Hjælpepakker til institutioner, organisationer, foreninger mv.

På denne side har vi samlet de hjælpepakker, der er målrettet til institutioner, organisationer, foreninger mv. på kulturområdet.

Find en hjælpepakke herunder

Husk at institutioner og organisationer også har mulighed for at søge de generelle hjælpepakker gennem Erhvevsstyrelsen

Er du selvstændig kunstner eller freelancere på kulturområdet, f. eks. musiker eller skuespiller, så finder du hjælpepakkerne på 'Hjælpepakker til selvstændige kunstnere og freelancere'.

Puljer til aktiviteter

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

I henhold til den politiske aftale om yderligere forbedringer af hjælpepakkerne for ikke mindst de mindre erhvervsdrivende af den 9. februar 2021, forlænges puljen frem til og med den 30. april 2021.

Med regeringens udmelding på pressemødet den 22. marts 2021 er aktivitetspuljen til kulturaktiviteter lukket for ansøgninger til indendørs kulturaktiviteter fra den 1. marts til og med den 30. april 2021, da kulturaktiviteter som finder sted i en periode og/eller et geografisk område, der er nedlukket, betragtes som på forhånd aflyst.

Ansøgere har mulighed for at søge om tilskud til udendørs kulturaktiviteter med mindst 26 fremmødte publikummer til stede samtidig ved aktivitetens gennemførelse i perioden fra den 20. april, hvor gældende forsamlingsforbud ophører, til og med den 30. april 2021. 

Publikumsrettede kulturaktiviteter, som er målrettet børn og unge, og som finder sted i eksempelvis daginstitutioner og/eller folkeskoler, kan søge tilskud til aktiviteter i hele perioden fra den 1. marts til og med den 30. april, såfremt gældende restriktioner og retningslinjer overholdes.

Læs om aktivitetspuljen

Hvad ydes der tilskud til?

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter har til formål at understøtte, at der i perioden den 1. marts til den 30. april 2021 fortsat vil blive afholdt nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter, fx koncerter og teater- og biografforestillinger på kulturområdet med mindst 26 fremmødte publikummer til stede samtidigt ved aktivitetens gennemførelse. 

De støttede aktiviteter kan tage form af en enkelt kulturaktivitet (fx en koncert eller forestilling), en række gentagelser af den samme kulturaktivitet (fx teater- eller biografforestillinger) eller en række af beslægtede kulturaktiviteter, fx en koncertrække med varierende programmer eller visninger af et teaters forskellige forestillinger i en periode, herunder gentagelser af flere forskellige titler. 

Hvem kan søge puljen?

Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter, fx teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, stand-up-venues, revyer, biografer, folkeoplysende foreninger og multiarenaer.

Pludselig aflysning som følge af skærpede restriktioner

I tilfælde af pludseligt opståede aflysninger af aktiviteter, til hvilke der inden aflysningen er indsendt en støtteberettiget ansøgning, og hvor arrangøren kan godtgøre, at aflysningen skyldes skærpede restriktioner fra myndighederne vedrørende COVID-19, for eksempel lokale smitteudbrud med nedlukning til følge, tilbagekræves kun den del af tilskuddet, der ikke er anvendt.

I praksis betyder dette, at tilskudsmodtager eller ansøger, der har indsendt sin ansøgning inden en aktivitet aflyses på grund af skærpede restriktioner, kan beholde tilskud svarende til 65 % af de støttede omkostninger, som ved pludselig aflysning, som følge af myndighedernes skærpede restriktioner, ikke kunne afværges. Tilskudsmodtager skal følge de almindelige regler for afrapportering.

Tilskudsmodtagere der i de foregående ansøgningsrunder har modtaget tilskud til at afholde kulturaktiviteter i de tre tidligere aktivitetsperioder, og som har været nødt til at aflyse deres aktiviteter grundet pludselige aflysninger, der skyldes skærpede restriktioner fra myndighederne vedrørende COVID-19, har mulighed for at flytte den samme aktivitet, såfremt at denne afholdes udendørs, til aktivitetsperioden fra 20. april 2021 til 30. april 2021. Tilskuddet vil ikke blive opreguleret ved anmodningen om at rykke samme aktivitet i tilfælde af, at tilskudsmodtager allerede har anvendt dele af tilskuddet i forbindelse med omkostninger til den aflyste aktivitet. 

Se hvilke arrangører der har fået tilskud fra puljen i første ansøgningsrunde (pdf) 

Se hvilke arrangører der har fået tilskud fra puljen i anden ansøgningsrunde (pdf) 

Aflæg regnskab for Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter 

Aktivitetspulje til biografer (endnu ikke åben for ansøgninger)

Biografpuljen er lukket for ansøgninger til tilskud til filmforevisninger i perioden 1. december – 31. december 2020.

Biografpuljen er forlænget og genåbner i 2021. Vi opdaterer siden løbende med yderligere information.

Få besked når ordningen åbner ved at abonnere på COVID-19-nyheder

Hvad ydes der tilskud til?

Puljen giver tilskud til biografers omkostninger forbundet med filmforevisninger. Det er en betingelse for at opnå tilskud, at ansøger i forbindelse med filmforevisningerne har iværksat særlige publikumsfremmende tiltag. 

Hvem kan søge?

Biografer med hjemsted i Danmark, som er CVR-registrerede inden den 27. oktober 2020, kan søge puljen.

Aktivitetspulje til museer (Endnu ikke åben for ansøgninger)

Det er besluttet at etablere en sæsonpulje for museer på 10 mio. kr., der kan søges til at gennemføre aktiviteter på museer, når disse igen kan åbne. 

Når ordningen er på plads, kan den søges på denne side.

Læs mere om aftalen på Kulturministeriets hjemmeside

Få besked når ordningen åbner ved at abonnere på COVID-19-nyheder

Kompensationsordninger

Kompensation for aflyste og udsatte tv-produktioner

Ansøgningsfrist

Den 19. april 2021

Hvem kan søge?

Puljen yder kompensation til danske film- og tv-produktionsselskaber, der som følge af restriktioner i forbindelse med COVID-19 har oplevet et økonomisk tab på grund af annullerede eller udsatte tv-produktioner i perioden 11. marts 2020 til og med den 22. maj 2020.

Hvad kan der søges kompensation for?

Puljen yder kompensation for de direkte økonomiske tab, som film- og tv-produktionsselskaber har haft på grund af annullerede eller udsatte tv-produktioner, hvor produktionen var planlagt til hel eller delvis gennemførelse i perioden 11. marts 2020 til og med den 22. maj 2020. Desuden ydes kompensation for COVID-19 relaterede meromkostninger i forbindelse med de tv-produktioner, der er gennemført i den samme periode. Ansøgningen skal vedhæftes en erklæring fra en uafhængig, autoriseret revisor.

Læs mere og søg om kompensation

Flere spørgsmål til puljen?

Skriv til tv-produktioner@remove-this.slks.dk med dit spørgsmål eller ring til vores hotline på 33 74 50 00

Kompensation til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2021.

Hvem kan søge?

Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter folkeoplysningslovens kap. 4. Foreninger og selvejende institutioner, der udøver Folkeuniversitetsvirksomhed efter folkeoplysningslovens kapitel 13, samt daghøjskolevirksomhed efter folkeoplysningslovens kap. 12 a.

Hvad ydes der tilskud til? 

Puljens formål er at kompensere aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling i perioden fra hhv. den 9., 11. og 16 december 2020 til og med den 5. april 2021.

Læs mere og søg ordningen

Kompensationsordningen til folkehøjskoler

Puljens formål er at kompensere godkendte folkehøjskoler under lov om folkehøjskoler for op til 90 % af tabt deltagerbetaling til godkendt kursusaktivitet for korte kurser i perioden fra og med den 9. december 2020 til og med den 30. april 2021 og lange kurser i perioden fra og med den 21. december 2020 til og med den 30. april 2021, som følge af nedlukning i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af Covid-19-smitte.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen til puljen er den 1. juni 2021.

Læs mere og ansøg om kompensation her

Flere spørgsmål til puljen?

Hvis ikke du kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Kompensation til kommunale kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, mv.

Kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør kan søge om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Kompensationsordning for faste omkostninger under den nationale nedlukning

Søg ordningen for faste omkostninger, hvis din institution har haft en omsætningsnedgang på mindst 30 % under den delvise, nationale nedlukning fra og med den 9. december 2020. Hvis din institution har været underlagt lukkepåbud under den delvise, nationale nedlukning, skal du også søge her.

Ordningen kan søges frem til og med d. 15. maj 2021

Ordningen bliver forlænget frem til den 5. april 2021. Forlængelsen afventer bekendtgørelse, der er under udarbejdelse. 

Søg kompensationsordningen for faste omkostninger

Målrettet kompensationsordning for faste omkostninger

Ordningen er forlænget og forventes genåbnet inden udgangen af marts. 

Læs den oprindelige ansøgningsvejledning

"Faste omkostninger light"

Ansøgningsfrist: 15. marts 2021

De stedbundne faste omkostninger omfatter:

 • Husleje
 • Renter og bidrag på lån i ejendommen
 • Forbrugsudgifter til el, vand og varme
 • Ejendomsforsikring og -skatter

Bekendtgørelse nr. 68 af 19/01/2021

Læs ansøgningsvejledningen og søg ordningen

Lønkompensationsordning

Ordningen bliver forlænget frem til den 12. april 2021. Forlængelsen afventer bekendtgørelse, der er under udarbejdelse. 

Den generelle lønkompensationsordning kan søges for perioden fra og med d. 9. december 2020 til og med d. 7. marts 2021. Ansøgningsfristen er d. 30. april 2021.

Søg den generelle lønkompensationsordning

Fristen for afrapportering for den generelle lønkompensationsordning for perioden 9. marts 2020 til 29. august 2020 er udskudt til 31. maj 2021. 

Vi arbejder på at få gjort afrapportering tilgængelig snarest muligt. For de institutioner, hvor afrapporteringen er særligt presserende (eks. for højskoler), kan Slots- og Kulturstyrelsen kontaktes på corona-inst@slks.dk, og de vil blive prioriteret i sagsbehandlingen.

Målrettet lønkompensation

Søg målrettet lønkompensation for institutioner m.v., som har haft åbningsforbud siden den 30. august.

Hvis I søger lønkompensation på grund af den nationale nedlukning fra d. 9. december, skal I søge den generelle lønkompensationsordning ovenfor. 

Søg den målrettede lønkompensationsordning

Lokal lønkompensation Nordjylland

Den lokale lønkompensationsordning til kommunale institutioner i 7 kommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommuner), er åben for ansøgninger.

Bekendtgørelse nr. 69 af 19/01/21

Se aktstykke 100 (ft.dk)

Læs ansøgningsvejledningen og søg ordningen

Flere spørgsmål til puljerne? 

Du finder flere oplysninger om puljerne og deres kriterier, når du klikker på links ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Kompensation til selvejende institutioner m.v.

Foreninger, selvejende institutioner og fonde mv. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, kan søge om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger.

Kompensationsordning for faste omkostninger under den nationale nedlukning 

Søg ordningen for faste omkostninger, hvis din institution har haft en omsætningsnedgang på mindst 30 % under den delvise, nationale nedlukning fra og med den 9. december 2020. Hvis din institution har været underlagt lukkepåbud under den delvise, nationale nedlukning, skal du også søge her.

Ordningen kan søges frem til og med den 15. maj 2021.

Ordningen bliver forlænget frem til den 5. april 2021. Forlængelsen afventer bekendtgørelse, der er under udarbejdelse.

Søg kompensationsordningen for faste omkostninger

Målrettet kompensationsordning for faste omkostninger

Ordningen er forlænget og forventes genåbnet inden udgangen af marts.

Læs den oprindelige ansøgningsvejledning her

"Faste omkostninger light" 

Ansøgningsfrist: 15. marts 2021

De stedbundne faste omkostninger omfatter:

 • Husleje,
 • Renter og bidrag på lån i ejendommen
 • Forbrugsudgifter til el, vand og varme 
 • Ejendomsforsikring og -skatter. 

Bekendtgørelse nr. 68 af 19/01/2021

Læs ansøgningsvejledningen og søg ordningen

Lønkompensationsordning

Ordningen bliver forlænget frem til den 12. april 2021. Forlængelsen afventer bekendtgørelse, der er under udarbejdelse.

Den generelle lønkompensationsordning kan søges for perioden fra og med d. 9. december 2020 til og med d. 7. marts 2021. Ansøgningsfristen er d. 30. april 2021.

Søg den generelle lønkompensationsordning

Fristen for afrapportering for den generelle lønkompensationsordning for perioden 9. marts 2020 til 29. august 2020 er udskudt til 31. maj 2021. 

Vi arbejder på at få gjort afrapportering tilgængelig snarest muligt. For de institutioner, hvor afrapporteringen er særligt presserende (eks. for højskoler), kan Slots- og Kulturstyrelsen kontaktes på corona-inst@slks.dk, og de vil blive prioriteret i sagsbehandlingen.

Målrettet lønkompensation

Søg målrettet lønkompensation for institutioner m.v., som har haft åbningsforbud siden den 30. august.

Hvis I søger lønkompensation på grund af den nationale nedlukning fra d. 9. december, skal I søge den generelle lønkompensationsordning ovenfor.

Søg den målrettede lønkompensationsordning

Lokal lønkompensation Nordjylland

Den lokale lønkompensationsordning til institutioner i 7 kommuner i Nordjylland (Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommuner), er åben for ansøgninger.

Bekendtgørelse nr. 69 af 19/01/2021

Læs ansøgningsvejledningen og søg ordningen

Generelt

Der er indgået nye politiske aftaler om at genåbne de generelle hjælpepakker til de erhverv, der har været påvirket af COVID-19 restriktioner indført i december 2020.  For selvejende institutioner er det bl.a. kompensationsordningen for faste omkostninger og lønkompensation, der forventes genåbnet.

Vi afventer bekendtgørelser, der forventes udarbejdet i begyndelsen af 2021.  

Flere spørgsmål til puljerne?

Du finder flere oplysninger om puljerne og deres kriterier, når du klikker på links ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Kompensation for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer

Ansøgningsfrist

Den 30. april 2021.

Hvem kan søge?

Du kan ansøge ordningen, hvis du:

 • er arrangør på kultur- og idrætsområdet (fx virksomheder, institutioner, fonde og foreninger) af et arrangement i perioden 1. september - 31. december 2020 på over 350 samtidige deltagere og modtager 50 pct. eller mere i offentligt driftstilskud.
 • er et kommunalt spillested med en publikumskapacitet på over 350 uanset andel af offentlig finansiering 

Hvad kan man søge kompensation for?

Du kan som arrangør søge om kompensation for:

 • Tab ved arrangementet, som er påviseligt relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring, og som du ikke har kunne afværge
 • Afholdte udgifter og kontraktlige forpligtelser med leverandører, venues og kunstnere, som du ikke har kunnet frasige dig.
 • Dokumenterbare udgifter til udarbejdelse af en revisorerklæring, såfremt ansøgningen udløser kompensation, dog højest 30.000 kroner. Det gælder for ansøgninger om kompensation på over 500.000 kroner.

Hvad kan man ikke søge kompensation for?

Du kan ikke søge om støtte til:

 • Tabt overskud. Kompensationen må ikke resultere i en fortjeneste
 • Tabte indtægter, som du ikke er kontraktlig forpligtet til at tilbagebetale
 • Udgifter, som du kan godtgøre på anden vis, herunder ved forsikring, anden statslig kompensationsordning eller øvrige indtægter, som kan henføres til arrangementet og oppebæres uanset om arrangementet bliver gennemført

Læs mere og søg ordningen

Flere spørgsmål til puljen?

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00 mandag til fredag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15.

Kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv.

Ansøgningsfristen er forlænget til den 9. april 2021

Ordningen bliver forlænget frem til den 5. april 2021. Forlængelsen afventer bekendtgørelse, der er under udarbejdelse. 

Læs ansøgningsvejledningen og søg ordningen

Læs mere om den politiske aftale her

Hvem kan søge kompensation?

Særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, som falder igennem de øvrige hjælpepakker.

Flere spørgsmål til ordningen?

Hvis ikke du kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.  

Kompensation til sæsonbetonet scenekunst mv.

Ordningen har til formål at yde kompensation til producenter af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv., der ikke modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Producenter kan søge kompensation for tab ved aflyste, udskudte eller væsentligt ændrede forestillinger. Forestillingerne skal have været planlagt til afholdelse i perioden 9. marts til og med den 31. december 2020 og have en planlagt spilleperiode på mere end 4 uger og mindre end 6 måneder på samme lokation i Danmark. Ansøgningsfristen er d. 30. april 2021.

Hvem kan søge?

Du kan søge ordningen, hvis du:

 • er producent af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed, der ikke modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, og er hovedansvarlig for produktion af en forestilling, der er blevet aflyst, udskudt eller væsentligt ændret som følge af COVID-19
 • har planlagt at opføre forestillinger i mere end 4 uger og mindre end 6 måneder på samme lokation i Danmark i perioden fra den 9. marts til den 31. december 2020, og har mindst 100 publikumspladser per opførsel. Opførelserne skal have været offentliggjort senest den 6. april 2020
 • har udtømt alle andre muligheder for dækning af dit tab, før du søger denne pulje. Det gælder fx udgifter, som bliver dækket af egen forsikring eller anden offentlig støtte, herunder regeringens generelle COVID-19 hjælpepakker og kompensationsordninger
 • i videst muligt omfang har anvendt din disponible formue forstået som likvider og let omsættelige aktiver, som ikke bliver vurderet nødvendige for at sikre den fortsatte drift
 • kan dokumentere, at det er afgørende for den videre drift, at der ydes et ekstraordinært tilskud (kompensation) fra denne ordning
 • Grønnegårds Teatret er som eneste modtager af driftstilskud fra Kulturministeriet berettiget til at søge denne ordning
 • Professionelle cirkusser med publikumspladser på 100-349 er ekstraordinært berettiget til at søge denne ordning

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge støtte fra ordningen, hvis du:

 • er omfattet af de to arrangementspuljer Kompensationsordningen for tab ved aflysning af større arrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger eller Kompensationsordningen for tab ved aflysning af større kultur- og idrætsarrangementer som følge af COVID-19-afværgeforanstaltninger
 • modtager driftstilskud fra Kulturministeriet

Hvad kan man søge kompensation for?

Du kan søge kompensation for:

 • 80% af forestillingens tab, som er påviseligt relateret til aflysningen, udskydelsen eller den væsentlige ændring, og som du ikke har kunne afværge (kunstnerhonorarer er undtaget afværgepligten). Kompensationen af tabet udregnes som omkostninger fratrukket indtægter knyttet direkte eller indirekte til den pågældende forestilling i perioden fra den 9. marts til og med den 31. december 2020
 • 80 % og maksimalt 16.000 kr. for rimelige og dokumenterbare udgifter til udarbejdelse af en revisorerklæring ved ansøgninger om kompensation over 500.000 kr., såfremt ansøgningen udløser kompensation

Ansøg om kompensation

Flere spørgsmål til ordningen?

Hvis ikke du kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00 mandag til torsdag  kl. 9-16 og fredag kl. 9-15.  

Kompensation for særligt nødlidende kulturinstitutioner i risiko for at gå konkurs

Ansøgningsfristen er forlænget til den 30. april 2021.

Ansøg om kompensation

Ordningen bliver forlænget frem til den 5. april 2021. Forlængelsen afventer bekendtgørelse, der er under udarbejdelse.

Læs mere om den politiske aftale

Hvem kan søge kompensation?

Særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, som falder igennem de øvrige hjælpepakker.

Flere spørgsmål til ordningen?

Hvis ikke du kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00. 

Pulje til lokale ugeaviser (Endnu ikke åben for ansøgninger)

Den 19. marts 2021 blev der indgået en politisk aftale om at yde støtte til de trykte og digitale lokale ugeaviser i en begrænset periode. Der er enighed om at afsætte 40 mio. kr. for en kompensationsperiode fra 9. december 2020 til 28. februar 2021.

Læs aftaleteksten

Få besked når ordningen åbner ved at abonnere på COVID-19-nyheder 

Pulje til 1000 nye fællesskaber (endnu ikke åben for ansøgninger)

Den 24. marts 2021 blev der indgået en politisk aftale om en pulje på 30 mio. kr. til aktiviteter for voksne over 21 år og ældre, der mærker konsekvenserne af pandemien i form af ensomhed. Puljen kan søges af foreninger på kultur- og socialområdet og midlerne skal bruges i oplevelsesindustrien. 

Læs aftaleteksten

Slots- og Kulturstyrelsen forventer, at aktstykket for ordningen træder i kraft i uge 18. Puljen vil åbne op og være søgbar hurtigst muligt herefter

Få besked når ordningen åbner ved at abonnere på COVID-19-nyheder

 

 

Nødpulje til velgørende musikfestivaler (endnu ikke åben for ansøgninger)

Den 15. marts 2021 blev der indgået politisk aftale om en nødpulje for konkurstruede store velgørende musikfestivaler.

Ordningen vil gælde for musikfestivaler planlagt til afholdelse fra den 1. maj 2021 til og med den 30. september 2021. 

Læs aftaleteksten

Abonnér på vores COVID-19 nyheder og få direkte besked når ordningen åbner

HOTLINE | 33 74 50 00

Mandag - torsdag: kl. 9:00 - 16:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00

E-mail: corona@kum.dk

Vi besvarer spørgsmål om, hvordan du kan gøre brug af de hjælpepakker, der er etableret under Kulturministeriet.

Modtag nyt om COVID-19-ordninger

Få besked direkte i din indbakke, når nye COVID-19-hjælperordninger åbner på kulturområdet, eksisterende ordninger forlænges eller justeres og meget andet. Så er du altid opdateret.
Tilmeld dig her