Slots- og Kulturstyrelsen

Folkeoplysningspuljen

Tilskud til mindre projekter, der fremmer folkeoplysningen inden for en række indsatsområder.

Område:

Frister:

* Note: Ansøgningsfristen for 2015 er overskredet. Puljen bliver åbnet igen i efteråret 2016. Vær opmærksom på, at kriterierne for puljen kan ændres ved næste ansøgningsrunde. Dette meldes ud senest 1 måned inden ansøgningsfristen.

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger, organisationer og privatpersoner, der har et defineret projekt til fremme af folkeoplysning kan søge denne pulje. 

Er du berettiget til at søge?

Puljen kan ikke søges af offentlige myndigheder og institutioner og lignende (eksempelvis kommuner, skoler og folkebiblioteker), men de kan godt indgå som samarbejdspartnere.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen har til formål at fremme folkeoplysningen i Danmark inden for nærmere definerede indsatsområder (se nedenfor). 

Sådan vurderes din ansøgning

Der kan søges til mindre projekter (mellem 15.000 og 200.000 kr.), der ligger inden for et af nedenstående indsatsområder:

 • Foreningers samarbejde med folkeskolen/åben skole.
  Projekter, der retter sig mod foreningslivets samarbejde med folkeskolen som led i den nye folkeskolereform.

 • Inddragelse af nye brugergrupper i folkeoplysningen.
  Projekter, der blandt andet har fokus på at inddrage nye brugergrupper f. eks. socialt svage børn, unge, nydanskere og andre.

Der vil herudover blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At projektaktiviteterne har relation til de generelle formål for folkeoplysende virksomhed om fremme af demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.
 • At den aktive målgruppe for projektet har en vis størrelse.
 • At effekten af projektet er af en væsentlig størrelse og evt. rækker ud over selve projektet.
 • At projektet har lokal forankring.
 • At det ansøgte beløb har en fornuftig størrelse set i forhold til ansøgningens samlede finansiering og til den samlede puljes størrelse.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Den elektroniske ansøgningsblanket, der findes til højre på denne skal anvendes. Følgende bilag skal være vedhæftet:

Der ydes tilskud til projekter med en fast start- og slutdato. Der ydes ikke tilskud til løbende aktiviteter eller almindelig drift (driftsudgifter). Der ydes heller ikke tilskud til aktiviteter, som allerede er sat i gang eller gennemført på ansøgningstidspunktet. Som udgangspunkt skal projektet være afviklet inden for et år fra tilsagnet er givet. 

Vær opmærksom på, at der skal anvendes NemID i forbindelse med den elektroniske ansøgningsblanket. Hvis du søger på vegne af en forening eller en organisation, er det deres NemID, der skal anvendes.

Økonomi

Kulturministeren har afsat i alt 2 mio. kr. til puljen.

Der ydes enkelttilskud til projekter på mellem 15.000 kr. og 200.000 kr. For at komme i betragtning skal projektet have en egenfinansiering eller/og finansiering fra anden side på min. 30 %.

Der ydes ikke tilskud til dækning af egne lønudgifter, men det kan f.eks. indgå i egenfinansieringen.

Projekter udelukkende eller overvejende til indkøb af inventar, udstyr og anlægsudgifter støttes ikke. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på ansøgningen senest 3 måneder efter ansøgningsfristen. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Du vil få svar på din ansøgning om tilskud fra Kulturstyrelsen, når alle ansøgninger er behandlet.

En samlet liste over tilskudsmodtagere vil være at finde på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside efter afgivet tilsagn. 

Lovgrundlag

Fordelingen af udlodningsmidler (tidl. kendt som tips- og lottomidler) sker i medfør af lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål.

Aktstykke nr. 125 om udlodningsmidler til kulturelle formål er tiltrådt af Finansudvalget den 07-05-2015. 

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Det er en forudsætning for tilskuddet, at projektet bliver gennemført som beskrevet i ansøgningen både vedrørende indhold og budget.

Tilskuddet er forudbetalt og vil blive udbetalt samtidig med modtagelse af bevillingsbrevet. Tilskuddet overføres til den NEM-konto, der er tilknyttet det CVR/CPR nummer, der er angivet i ansøgningen.

Såfremt projektet ikke gennemføres, skal det hurtigst muligt meddeles Kulturstyrelsen og midlerne tilbageføres.

Projektet skal være afsluttet senest et år fra bevillingsbrevet modtages, (med mindre andet er aftalt med Kulturstyrelsen).

Fristen for at aflægge regnskab for anvendelsen af det bevilligede tilskud er 3 måneder efter projektets afslutning.

Afrapporteringen skal indsendes elektronisk. Du kan finde link til de generelle bestemmelser, relevante blanketter og vejledning her.

Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres og revideres.
Regnskabet skal ledsages af en kort faglig beretning om det gennemførte projekt, hvoraf det skal fremgå, hvordan og i hvilken grad formålet med tilskuddet er blevet opfyldt.

Se i øvrigt bevillingsbrevet for yderligere retningslinjer.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse, og Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer puljen. 

 

Kontakt

Anne Mette Risager, Kulturministeriet
4139 3833
Rie Kooistra, Kulturstyrelsen
3373 3381

Hjælp til teknikken

Har du problemer med at få ansøgningsblanketten til at virke, kan det skyldes, at du bruger en af disse browsere: Explorer eller Safari.

Vi anbefaler, at du i stedet benytter Chrome eller Firefox.

Se her for mere teknisk hjælp.

Siden er sidst opdateret: 09.05.2016


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accept af cookies

På slks.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra slks.dk.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)