redegørelserne for opfyldelse af public service-kontrakter og tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed.

Nævnet forventer at afgive sine udtalelser over redegørelserne i efteråret 2022.

Læs mere om høringen og hent høringsmaterialet

Yderligere oplysninger

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 06. maj 2022