Strategi for bibliotek.dk

Formål og baggrund

Formålet med bibliotek.dk er at borgerne let finder frem til og får adgang til det materiale som de har brug for på de danske offentlige biblioteker. Dette er politisk fastlagt med Lov om biblioteksvirksomhed, hvor der i bemærkningerne til lovforslaget blev fremhævet at brugerne ville få mulighed for at få et samlet overblik over, hvad bibliotekerne kan stille til rådighed af alle materialeformer samt mulighed for at bestille materialer til hjemlån fra alle biblioteker til afhentning på eget bibliotek.

Værdier

I kraft af den samlede præsentation af hvad danske offentlige biblioteker stiller til rådighed skal bibliotek.dk være oplysende, neutral, troværdig og almen. Det skal ske på en seriøs og genkendelig måde med mulighed for personlig tilretning af brugergrænsefladen.

Mål og målgruppe
Mål:
- at alle borgere der ønsker at benytte biblioteksmaterialer kender til bibliotek.dk 
- at borgere bruger bibliotek.dk når det er den letteste vej til at finde frem til de egnede materialer 
- at der er et effektivt samspil mellem bibliotek.dk og lokale systemer
- at brugeren af bibliotek.dk er i centrum og at bibliotek.dk-brugere er tilfredse med at bruge bibliotek.dk
- at bibliotek.dk indeholder alle offentlige bibliotekers materialer samt nationalbibliografien 
- at understøtte en rationel brug af det samlede biblioteksvæsen ved at medvirke til effektivisering på tværs af bibliotekstyper 
- at understøtte de lokale biblioteker som det samlede biblioteksvæsens omdrejningspunkt overfor den enkelte borger.
Målgruppen for bibliotek.dk er derfor primært biblioteksvante borgere fra 13 år og opad.

Profil - udfoldning af værdier

oplysende
bibliotek.dk bruges til at skaffe information om og evt. adgang til materialer på bibliotekerne eller på nettet, og således give adgang til både fuldtekst, supplerende information og andre biblioteksrelevante funktioner.

neutral
bibliotek.dk er neutral og alsidig idet den medtager alle bibliotekernes materialer. Derfor indeholder bibliotek.dk ikke reklamer. Med udgangspunkt i materialer i bibliotek.dk kan der henvises dels til biblioteksrelevante betalingsbelagte tjenester, hvor borgeren betaler for en ydelse klart adskilt fra bibliotek.dk og dels til tjenester/funktioner med anmeldelser og andre lignede data ikke produceret af biblioteker.

troværdig
Der skal ikke på noget tidspunkt kunne herske tvivl om, at information på bibliotek.dk er troværdig og derfor er indholdet titler på offentlige danske biblioteker og nationalbibliografien.

almen
bibliotek.dk giver adgang for alle. Den primære målgruppe er borgere i Danmark fra 13 år og opefter, som har et ønske om at finde frem til biblioteksmaterialer. Sproget er dansk eller engelsk. Brugerne skal kende til at bruge en pc og bruge Internet. Der sættes derudover løbende nogle grænser for hvilket udstyr (styresystem, browsere, browserversioner etc.), bibliotek.dk indretter sig efter. Der tages i vidt omfang hensyn til handicappede brugere, men brugervenlighed i forhold til det store flertals behov vil altid veje tungest.

synlighed
Kampagner skal gennemføres i samklang med de lokale biblioteker og med fokusering på bibliotekernes service. Der skal være løbende fokus på at sikre vejledning m.v. til de aktive brugere og at understøtte de lokale bibliotekers kendskab til bibliotek.dk for at sikre den bedste lokale brugervejledning og bibliotekernes rationelle samspil.
Endvidere er det hensigten at bibliotek.dk skal være til at finde for alle ved at links indgår i relevante generelle portaler og mere målrettet på mere specifikke websites og ikke mindst på bibliotekernes websites.

genkendelig
Design og funktionalitet skal være enkel, overskuelig og seriøs, men ikke kedelig eller højtidelig - der skal signaleres indhold af værdi og kvalitet. Visuelle effekter (eller andre effekter) må ikke være forstyrrende for eller tage opmærksomhed fra hovedformålet. Navigation tilpasser sig løbende efter state-of-the-art på nettet, så den vante netbruger umiddelbart føler sig hjemme og navigerer uden at tænke meget over hvordan.

personlig
Der udvikles efterhånden personaliseringselementer i brugergrænsefladen, hvor brugeren kan tilpasse funktionalitet efter behov og med personlige data og valg. Der udvikles ikke funktioner hvor brugeren uopfordret får tilbud, som baserer sig på hans hidtidige adfærd.

sammenhæng med de lokale biblioteker
De lokale biblioteker og bibliotek.dk er for brugeren et sammenhængende sømløst bibliotekstilbud. bibliotek.dk repræsenterer samtidig det nationale bibliotekstilbud og det lokale bibliotekstilbud, idet måden bibliotek.dk præsenteres over for den enkelte bruger på er bestemt af det enkelte biblioteks beslutninger.
Der skal løbende arbejdes for at sikre den størst mulige automatisering af samspillet mellem det lokale bibliotek og bibliotek.dk.

sammenhæng med netbibliotekerne
Da bibliotek.dk repræsenterer det nationale bibliotekstilbud medtages også de registreringer som biblioteker og netbiblioteker afleverer til fælleskatalogen med kredit til de leverende netbiblioteker. Derudover gives linkmulighed afhængig af situationen netop for at give brugeren et sømløst tilbud - f.eks. supplerende data til den viste post eller til Biblioteksvagten ved nul-hit.

brugeren i centrum
Fokus skal være at brugerne så godt og hurtigt som muligt får adgang til informationer uden skelen til institutionelle interesser i profilering. Brugerne af bibliotek.dk skal løbende have mulighed for at kommentere bibliotek.dk for at det kan bruges dels i den fortsatte udvikling og dels i den løbende tilpasning.

bibliotek.dk's indhold
Hovedlinjen er dansk nationalbibliografi samt bibliotekernes registreringer i det omfang de findes i DanBib. Et grænseområde er netpublikationer: i det omfang de afleveres til DanBib medtages de også i bibliotek.dk.
Bibliotek.dk finansierer ikke indlæggelse af registreringer.
Registreringer af materiale der alene er lokalt tilgængeligt medtages med en afmærkning af begrænsningen og alene med viderestilling for brugere, der kan anvende de pågældende ressourcer.

Måling og evaluering

Brugernes nytte af bibliotek.dk er mangefacetteret og kan ikke måles i alle sammenhænge. Om et opslag i bibliotek.dk giver en fuldt dækkende information kan ikke måles.
Der foregår løbende målinger af anvendelsen af bibliotek.dk.
Desuden skal der løbende sikres feed-back fra brugerne af bibliotek.dk som baggrund for den fortsatte udvikling. Dette skal ske både ved at give mulighed for brugerreaktioner og ved kvalitative målinger som en del af brugerundersøgelser, f.eks. fokussamtaler.

Udvikling

Den fortsatte drift og udvikling skal ske i en balance mellem slutbrugernes behov og de økonomiske rammer.

Kernefunktioner: søgning - visning - bestilling
Kernefunktionerne er hovedmålet for udvikling:
- en database som løbende udvikler sig i forhold til bibliotekernes materialer og brugerens behov hvad angår typer af materialer og data om disse
- søgefunktioner som både tilfredsstiller den trænede bruger og den mere søgende eller uvante bruger.
- visning som ikke kræver biblioteksprofessionelle forudsætninger og som kan tilpasses brugerens behov.
- bestilling udvikles løbende i takt med brugernes og bibliotekernes ønsker og behov.

Ekstra muligheder for brugeren
Kernefunktionerne udbygges med supplerende funktioner ud fra brugernes ønsker og den naturlige afgrænsning i forhold til bibliotek.dk's formål.
Det kan f.eks. dreje sig om:
- køb af materiale hvis det for brugeren er den mest hensigtsmæssige aktion i en given situation
- download af poster til brug ved litteraturlister o.l.
- nyhedsformidling (overvågning af nye materialer) på nationalt plan af brugerens interesseområder.

Samspil med bibliotekerne
Det skal løbende sikres at der til enhver tid er det bedst mulige samspil mellem bibliotek.dk og de lokale systemer. Uanset hvilket sted på nettet en biblioteksbruger starter, skal samspillet sikre, at brugeren får den optimale service. Der skal sikres en rationel udnyttelse af bibliotekernes samlede materialer og rationalisering af arbejdsgange i forbindelse med reservering og fjernlån.

(Opdateret september 2007)

Siden er sidst opdateret: 18.12.2008


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)