Nævn klar med public service-udtalelse for Radio FM4 for 2020

21.01.2022
Radio- og tv-nævnet har offentliggjort sin udtalelse om Radio FM4 A/S (Radio4)’ public service-redegørelse for 2020.

På baggrund af sin gennemgang af Radio FM4 A/S’ public service-redegørelse for 2020 finder Radio- og tv-nævnet, at stationen i al væsentlighed opfylder public service-tilladelsens krav, og at redegørelsen giver et retvisende billede af programvirksomheden for 2020. Radio FM4 A/S har endvidere på tilfredsstillende vis redegjort for de tilfælde, hvor man ikke til fulde opfylder bekendtgørelsen og tilladelsen.

Radio- og tv-nævnet bemærker dog samtidig, at nævnet finder det påfaldende, at en statsstøttet public service-radiokanal, som sender på et allerede veletableret FM-bånd, ikke har et højere lytterantal – og større gennemslagskraft i øvrigt - end det, som er tilfældet for Radio4.

Som led i nævnets tilsynsforpligtelse finder Radio- og tv-nævnet det derfor hensigtsmæssigt, at Radio FM4 A/S udarbejder en redegørelse om, hvad stationen vil gøre for at øge lytterantallet, herunder med en beskrivelse af de visioner og mål, som stationen har for fremtiden. Denne redegørelse skal fremgå af public service-redegørelsen for 2021.

2020 er andet år i den gældende 8-årige tilladelsesperiode, hvor Radio FM4 A/S afgiver en public service-redegørelse.

Radio- og tv-nævnet har forinden afgivelsen af sin udtalelse om public service-redegørelsen gennemført en offentlig høring. Der er i den forbindelse ikke indkommet kommentarer.  

Find Radio- og tv-nævnets udtalelse om RadioFM4 A/S’ public service redegørelse

Yderligere oplysninger:

For spørgsmål til Radio- og tv-nævnets udtalelse kan du sende en e-mail til nævnet på rtv@remove-this.slks.dk.
 
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 06. maj 2022