Sådan beregnes Rådighedsbeløb for Grammofonplader mv.

På finansloven opføres årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning blandt skabende og udøvende kunstnere, hvis cd’er, grammofonplader, lydbånd og andre lydbærende materialer er udgivet i Danmark og benyttes på bibliotekerne.

Bevillingen til rådighedsbeløb for grammofonplader mv. er i 2019: 6.187.633 kr., hvor 5 % går til til indlæsere af netlydbøger.

Den ene halvdel af rådighedsbeløbet fordeles mellem de skabende kunstnere, den anden blandt de udøvende.

Rådighedsbeløbet for 2019 bliver udbetalt ultimo april 2019.

 • Morten Rosenmeier, professor, ph.d. Københavns Universitet, formand udpeget af kulturministeren
 • Lone Christensen Møller, næstformand indstillet af Slots- og Kulturstyrelsen
 • Suppleant: Øjvind Harkamp
 • Ejnar Kanding, indstillet af Dansk Komponist Forening 
 • Suppleant: Li-Ying Wu
 • Søren Krogh, indstillet af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer 
 • Suppleant:  Jesper Hansen
 • Kristina Holgersen, indstillet af Danske Populær Autorer
 • Morten Madsen, indstillet af Dansk Solistforbund
 • Suppleant: Lena Brostrøm Didriksen
 • Anna-Katrine Olesen, indstillet af Dansk Skuespillerforbund
 • Suppleant: Heidi Holm Madsen

Rådighedsbeløbet fordeles af et udvalg på syv medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. Udvalget træffer den endelige administrative afgørelse vedrørende fordelingen af rådighedsbeløbet.

Udvalgets medlemmer er i perioden 1. januar 2016- 31. december 2019:

Slots- og Kulturstyrelsen yder sekretariatsbistand til udvalget. 

Udvalget foretager fordelingen på grundlag af bestemmelserne i  Lovbekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 2002, § 8 og senere ændringer i lov nr. 676 af 8. juni 2017https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=190147 og Bekendtgørelse nr. 1448 af 30. november 2017, §§ 25-28 om biblioteksafgift og kriterier fastsat af udvalget, der har den endelige administrative afgørelse vedrørende fordelingen.

Se udvalgets kriterier her

En del af grundlaget for fordelingen er et skøn over, hvor udbredt fonogrammer med ansøgernes værker er på folke- og skolebibliotekerne, foretaget af Slots- og Kulturstyrelsen med hjælp fra bibliotekarer, der arbejder med disse materialer til daglig. Andre generelle kriterier kan indgå ved afgørelsen. Udvalget lægger således vægt på f.eks. kunstnerens rolle i det enkelte værk, og hvor stor en del af værket, som kunstneren har bidraget til eller medvirket på.

Hvem kan få andel i rådighedsbeløbet?

Beløbet fordeles mellem mange forskellige kategorier af skabende og udøvende kunstnere: komponister, tekstforfattere, oversættere af sangtekster, musikere, solister, dirigenter, musikgrupper, kor, orkestre og indlæsere af lydbøger.

Forfattere til tekster indlæst på lydbånd (f.eks. lydbøger) får ikke del i dette rådighedsbeløb, men i biblioteksafgift for bøger.

Hvor meget den enkelte rettighedshaver vil få fra henholdsvis puljen for skabende kunstnere og puljen for udøvende kunstnere, afhænger af et pointtal, som tildeles rettighedshaver på baggrund af dennes rolle og medvirken på fonogrammet samt fonogrammets udbredelse. Pointtallet benyttes til at beregne den enkelte rettighedshavers andel af det samlede rådighedsbeløb.

Pointtallet for hver ansøger beregnes på baggrund af følgende kriterier:

 1. Rettighedshaverens rolle i det enkelte fonogram (kunstnerkategori)
 2. Rettighedshaverens forholdsmæssige medvirken i fonogrammet
 3. Fonogrammets udbredelse

Ansøgers rolle i det enkelte fonogram (kunstnerkategori)

Hvor stor en andel en rettighedshaver modtager af rådighedsbeløbet, afhænger af, hvilken rolle den pågældende rettighedshaver har i det pågældende fonogram.

Følgende pointtal tildeles de forskellige skabende og udøvende kunstnere:

Kategori

Point

Komponist

10

Arrangør

2

Forfatter

10

Oversætter

4

Kollektiv/band

10                                                                                                      

Udøvende kunstnere:                                                  

Kategori

Point

Musiker/sanger/skuespiller

4

Solist        

8

Dirigent/kapelmester  

8

Indlæser

6

Kollektiv/band

10

 

Rettighedshaverens forholdsmæssige medvirken på det enkelte fonogram

Kunstnerkategoriens point multipliceres med en faktor udregnet i forhold til, hvor stor en del af fonogrammet kunstneren har bidraget til (for skabende kunstnere) eller medvirket på (for udøvende kunstnere).

Har kunstneren bidraget til/medvirket på hele fonogrammet, er multiplikationsfaktoren 1.

Har en guitarist f.eks. bidraget til halvdelen af et album, er multiplikationsfaktoren 0,5.

Fonogrammets udbredelse

Kunstnerkategoriens point multipliceres også med en faktor efter fonogrammets udbredelse, og der vægtes i tre kategorier for lille udbredelse, nogen udbredelse og stor udbredelse, efter hvor mange biblioteker der råder over titlen.

Udbredelsen beror på et skøn foretaget af konsulenter med relevant faglig baggrund, som udvalget indkalder hvert år.

I medfør af Fonogramudvalgets praksis anvendes følgende trininddeling i forbindelse med ovennævnte skøn:

Antal biblioteker, der råder over titlen

Multiplikationsfaktor

0 – 2 (lille udbredelse)

 

0,1

3 – 9 (nogen udbredelse)

 

0,5

10 – (stor udbredelse)

 

1,0

Kriterierne bevirker, at også mindre udbredte fonogrammer kan få andel i rådighedsbeløbet. Det er kun de nye ansøgte titler i et givent år, der gennemgår dette skøn for udbredelse.

Beregning af andel af rådighedsbeløbet ud fra pointtal

De opnåede antal point, som de enkelte kunstnere har opnået for hver enkelt fonogramtitel, adderes for henholdsvis alle skabende og alle udøvende kunstnere.

Herved opnås der et samlet antal point for begge kategorier, der divideres op i årets bevilling for henholdsvis skabende og udøvende kunstnere. Dette gøres for at finde ud af hvert points værdi for den pågældende kategori.

Dette giver en pointværdi for skabende kunstnere og en pointværdi for udøvende kunstnere, der multipliceres med den enkelte kunstners samlede antal point i den pågældende kategori.

Da de to puljer behandles særskilt, vil pointantal og rådighedsbeløb pr. point i de to kategorier kunne være forskellige.

Den samlede sum fra begge puljer udgør ansøgers rådighedsbeløb. Der er dog i praksis etableret en bundgrænse på 300 kr., således at den samlede udbetaling til en rettighedshaver fra begge puljer skal overstige 300 kr. De frigjorte midler indgår herefter i en ny beregning mellem afgiftsmodtagerne. Der udbetales ikke rådighedsbeløb for grammofonplader mv. til efterlevende

 

 

 

Siden er sidst opdateret: 01.11.2018

Kontakt

Jannie Nielsen: +45 33 73 33 41


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

”På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.
Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om Slots- og Kulturstyrelsens cookiepolitik

(dialogboks slutter)