Ældre Stenalder (ca. 10.000 - 3900 f. Kr.)

Strategi for ældre stenalders arkæologiske undersøgelser

Baggrund for strategien

Den arkæologiske strategi skal benyttes til vurdering af fortidsmindernes væsentlighed ved arkæologiske undersøgelser. Det gælder for alle typer undersøgelser dvs. bygherrebetalte undersøgelser og de undersøgelser, der foretages på grund af erosion.

På siden her formidles den nationale strategi for arkæologiske undersøgelser indenfor ældre stenalder.

Læs et resumé af strategiens fokuspunkter

Den arkæologiske virksomhed i Danmark har været genstand for en international evaluering. Ekspertpanelet fra England, Tyskland, Holland, Norge og Sverige konkluderede, at der er en lang række positive forhold omkring den arkæologiske virksomhed. Det er bl.a. en museumslov, der følger internationale regler og konventioner, finansieringsbestemmelser svarende til andre europæiske lande, museernes varetagelse af opgaven med arkæologiske undersøgelser og den nationale registrering i databasen Fund & Fortidsminder.

Ekspertpanelet anbefalede et kvalitetsløft i videndeling, forskning og formidling. Kvalitetsløftet består i understøttelse af netværk og konferencer, forbedre muligheden for forskning, udvikling af afrapportering af de arkæologiske udgravninger, udarbejdelse af årlige nationale oversigter, og skabelse af et fælles kvalitetsløft i udbyttet af de arkæologiske undersøgelser ved formulering af fælles nationale udgravningsstrategier inden for forhistoriens perioder fra stenalder til middelalder.

På siden her formidles den nationale udgravningsstrategi indenfor ældre stenalder,

Bidragydere til ældre stenalder-strategien

Strategien er blevet til i samarbejde med:

 • Ole Lass Jensen, Museum Nordsjælland
 • Tinna Møbjerg, Museum Midtjylland
 • Peter Vang Petersen, Nationalmuseet
 • Kristoffer Buck Petersen, Museum Sydøstdanmark, medlem af Arkæologisk Arbejdsgruppe
 • Søren A. Sørensen, Museum Sydøstdanmark

Projektleder: Anne Nørgård Jørgensen, Slots- & Kulturstyrelsen

De marine tekster tilføjes af Torben Malm og Anders Fischer, Slots- & Kulturstyrelsen (under udarbejdelse)

Gode råd om prioritering, vurdering og udgravning

Strategien skal ses som en enkel og målrettet rådgivning, der specifikt retter sig mod de beslutninger, der træffes af arkæologerne i felten, når de står i forundersøgelsessituationen og skal beslutte, hvordan de vil prioritere og håndtere undersøgelserne.

Der er gode råd om:

 • lokalisering af ældre stenalderlokaliteter
 • rekognosceringsmetoder
 • udgravning af kulturlag og hyttetomter m.m.
 • brug af faglig bistand og netværksinformation
 • prioriteringsredskab til vurdering af anlægskvalitet og udbytte
 • eksempler til uddybning af strategien
 • tværvidenskabelige forslag til at løfte udbyttet af undersøgelserne.
 • Litteraturforslag

Strategien rundes af med et resumé af resultatet af en rundspørge til museerne foretaget i 2011 om den arkæologiske virksomhed indenfor ældre stenalder undersøgelser i Danmark.

Strategien er ikke statisk. Den skal løbende revideres og udvikles, så den fremover er et brugbart redskab i planlægning og udførelse af undersøgelser i ældre stenalder i Danmark.

Opdateret 24. oktober 2022