Gebyr for uafhentede reserveringer

Det sker, at et bibliotek eller en kommune spørger styrelsen, om der er hjemmel i biblioteksloven til at tage gebyr for uafhentede reserveringer. Spørgsmålet er nemt at besvare. Det er der ikke hjemmel til, og indførelse af gebyr vil således kræve en lovændring. Men hvis man imidlertid videre spørger, om der bør tilvejebringes lovhjemmel til gebyropkrævning for uafhentede reserveringer, stiller forholdet sig vanskeligere.   

Om indførelse af gebyr for uafhentede reserveringer er en løsning på problemet med uafhentede reserveringer, der efter omstændighederne kan være meget omkostningskrævende for de enkelte biblioteker, har tidligere været genstand for mere indgående overvejelser i Styrelsen for Bibliotek og Medier. På grundlag af drøftelser med en kommunes biblioteker, der havde formuleret et konkret forslag til gebyropkrævning, besluttede styrelsen medio 2008 at udarbejde en redegørelse om muligheden for at indføre gebyropkrævning for uafhentede reserveringer. Styrelsen indhentede herefter en udtalelse fra Kulturministeriet om spørgsmålet.

I Styrelsens indstilling i redegørelsen af 21. oktober 2008 var det vurderingen, at det ikke med den nuværende gebyrpolitik under skattestoppet vil være en fordel for bibliotekerne, at der tages initiativ til indførelse af lovhjemmel til gebyropkrævning. Styrelsen anførte endvidere, at indførelse af gebyropkrævning vil indebære, at bibliotekerne i videre omfang vil skulle sikre sig dokumentation for, at betingelserne for at opkræve er til stede og træffe konkrete afgørelser om, hvorvidt gebyropkrævning er rimelig. En gebyrordning kan således blive administrativ byrdefuld for bibliotekerne og den øvrige forvaltning. Styrelsen fandt derfor, at der kun bør indføres regler om gebyropkrævning, hvis det på et sikkert grundlag må antages, at gebyropkrævning er den mest effektive løsning på bibliotekernes problem med uafhentede reserveringer. Styrelsen pegede i den forbindelse på, at gebyropkrævning ikke er den eneste mulighed for adfærdsregulering. Også andre ikke-økonomiske sanktioner bør indgå i overvejelserne om et eventuelt lovindgreb.

I Kulturministeriets udtalelse af 4. juni 2009 anførtes det:

”Kulturministeriet finder umiddelbart ikke, at det er i overensstemmelse med regeringens skattestop at indføre gebyropkrævning for uafhentede reserveringer. Ved en eventuel fremtidig revision af biblioteksloven vil ministeriet naturligvis drøfte forslag til en mere effektiv udnyttelse af bibliotekernes ressourcer, herunder om der er behov for at indføre gebyr for uafhentede reserveringer. Kulturministeriet henviser i øvrigt til Styrelsen for Bibliotek og Mediers redegørelse af 21.10.2008.”  

Som det følger af Kulturministeriets udtalelse, er man i forbindelse med en fremtidig revision af biblioteksloven åben over for at drøfte indførelse af gebyropkrævning for uafhentede reserveringer. Det fremgår dog af styrelsens redegørelse, at en sådan løsning er problematisk.   

Da styrelsens redegørelse giver en grundig beskrivelse af problemstillingen for uafhentede reserveringer, offentliggøres den hermed. Da spørgsmål og svar i styrelsens FAQ altid er anonymiseret, er redegørelsen ligeledes anonymiseret, ligesom bemærkninger om forhold, der ikke længere er aktuelle, er udeladt.  

Dokumenter: Redegørelse af 21.10.2008 om uafhentede reserveringer 

Siden er sidst opdateret: 30.09.2010


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)