Afsluttede COVID-19-ordninger

På denne side findes kompensationsordninger og initiativer, som tidligere har kunnet søges på Kulturministeriets område som følge af COVID-19.

Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed

Midlerne til projekter på alle tre ansøgningsspor er fordelt. Puljen kan ikke længere søges. 

Se hvilke projekter, der har fået tilskud fra puljen. 

Puljens formål

Formålet med puljen er skabe nye fællesskaber gennem aktiviteter til borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af corona-pandemien i form af ensomhed. Puljen er på i alt 10 mio. kr.

Puljen kan søges på tre måder. BEMÆRK at der er forskellige frister for ansøgningerne: 

Tilskud på 10.000-15.000 kr. med løbende ansøgningsfrist dog senest den 14. december 2020

Ansøgere kan søge tilskud på 10.000 – 15.000 kr. til enkeltstående aktiviteter. For disse er ansøgningsfristen løbende, indtil puljen er forbrugt. Der kan dog senest søges den 14. december 2020. Ansøgningerne bliver behandlet ud fra et først-til-mølle princip.

Ofte stillede spørgsmål til pulje på 10.000-15.000 kr.

Se puljebeskrivelsen på 10.000-15.000 kr.

Tilskud på 15.000 - 99.000 kr. med  ansøgningsfrist  10. december 2020

Ansøgere kan søge tilskud på 15.000 – 99.000 kr. til enkeltstående aktiviteter. For disse er ansøgningsfristen løbende, indtil puljen er forbrugt. Der kan dog senest søges den 10. december 2020. Ansøgningerne bliver behandlet ud fra et først-til-mølle princip.

Ofte stillede spørgsmål og svar til pulje på 15.000 - 99.000 kr.

Se puljebeskrivelsen på 15.000 – 99.000 kr. 

Tilskud på 100.000-1.000.000 kr. med ansøgningsfrist den 3. december 2020

Ansøgere kan søge tilskud på 100.000 – 1.000.000 kr. til forløb med mange aktiviteter. For disse ansøgninger er ansøgningsfristen til og med den 3. december 2020.

Ofte stillede spørgsmål og svar til pulje på 100.000 - 1.000.000 kr.

Se puljebeskrivelsen på 100.000 – 1.000.000 kr. 

Baggrund for puljen

Puljen er etableret på baggrund af den politiske aftale om bekæmpelse af ensomhed på henholdsvis Kulturministerens og Social- og indenrigsministerens område. I aftalen er der afsat 10 mio. kr. til 1000 nye fællesskaber. Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om den politiske aftale 

Pulje for kompensationsordning for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet

Puljen kan ikke længere søges. Ansøgningsfrist var den 11. december 2020.

Aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet kan nu søge om kompensation for tabt deltagerbetaling og ekstra udgifter, der relaterer sig direkte til aktiviteter, som er indskrænket af forsamlingsforbuddet til 10 personer. Der kan søges om kompensation i perioden fra den 26. oktober 2020 til og med den 31. december 2020.

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.

Pulje til forlystelsesparker der har haft tilsynsudgifter til forlystelsesapparater og erhvervskøretøjer

Puljen kan ikke længere søges. Ansøgningsfrist var 11. december 2020.

Se puljebeskrivelsen

Forlystelsesparker kan få kompenseret deres tilsynsafgifter til forlystelsesapparater og forlystelsesparkens erhvervskøretøjer i 2020. Ordningen kan søges af CVR-registrerede forlystelsesparker, der lever op til kravene i bekendtgørelsen om offentlige forlystelser. Det betyder blandt andet, at synet skal være foretaget af private virksomheder, der er godkendt hertil af Dansk Akkreditering eller et tilsvarende akkrediteringsorgan. 

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00. 

Kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængige selvstændige, kunstnere m.v.

Ansøgningsfristen var den 30. november 2020

Sæsonafhængige kunstnere, der har fået større arrangementer aflyst som følge af COVID-19, kan have afholdt produktionsomkostninger inden coronakrisen, med en forventning om at realisere disse omkostninger gennem omsætning i løbet af sommeren. 

Derfor oprettes denne pulje, der kan søges af den samme målgruppe som kompensationsordningen til sæson-afhængige selvstændige, kunstnere mv., og der ydes kompensation for op til 60 pct. af tabte produktionsomkostninger knyttet til perioden inden den 6. april 2020. De tabte omkostninger skal være direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19, og hvor arrangøren, som den selvstændige, kunstneren mv. skulle levere til, har opnået eller ville være berettiget til kompensation via kompensationsordningen til arrangører.

Puljen kan søges af selvstændige, freelancere, kunstnere mv. som har modtaget, eller som ville være berettiget til, kompensation i ’Kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv’. i Erhvervsstyrelsen eller ’Midlertidige kompensationsordning til særligt sæsonafhængige kunstnere’ i Slots- og Kulturstyrelsen.

Bemærk, at det er to særskilte ansøgningsvejledninger for henholdsvis:

 • sæsonafhængige selvstændige, kunstnere mv. der har modtaget kompensation fra Erhvervsstyrelsen eller Slots- og Kulturstyrelsens ordninger for sæsonafhængige selvstændige kunstnere mv.
 • sæsonafhængige selvstændige, kunstnere mv. der IKKE har modtaget kompensation fra Erhvervsstyrelsen eller Slots- og Kulturstyrelsens ordninger for sæsonafhængige selvstændige, kunstnere mv., men som ville være berettiget til kompensation fra en af disse ordninger.

Du kan læse mere om puljen på Erhvervsministeriets hjemmeside

Ofte stillede spørgsmål og svar om ordningen

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets Corona-Hotline: 33 74 50 00 

Kompensation til medier for tabte annonceindtægter

Ansøgningsfristen for nyhedsmedier, der modtager redaktionel produktionsstøtte i tilskudsåret 2020, var den 2. november 2020 kl. 12.00.

Læs mere om anden ansøgningsrunde til kompensation for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19.

Liste over ansøgere til mediekompensation

Spørgsmål til kompensationsordningen?

Oversigt over ofte stillede spørgsmål

Du finder flere oplysninger om ordningen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Kompensation til særligt sæsonafhængige kunstnere

Puljen kan ikke længere søges - Her kan du læse ansøgningsvejledningen til ordningen.

Hvem er ordningen målrettet?

Sæsonafhængige kunstnere, som er kraftigt påvirket af forsamlingsforbuddet, får mulighed for at søge kompensation i en tre-måneders periode. Ordningen baseres på principperne i den eksisterende kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster, men tilbyder en højere kompensationssats for at tage højde for sæsonafhængigheden. 

Eksempelvis kan danske musikere, som har en sæsonbetonet indtægt, være særligt hårdt ramt, og miste store dele af forretningsgrundlaget, når alle større arrangementer i sommermånederne aflyses eller udskydes. 

Fakta om puljen

Særligt sæsonbetonede selvstændige kunstnere med videre med en indtægtsnedgang på mindst 50 pct. i kompensationsperioden vil kunne få kompensation for op til 90 procent af deres indtægtsnedgang, dog maksimalt 37.000 kr. pr. måned i gennemsnit.

Ordningen afgrænses til særligt sæsonbetonede kunstnere, hvis mulighed for indtægt er væsentligt reduceret på grund af forsamlingsforbuddet på over 500 personer. 

Yderligere oplysninger:

Se "Ofte stillede spørgsmål og svar om kompensationsordningen til særligt sæsonafhængige kunstnere"

Kulturministeriets Corona-Hotline: 33 74 50 00 

Pulje til udsatte, sårbare og ældre under corona-krisen

Midlerne til mindre projekter er fordelt. Puljen kan ikke længere søges. 

Se hvilke mindre projekter der har fået tilskud fra puljen

Større projekter (51.000-2.000.000 kr.) med ansøgningsfrist den 8. juni og den 1. september 2020

 • Ansøgere kan søge tilskud på 51.000-2.000.000 kr. til større projekter, der kommer et større antal borgere til gode. Der er afsat 14,4 mio. kr. til større projekter. For disse projekter er der ansøgningsfrist den 8. juni og den 1. september 2020.

  Se hvilke større projekter der har fået tilskud fra puljen

Baggrund for puljen

Formålet med puljen er at mindske ensomhed og mistrivsel blandt sårbare, udsatte og ældre borgere under corona-krisen. Puljen giver tilskud til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter, der forøger livskvaliteten for sårbare, udsatte og ældre og dermed bidrager til at hjælpe disse borgere igennem krisen. Puljen er i alt på 19,4 mio. kr.

Puljen er etableret på baggrund af to politiske aftaler på henholdsvis social- og indenrigsministerens og sundheds- og ældreministerens område, hvori der indgår en samlet pulje på i alt 20 mio. kr. til kultur- og idræts- og foreningsaktiviteter for sårbare, udsatte og ældre i forbindelse med corona-krisen. Puljen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Læs mere om de politiske aftaler:

Aftalen om hjælp til sårbare og udsatte grupper 

Aftalen om hjælp til ældre under corona-krisen 

Kompensation til folkehøjskoler

Puljens ansøgningsfrist er udløbet.

Aflæg regnskab

Flere spørgsmål til puljen?

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Kompensation til aftenskoler og daghøjskoler

Puljens ansøgningsfrist er udløbet.

Aflæg regnskab

Flere spørgsmål til puljen?

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Kompensation til folkeuniversitet

Puljens ansøgningsfrist er udløbet.

Aflæg regnskab

Flere spørgsmål til puljen?

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Kompensation for aflyste eller udskudte landsindsamlinger

Puljen kan ikke længere søges. 

Flere spørgsmål til puljen?

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. 
Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00 mandag til fredag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15.

Sommerpakke på kulturområdet

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer ordningerne i sommerpakken på kulturområdet. Læs mere om de enkelte dele herunder. På Kulturministeriets hjemmeside er det muligt at læse mere om den politiske aftale bag. 

Rabatordningen på kulturoplevelser

Regnskabsaflæggelse

Afrapportering for COVID-19 tilskud

Frist for indsendelse af regnskab i forhold til forudbetalt refusion er 9. november 2020.

Flere spørgsmål til puljen?

Læs mere om billetrabatordningen 

Du finder oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linkene ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Pulje til kunstneriske sommeraktiviteter i Danmark

Ordningen kan ikke længere søges - Læs mere om ordningen her

Hvad ydes der tilskud til?

For at styrke kunstneriske aktiviteter henover sommeren oprettes en pulje, der yder støtte til foreninger, offentlige eller selvejende institutioner, virksomheder og professionelle kunstnere, som ønsker at iværksætte kunstneriske aktiviteter i sommermånederne.

Der ydes støtte til foredrag, forestillinger, koncerter, udstillinger og værker mv. med offentlig adgang.

Hvad kan der søges støtte til?

 • Der kan maks. søges om 50.000 kr. pr ansøger.
 • Der stilles krav om, at minimum 60 procent af den støtte, der modtages fra puljen, skal anvendes til honorar af kunstneren.
 • Der kan søges om støtte til professionelle kunstneres honorar og til dækning af udgifter til deres transport, ophold, studio/værksted og materialer.
 • Der kan alene søges om tilskud til professionelle kunstnere. Dette dokumenteres, ved at de pågældende kunstnere skal have haft indtægt fra deres kunstneriske virke på mindst 100.000 kr. i mindst et af de tre år 2017, 2018 og 2019.
 • Det er en forudsætning at arrangementerne kan afholdes inden for rammer af restriktionerne for at forhindre spredningen af Covid-19.

Alle ansøgninger, der lever op til overstående kriterier vil blive imødekommet. Midlerne fordeles forholdsmæssigt til de imødekomne ansøgninger. Man kan således ikke regne med at modtage det fulde ansøgte beløb.

Flere spørgsmål til puljen?

Se ofte stillede spørgsmål og svar til kunstneriske sommeraktiviteter 

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Pulje til kunstneriske sommeraktiviteter i Danmark for nyetablerede kunstnere

Ordningen kan ikke længere søges - Læs mere om ordningen her

For at styrke kunstneriske aktiviteter for nyetablerede kunstnere henover sommeren oprettes en pulje, der yder støtte til nyetablerede kunstnere og foreninger, offentlige eller selvejende institutioner og virksomheder, som ønsker at iværksætte kunstneriske aktiviteter for nyetablerede kunstnere i sommermånederne.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan ydes støtte til koncerter, optrædener, forestillinger m.v. med offentlig adgang.

 • Der kan maksimum søges om 25.000 kroner per ansøger.
 • Der stilles krav om, at mindst 60 procent af den støtte, der modtages fra puljen, skal anvendes til honorar af kunstneren.
 • Der kan søges om støtte til nyetablerede kunstneres honorar og til og dækning af udgifter til deres transport, ophold, forplejning og mindre anskaffelser i forbindelse med arrangementet.
 • Der kan alene søges om tilskud til nyetablerede kunstnere. Dette dokumenteres ved, at de pågældende kunstnere ikke må have haft indtægt fra deres kunstneriske virke over 100.000 kr. i nogen af årene 2017, 2018 og 2019.
 • Det skal dokumenteres, at de kunstnere, som honoreres, har fået aflyst koncerter, optrædener, forestillinger m.v. med offentlig adgang i foråret og sommeren 2020 (perioden 9. marts til og med 31. august). Det er en forudsætning, at der foreligger dokumentation for, at kontrakter og aftaler er indgået før d. 6. april 2020 og ikke på anden vis er godtgjort ved eksempelvis forsikringsdækning eller anden kompensation. 
 • Det er en forudsætning, at arrangementer kan afholdes inden for rammer af restriktionerne for at forhindre spredningen af COVID-19.

Alle ansøgninger, der lever op til overstående kriterier, vil blive imødekommet. Midlerne bliver fordelt forholdsmæssigt til de imødekomne ansøgninger. Man kan således ikke regne med at modtage det fulde ansøgte beløb.

Flere spørgsmål til puljen?

Se ofte stillede spørgsmål og svar til ordningen

Du finder flere oplysninger om puljen og dens kriterier, når du klikker på linket ovenover. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du ringe til vores hotline på 33 74 50 00.

Pulje til lokale idræts- og ungdomsforeninger

Regeringen blev sammen med et flertal blandt Folketingets partier enige om at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.

I forbindelse med sommerpakken er det besluttet udvider nu den eksisterende hjælpepakke til lokale idræts- og ungdomsforeninger med 50 mio. kr. Fordelingen af midlerne sker til DIF, DGI, DUF og Firmaidrætten.

Midlerne søges via de respektive foreningers hjemmesider.

Sommeraktiviteter på højskoler

Der afsættes 4 mio. kr. i 2020 til understøttelse af højskolernes sommeraktiviteter. Bevillingen administreres og søges gennem Højskoleforeningen.

Øvrige tiltag og initiativer

Har du modtaget et projekttilskud, er du fra en kulturinstitution, som modtager driftstilskud eller er du bruger af vores slotte og haver? Nedenfor kan du finde informationer om øvrige ændringer og initiativer indenfor alle vores fagområder, som er afledt af COVID-19. 

Læs mere om myndighedernes tiltag på coronasmitte.dk

Retningslinjer for genåbning

Der gælder særlige retningslinjer, der skal hindre smittespredning af Coronavirus, og som skal skabe tryghed blandt ansatte, publikum, besøgende og idrætsudøvere. 

Få en oversigt over retningslinjer og bekendtgørelser på Kulturministeriets område

Fremrykket udbetaling af driftstilskud fra Kulturministeriet

Driftstilskudsmodtagere på Kulturministeriets område, der har likviditetsproblemer som følge af COVID19-situationen, kan få fremrykket udbetaling af ét kvartals driftstilskud.

Hvem er omfattet?

Ordningen gælder modtagere af driftstilskud på Kulturministeriets område, uanset om det udbetales af Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriets departement eller af Det Danske Filminstitut. Ordningen omfatter også tilskudsmodtagere, der får udbetalt driftstilskud fra Kulturministeriet via en kommune, forudsat kommunen vil fremrykke udbetaling af tilskuddet.

Det er en betingelse, at der i forvejen er hjemmel til at forudbetale driftstilskuddet. Det gælder for hovedparten af Kulturministeriets driftstilskud.

Du kan læse mere i nedenstående vejledning samt orientere dig på Kulturministeriets hjemmeside 

Vejledning til tilskudsmodtagere om fremrykket udbetaling (pdf)

Ved tvivlsspørgsmål bedes I henvende jer til den sagsbehandler, der har underskrevet jeres tilsagn om driftstilskud.

Afvigelser i målopfyldelsen for modtagere af driftstilskud

Der kan tages højde for særlige omstændigheder ved gennemgangen af regnskaber og årsrapporter for 2020 og det er forventningen, at afvigelser i målopfyldelsen i langt de fleste tilfælde vil have et omfang, som kan forklares i årsrapporten for 2020, netop med henvisning til coronavirus/covid-19. 

Sørg derfor for at beskrive afvigelser grundigt i ledelsesberetningen i årsrapporten for 2020, således at vi kan se, hvorfor afvigelserne er indtrådt og hvad I efterfølgende har gjort for at afhjælpe situationen. 

Husk i øvrigt, at tilskudsmodtagere (dog ikke foreninger), som modtager et samlet årligt driftstilskud på over 1 mio. kr., er forpligtede til at orientere den tilsynsførende myndighed, såfremt der indtræder ændringer i institutionens budgetforudsætninger, der i væsentlig grad påvirker deres forventninger til muligheden for at opfylde deres formål, eller som kan resultere i ubalance i institutionens økonomi. Denne orientering skal finde sted, så snart I har kendskab til de indtrådte ændringer. Det fremgår af bekendtgørelsen om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Udbetaling af mediestøtte

Med henblik på at styrke de skrevne mediers likviditet og hjælpe de lokal radio- og tv-stationer og dermed modvirke konsekvenserne af COVID-19 har regeringen iværksat følgende initiativer:

 • Alle mediestøttemodtagernes likviditet styrkes ved, at hele mediestøtten for 2020 udbetales hurtigst muligt i én samlet rate frem for over tre rater i løbet af 2020. Samlet drejer det sig om, at medierne i april i én samlet rate får udbetalt 368,1 mio. kr. frem for 119,4 mio. kr. i redaktionel produktionsstøtte.
 • Der dispenseres ved bekendtgørelsesændringer for, at ikkekommercielle tv-stationer, der modtager tilskud, hver uge som minimum skal udsende mindst to timers egenproduceret førstegangsudsendt programindhold. Der dispenseres også for, at ikkekommercielle lokale radiostationer skal udøve selvstændig programvirksomhed i form af 15 sendetimer pr. uge for at modtage det maksimale tilskud. 

Støttede projekter og udbetalte tilskud

Har du i forbindelse med dit projekt fået udbetalt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, så skal du være opmærksom på følgende:  

Udsættelse eller andre væsentlige ændringer af dit projekt

Hvis du har modtaget tilskud til et projekt eller aktivitet og får brug for at udsætte eller ændre projektet som følge af Coronavirus/Covid19, skal du kontakte os. Ring eller skriv til den sagsbehandler, der har underskrevet dit brev med tilsagn. 

Vi er i udgangspunktet positivt indstillet, såfremt du ønsker dit projekt/aktivitet udsat pga. coronavirus/covid-19. 

Det er dog afgørende for godkendelsen af en udsættelse, at aktiviteten/projektet kan gennemføres et senere tidspunkt samt at der er fastsat et realistisk estimat for, hvornår dette kan ske. Disse forhold skal du derfor overveje grundigt, inden du anmoder om en udsættelse. 

Gennemførelse af projekt med ændrede aktivitets- eller publikumsmål

Du kan godt få godkendt en faglig afrapportering for et projekt/aktivitet, 

selvom alle aktivitetsmål ikke er opfyldt, hvis den manglende opfyldelse f.eks. direkte kan relateres til covid-19 udbruddet. 

Vi vurderer dog hver enkelt sag konkret og skal finde det godtgjort, at den manglende målopfyldelse er velbegrundet.  

Aflysning

Hvis et projekt/aktivitet aflyses, skal det udbetalte tilskud som udgangspunkt tilbagebetales helt som normalt.  

Er der allerede afholdt udgifter til projektet/aktiviteten, f.eks. til honorarer, skal du dog redegøre for dette ved opgørelsen af regnskabet. Det betyder, at du sammen med regnskabet skal indsende en begrundelse for, at projektet/aktiviteten er aflyst og forklare hvilke udgifter, der er afholdt og at det ikke har været muligt at få dem refunderet. 

Afholdte udgifter til projektet/aktiviteten vil herefter som udgangspunkt ikke skulle tilbagebetales, såfremt midlerne er blevet anvendt til formål, der ligger inden for projektet/aktiviteten. 

Overskydende beløb, som ikke er blevet anvendt, skal derimod som udgangspunkt tilbagebetales.

Udsættelse af regnskaber

Hvis du har modtaget tilskud til et projekt eller en aktivitet og får brug for at udsætte fristen for aflevering af regnskab som følge af Coronavirus/Covid19, kan du kontakte os, så vi kan fastsætte en ny frist. Ring eller skriv til den sagsbehandler, der har underskrevet dit brev med tilsagn. 

Aflyste aktiviteter med tilskud fra Statens Kunstfond

Der er indgået en politisk aftale for aflyste kunstprojekter og aktiviteter, som har modtaget tilskud fra Statens Kunstfond.

COVID-19 har resulteret i en række aflysninger af projekter, som har modtaget tilskud fra Statens Kunstfond. For at holde hånden under kunstnerne i denne ekstraordinære situation, lempes der på tilskudsreglerne i forhold til projekter og de kunstnere, der som følge af COVID-19 ikke får mulighed for i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 at gennemføre deres projekter.

Ordningen medfører, at tilskud ikke kræves tilbagebetalt, uanset om aktiviteten er påbegyndt eller skulle være påbegyndt i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.

Læs om retningslinjer, afrapportering mv. på kunst.dk

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse

Ændret frist for indsendelse af årsrapporter

Frist for indsendelse af årsrapporter udsat til 15. august 2020

Der er i øjeblikket iværksat mange tiltag, som skal medvirke til at bremse spredningen af coronavirus-covid19 i Danmark. For at afbøde nogle af konsekvenserne af disse tiltag, har kulturministeren besluttet at dispensere for frister for aflevering af årsrapporter fastsat i bekendtgørelserne for henholdsvis driftstilskud, egnsteatre og små storbyteatre, således at fristen for aflevering af årsrapporter for 2019 udskydes til den 15. august 2020.

Slots- og Kulturstyrelsen er i gang med at udsende nærmere information om dispensationerne til kommuner og de forskellige modtagere af driftstilskud.

Kontakt gerne den sagsbehandler, der har underskrevet jeres tilsagn om driftstilskud, hvis I har spørgsmål.

HOTLINE | 33 74 50 00

Mandag - torsdag: kl. 9:00 - 16:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00

E-mail: corona@kum.dk

Vi besvarer spørgsmål om, hvordan du kan gøre brug af de støtteordninger, der er etableret under Kulturministeriet.
Opdateret 22. februar 2021

HOTLINE | 33 74 50 00

Mandag - torsdag: kl. 9:00 - 16:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00

E-mail: corona@kum.dk

Vi besvarer spørgsmål om, hvordan du kan gøre brug af de støtteordninger, der er etableret under Kulturministeriet.

Abonnér på nyheder

Modtag nyheder, der handler om COVID-19
Tilmeld dig her