Revision og ledelsespåtegnelse for regnskaber

Spørgsmål og svar vedrørende revision og ledelsespåtegning af regnskaber for bygherrebetalte undersøgelser – jf. Bekendtgørelse om museer mv. gældende fra 5. marts 2021

Fra hvornår gælder reglerne for revision og ledelsespåtegning?

Der er alene pligt til at afgive ledelsespåtegning og foretage revision af regnskaber, der omhandler budgetter indsendt efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Reglerne for revision og ledelsespåtegning gælder således kun for regnskaber med baggrund i budgetter godkendt efter nye bekendtgørelse trådte i kraft 5. marts 2021.

Hvad menes med ”årsregnskab” i bekendtgørelsen?

Årsregnskab i bekendtgørelsen vedrører alene årsregnskabet i forhold til Slots- og Kulturstyrelsen. Således gælder det eksempelvis ikke for årsregnskab til den tilskudsgivende kommune eller lignende.

Hvad menes der med skriftlige forretningsgange for museets gennemførelse af undersøgelserne?

Museet skal udfærdige forretningsgange for gennemførelse af bygherrefinansierede arkæologiske undersøgelse, jf. bekendtgørelsens § 11.

Forretningsgangene skal forholde sig til museumslovens-, bekendtgørelsens- og styrelsens krav.

Forretningsgangene skal også forholde sig til museets interne procedurer til alle dele af den arkæologiske virksomhed. Det er eksempelvis:

  • varetage forhold som sikring af den generelle håndtering af budgetter
  • at der kun afregnes efter dokumenterede udgifter og på grundlag af korrekte timesatser
  • håndtering af timeregistrering
  • håndtering af afregning med bygherre
  • sikring af opdatering af relevante udregningsgrundlag

Hvordan udvælger revisor endelige regnskaber uafhængigt af museet?

Bekendtgørelsen angiver, at revisor skal udvælge sager til revision uafhængigt af museet.

Museets ledelse skal derfor sikre, at der foreligger en fuldstændig liste over aktuelle sager, hvorfra revisor vælger det krævede antal regnskaber til revision.

Hvordan skal det forstås, at museet på skal indsende bilag, som ligger til grund for regnskabet (jf. § 14 stk. 2)?

Reglen betyder, at museets skal gemme alle relevante bilag, så man på opfordring fra styrelsen kan indsende den dokumentation, som ligger til grund for et specifikt regnskab.

Hvor mange år skal man gemme regnskaber og dokumentation?

Dokumentationen skal gemmes så længe, som de almindelige regler for opbevaring af bilag angiver. Det er normaltvis 5 år.

Hvordan håndteres ledelsespåtegning i museets dagligdag?

Regnskaber kan fra den 1. juli 2021 udelukkende indsendes til styrelsen via Virksomheds NemID enten af den øverste leder selv eller en daglig leder med delegeret brugsret til et særskilt Virksomheds NemID.

Indsendelsen med Virksomheds NemID sker i forbindelse med indsendelse af regnskabet via Fund og Fortidsminder.

Den automatiske kvittering dokumenterer, at regnskabet er indsendt med ledelsespåtegning.

Hvilke regnskaber skal revideres?

Det er kun regnskaber på minimum 2.500.000 kr. inkl. moms, der skal revideres efter § 15, stk. 1. De øvrige regnskaber vil skulle revideres efter bestemmelserne i § 12 om ”20 %-reglen”.

Hvordan skal revisor forholde sig til afsluttede regnskaber, der er afregnet før endt dokumentation og tilgælgeliggørelse?

Bygherre kan anmode om at afregne før endt dokumentation og tilgængeliggørelse, herunder konservering og naturvidenskab. Aftalen skal dokumenteres og godkendes sammen med regnskabet af styrelsen.

Dokumentationen forelægges revisor og regnskabet betragtes som øvrige regnskaber til revision.

Opdateret 07. juni 2021