Afrapportering for pulje til kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet

Fristen for afrapportering er den 31. januar 2022, kl. 23.59.

Al afrapportering skal indsendes elektronisk. I kan finde link til relevante erklæringer og vejledninger nedenfor. Kompensationens størrelse afgør, hvordan der skal afrapporteres.

Kompensation på 100.000 kr. eller derunder

Hvis I har modtaget en foreløbig kompensation på 100.000 kr. eller derunder, skal I aflægge regnskab og erklære på tro og love, at regnskabstallene er korrekte, og at kompensationen er givet på korrekt grundlag.

Bemærk, at hvis I har fået kompensation fra Erhvervsstyrelsen, så skal regnskabet til Erhvervsstyrelsen være aflagt inden der afrapporteres til Slots- og Kulturstyrelsen. Det er et krav, at endelig kompensation fra andre hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 er opgjort/efterkontrolleret, før der kan aflægges regnskab. Derefter beregnes den endelige kompensation for tabt deltagerbetaling for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversiteter i forbindelse med COVID-19. 

Læs vejledningen for kompensation på 100.000 kr. eller derunder og hent den elektroniske afrapportering, regnskabsskemaet og tro- og loveerklæringen.

Kompensation på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.

Hvis I har modtaget en foreløbig kompensation på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr., skal I indsende et regnskab, som er gennemgået og underskrevet af kompensationsmodtager og en regnskabskyndig person. I kan også vælge at få regnskabet revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Bemærk, at hvis I har fået kompensation fra Erhvervsstyrelsen, så skal regnskabet til Erhvervsstyrelsen være aflagt inden der afrapporteres til Slots- og Kulturstyrelsen. Det er et krav, at endelig kompensation fra andre hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 er opgjort/efterkontrolleret, før der kan aflægges regnskab. Derefter beregnes den endelige kompensation for tabt deltagerbetaling for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversiteter i forbindelse med COVID-19.

Læs vejledningen for kompensation på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. og hent den elektroniske afrapportering, regnskabsskemaet, den regnskabskyndiges-erklæring og tro- og loveerklæringen.

Kompensation på mere end 500.000 kr.

Hvis I har modtaget en foreløbig kompensation på mere end 500.000 kr., skal I indsende et regnskab, som er revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Bemærk, at hvis I har fået kompensation fra Erhvervsstyrelsen, så skal regnskabet til Erhvervsstyrelsen være aflagt inden der afrapporteres til Slots- og Kulturstyrelsen. Det er et krav, at endelig kompensation fra andre hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 er opgjort/efterkontrolleret, før der kan aflægges regnskab. Derefter beregnes den endelige kompensation for tabt deltagerbetaling for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversiteter i forbindelse med COVID-19.

Læs vejledningen for kompensation på over 500.000 kr. og hent den elektroniske afrapportering, regnskabsskemaet, tro- og loveerklæringen samt revisorerklæringen.

Lovgrundlag

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 217 af 12. februar 2021 omhandler udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet som følge af COVID-19. Bekendtgørelse nr. 217 er ændret ved bekendtgørelse nr. 495 af 22. marts 2021 samt bekendtgørelse nr. 1306 af 15. juni 2021. De to sidstnævnte bekendtgørelser forlænger begge kompensationsperioden.

Se aktstykke 138 om udmøntning af forlængelse af de målrettede kompensationsordninger og justeringerne af de generelle kompensationsordninger, jf. aftale om tillæg til aftale om genåbning af generelle kompensationsordninger af 16. december 2020. Se også aktstykke 167 om forbedring af de eksisterende kompensationsordninger samt nye tiltag som følge af COVID-19-restriktionerne og aktstykke 241 om merbevilling og forlængelse af kompensationsordninger.

Folkeoplysningsloven

For at være berettiget til kompensation skal I være godkendt under folkeoplysningsloven kap. 4, 12a eller 13. I skal derfor indhente dokumentation fra jeres hjemstavnskommune, hvori der eksplicit står, hvilket kapitel af folkeoplysningsloven I er godkendt under.

Læs hele folkeoplysningsloven her

Opdateret 25. januar 2022