Slots- og Kulturstyrelsen

Folkeoplysningspuljen

Puljen er lukket for ansøgninger i 2016

Område:

Frister:

* Note: Ansøgningsfristen er overskredet og puljen er lukket for 2016.

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger, organisationer og privatpersoner, der har et defineret projekt til fremme af folkeoplysning kan søge denne pulje. 

Er du berettiget til at søge?

Puljen kan ikke søges af offentlige myndigheder og institutioner og lignende (eksempelvis kommuner, skoler og folkebiblioteker), men de kan godt indgå som samarbejdspartnere.

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen har til formål at fremme folkeoplysningen i Danmark inden for nærmere definerede indsatsområder (se nedenfor). 

Sådan vurderes din ansøgning

Der kan søges om tilskud på mellem 15.000-200.000 kr. til mindre projekter, der ligger inden for et af nedenstående indsatsområder:

 • Folkeoplysningens samarbejde med folkeskolen/åben skole
  Indsatsområdet retter sig mod projekter, hvor foreninger m.v. arbejder med at realisere et samarbejde med folkeskolen som led i åben skole, herunder har fokus på organiseringen, øget viden (videndeling) og kompetenceløft

 • Inddragelse af nye brugergrupper i foreningslivet
  Indsatsområdet er rettet mod projekter fx socialt udsatte børn og unge, flygtninge, handicappede eller andre for hvem deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning eller det frivillige foreningsliv er uvant.

Der vil herudover blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At projektaktiviteterne har relation til de generelle formål for folkeoplysende virksomhed om fremme af demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.
 • At den aktive målgruppe for projektet har en vis størrelse.
 • At effekten af projektet er af en væsentlig størrelse og fx. rækker ud over selve projektet.
 • At projektet har lokal forankring.
 • At det ansøgte beløb har en fornuftig størrelse set i forhold til ansøgningens samlede finansiering og til den samlede puljes størrelse.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Den elektroniske ansøgningsblanket, der findes til højre på denne skal anvendes. Følgende bilag skal være vedhæftet:

Der ydes tilskud til projekter med en fast start- og slutdato. Der ydes ikke tilskud til løbende aktiviteter eller almindelig drift (driftsudgifter). Der ydes heller ikke tilskud til aktiviteter, som allerede er sat i gang eller gennemført på ansøgningstidspunktet. Som udgangspunkt skal projektet være afviklet inden for et år fra tilsagnet er givet. 

Vær opmærksom på, at der skal anvendes NemID i forbindelse med den elektroniske ansøgningsblanket. Hvis du søger på vegne af en forening eller en organisation, er det deres NemID, der skal anvendes.

Økonomi

Kulturministeren har afsat i alt 1,960 mio. kr. til puljen.

Der ydes enkelttilskud til projekter på mellem 15.000 kr. og 200.000 kr. For at komme i betragtning skal projektet have en egenfinansiering eller/og finansiering fra anden side på min. 30 %.

Der ydes ikke tilskud til dækning af egne lønudgifter, men det kan f.eks. indgå i egenfinansieringen.

Projekter udelukkende eller overvejende til indkøb af inventar, udstyr og anlægsudgifter støttes ikke. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på ansøgningen senest 3 måneder efter ansøgningsfristen. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Du vil få svar på din ansøgning om tilskud fra Kulturstyrelsen, når alle ansøgninger er behandlet.

En samlet liste over tilskudsmodtagere vil være at finde på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside efter afgivet tilsagn. 

Lovgrundlag

Fordelingen af udlodningsmidler (tidl. kendt som tips- og lottomidler) sker i medfør af lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål.

Aktstykke nr. 116 om udlodningsmidler til kulturelle formål er tiltrådt af Finansudvalget den 23. juni 2016

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Det er en forudsætning for tilskuddet, at projektet bliver gennemført som beskrevet i ansøgningen både vedrørende indhold og budget.

Tilskuddet er forudbetalt og vil blive udbetalt samtidig med modtagelse af bevillingsbrevet. Tilskuddet overføres til den NEM-konto, der er tilknyttet det CVR/CPR nummer, der er angivet i ansøgningen.

Såfremt projektet ikke gennemføres, skal det hurtigst muligt meddeles Kulturstyrelsen og midlerne tilbageføres.

Projektet skal være afsluttet senest et år fra bevillingsbrevet modtages, (med mindre andet er aftalt med Kulturstyrelsen).

Fristen for at aflægge regnskab for anvendelsen af det bevilligede tilskud er 3 måneder efter projektets afslutning.

Afrapporteringen skal indsendes elektronisk. Du kan finde link til de generelle bestemmelser, relevante blanketter og vejledning her.

Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres og revideres.
Regnskabet skal ledsages af en kort faglig beretning om det gennemførte projekt, hvoraf det skal fremgå, hvordan og i hvilken grad formålet med tilskuddet er blevet opfyldt.

Se i øvrigt bevillingsbrevet for yderligere retningslinjer.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse, og Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer puljen. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Anne Mette Risager, Kulturministeriet
41 39 38 33
Jan B. Jans, Slots- og Kulturstyrelsen
33 74 45 14

Hjælp til teknikken

Bruger du Firefox eller Chrome, og har du problemer med at signere din ansøgning eller afrapportering med din medarbejdersignatur med nøglefil, vil vi bede dig om at benytte Internet Explorer i stedet. Husk at opdatere Java, inden du går i gang med at udfylde skemaet.
Du kan hente den seneste version af Java her


Se her for mere teknisk hjælp.

Siden er sidst opdateret: 09.05.2016


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)