Opdeling i ejerlejligheder

Den fredede bygning Kanslergården i København, der er opdelt i ejerlejligheder

Når en fredet bygning ønskes opdelt i ejerlejligheder, kan Slots- og Kulturstyrelsen give samtykke til det.

Styrelsen vurderer om en opdeling vil forringe eller svække bygningens fredningsværdier. Hvis det er tilfældet, vil Slots- Kulturstyrelsen ikke give samtykke til at opdeling finder sted.

Slots- og Kulturstyrelsens samtykke er kun nødvendigt i de tilfælde, hvor den fredede bygning ikke kan opdeles efter ejerlejlighedslovens regler om ikke-fredede bygninger.

Oplysningsgrundlag for vurdering af sagen

Før Slots- og Kulturstyrelsen tager stilling til om en opdeling kan ske bedes ansøger fremsende følgende:

 1. Opmålingstegninger i 1:50 eller 1:100, af alle bygninger, der indgår i opdelingen (alle bygninger på matriklen) og som viser nuværende og ønskede fremtidige forhold.
 2. Bygningshistorisk redegørelse på baggrund af en undersøgelse, der kan godkendes af styrelsen.
 3. Undersøgelse af de funderingsmæssige forhold.

Når Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget overstående vil styrelsen besigtige ejendommen. Materialet i pkt. 1, 2 og 3 danner grundlag for Slots- og Kulturstyrelsens besigtigelse og vurdering af, om opdeling kan ske, uden at fredningsværdierne kompromitteres.

I forbindelse med vurderingen kan Slots- og Kulturstyrelsen stille krav om, at der er bygningsarbejder, der skal gennemføres før samtykke til opdelingen vil blive givet.

Betingelser for samtykke

Såfremt styrelsen vurderer, at en opdeling kan finde sted, vil ansøger endvidere blive bedt om at:

 1. Indsende anmærkningsfri tinglyst deklaration om etablering af en grundfond mv. Størrelsen af grundfonden, indbetalingsperiode o.a. fastsættes af Slots- og Kulturstyrelsen ud fra bygningens konkrete forhold efter nærmere aftale med styrelsen.
 2. Indsende anmærkningsfri tinglyst bevaringsdeklaration for ejendommen. 
 3. Fremsende dokumentation for de forsikringsmæssige forhold. Det skal fremgå af forsikringspolicen, at bygningen er fredet, og at bygningsfredningen medfører, at der kan blive stillet krav i forbindelse med retablering efter bygningsskade.
 4. Fremsendelse af ejerforeningens vedtægter til godkendelse, idet styrelsen stiller krav om indarbejdelse af bestemmelser med et indhold svarende til følgende:

  • Ejerforeningen er ansvarlig for vedligeholdelse af fællesejendom. Fællesejendom omfatter bl.a. tag, facader, herunder vinduer og døre, trappeopgange med entredøre mv., fællesarealer, dæk og fundament mv., og defineres i øvrigt i overensstemmelse med sædvanlig praksis. Slots- og Kulturstyrelsen indsættes som påtaleberettiget.
  • Alle byggearbejder i den fredede bygning, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver forudgående tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Vedligeholdelse skal forstås i snæver forstand, såsom maling, hvidtning og tapetsering, idet udskiftning af gulve, bad og køkken m.v. er byggearbejder, der kræver tilladelse. Slots- og Kulturstyrelsen indsættes som påtaleberettiget.
  • Ejerlejlighedsejeres ønsker om udførelse af byggearbejder på fællesejendom (fx skiltning, belysning, ændring af vinduer og udvendige døre og ændret rørføring til køkken og bad, der berører fællesejendom eller andre lejligheder mv.) kræver forudgående skriftlig tilladelse fra ejerforeningens bestyrelse. Slots- og Kulturstyrelsen indsættes som påtaleberettiget.

 5. Tilbagebetale tidligere ydet støtte indenfor de sidste 5 år.
 6. Evt. at udarbejde en manual for istandsættelse og udskiftning af køkken og bad.

Ovennævnte krav stiller Slots- og Kulturstyrelsen for at sikre, at bygningens fredningsværdier fortsat opretholdes, bl.a. ved at sikre, at der er kapital til vedligeholdelse og udbedring af akut opståede skader.

Et eventuelt samtykke til opdeling i ejerlejligheder vil først blive givet, når ovennævnte punkter i 'Oplysningsgrundlaget' og 'Betingelser' er opfyldt og alle eventuelle byggearbejder gennemført. Samtykke fra Slots- og Kulturstyrelsen fritager ikke fra at søge andre tilladelser, der er nødvendige i henhold til anden lovgivning, herunder bygningsreglementet, hvor tilladelse indhentes hos kommunen.

Siden er sidst opdateret: 24.05.2018

Video-guides

Få video-svar og gode råd til, hvordan du bedst passer på dit fredede hus. Kulturstyrelsen præsenterer film, der hver især giver svar på typiske spørgsmål om fredede bygninger.

Se videoerne her


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)